Русия е водеща в редица световни класации


Русия е водеща в редица световни класацииРусия зае второ място по военна сила в света в кла­саци­ята на аме­ри­кан­ския поли­ти­че­ски сед­мич­ник U.S. News and World Report, съобщи тв „Рос­сия 24″. На трето се наре­жда Китай, след­ван от Герма­ния и Вели­ко­бри­та­ния.

По кри­те­рия за сила на вли­я­ни­ето на държа­вите в света първите три места отново се заемат в същия ред от същите страни.

Изда­ни­ето отбе­лязва, че Русия и Китай се възпри­емат като могъщи страни, отде­лящи нуж­ните за поддър­жа­нето на силна армия средства.

По темп на ико­номи­че­ско раз­ви­тие РФ заема 10– ​о място. По този кри­те­рий кла­саци­ята се води от Индия, Сингапур и Китай.

Отделна е кла­саци­ята на стра­ните с най-​иновационни ико­номики, която прави агенция Bloomberg. В нея Русия заема 12-​о място, при­движ­вайки се с две степени нагоре.

Изслед­ва­нето е пра­вено почти в целия свят — 200 държави и като най-​иновационни са опре­де­лени 50 от тях.

Сред кри­те­ри­ите са отде­ля­ните раз­ходи за изслед­ва­ния, брой на граж­да­ните с висше обра­зо­ва­ние, брой на запа­тен­то­ва­ните откри­тия за година, концен­трация на висо­ко­тех­но­логич­ните компа­нии.

Инте­ресно е, че най-​голямата в момента све­товна ико­номика — китай­с­ката, в този рейтинг попада едва на 21– ​во място. Спо­ред авто­рите на про­уч­ва­нето това е така, защото китайците повече копи­рат чужди тех­но­логии, вме­сто да съз­да­ват свои.

По про­ти­вопо­ложен път вър­вят южно­ко­рейците, които в кла­саци­ята са на първо място. Авто­рите смя­тат, че пер­спек­ти­вите за ико­номи­че­ско раз­ви­тие са благопри­ятни за всички 50 страни

Инте­ресна е и кла­саци­ята на меж­ду­на­род­ната компа­ния Sport Market Intelligence за „най-​спортни страни”.

Индек­сът на рейтинга се опре­деля от раз­лични фак­тори, между които орга­ни­зи­ра­ните в дадена страна меж­ду­на­родни спортни съби­тия, тех­ният мащаб и вли­я­ние сред спорт­ната обще­стве­ност.

По този кри­те­рий Русия заема първо място. По данни на авто­рите на изслед­ва­нето през послед­ните години в Русия са били орга­ни­зи­рани 37 големи спортни състе­за­ния.

На второ място в спорт­ната кла­сация е Канада, а на трето — Вели­ко­бри­та­ния.

 

Източник: „Русия днес“

Posted on 26.01.2016, in Общество and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: