Скриха целите на визитата на Виктория Нюланд. Търси се пристан за военноморска база на НАТО в Черно море


Скриха целите на визитата на Виктория Нюланд. Търси се пристан за военноморска база на НАТО в Черно мореТази сед­мица на едно­дневно посеще­ние в София бе помощник-​държавния сек­ре­тар на САЩ Вик­то­рия Нюланд. Това е дамата, ста­нала известна с панера с кифлички, с които под­хран­ваше на Май­дана бан­де­ров­ския пре­врат в Украйна и която си поз­воли груби псувни по адрес на Европа. За нея е известно още, че след ней­ните визити съо­т­вет­ната страна трябва да оча­ква да й се случи нещо лошо.

Във втор­ник госпожата се е срещна с преми­ера, пре­зи­дента и с воен­ния мини­стър. За какво са си гово­рили не стана ясно. Вла­стите задържаха в тайна целите на ней­ната мисия. Спо­ред някои източ­ници в разго­во­рите с мини­стър Нен­чев е ста­вало дума „за въпроси от вза­имен инте­рес”.

Акцент бил поста­вен върху възмож­но­стта за модер­ни­за­ция на нашата армия, „върху тен­денци­ите в раз­ви­ти­ето на бюджета за отбрана с оглед пое­тите ангажименти след срещата на върха на НАТО в Уелс”. Обсъдена била иници­а­ти­вата на САЩ за гаран­ти­ране сигур­но­стта на съюз­ниците от Източна Европа с опе­рация „Атлан­ти­ческа реши­тел­ност” и воен­номор­ското сътруд­ни­че­ство в Черно море.

Ясно е, че ще даваме при­ста­нище и ще повиша­ваме воен­ния бюджет. По този повод инте­рес пре­диз­ви­кват съобще­ни­ята за актив­ната подго­товка на воен­номор­ска част на НАТО в Черно море.

През 2016 г. Русия ще укрепи бой­ната си мощ не само в западно направ­ле­ние, а и в Арк­тика и Далеч­ния изток. Нова военна инфра­струк­тура, както и сери­о­зно коли­че­ство съвременно въоръже­ние, ще бъдат разпо­ложени и в Черноморско-​Кавказкия регион, пише „Неза­ви­симая газета”.

Спо­ред вест­ника Русия си е поста­вила тази амбици­озна цел заради експан­зи­ята на НАТО на изток, както и заради воен­ните пла­нове на Украйна в реги­она. През 2015 г. в Черно море на ротаци­о­нен принцип при­състваха кораби на САЩ, Канада, Франция и други страни от реги­она, пише „Неза­ви­симая газета”.

Гене­рал­ният сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­тен­берг често под­чер­тава, че „заси­л­ва­нето на силите за опе­ра­тивно реаги­ране и уве­ли­ча­ва­нето на при­състви­ето им на място е реакция, пре­диз­ви­кана от действи­ята на Русия в Украйна и Гру­зия”.

Неот­давна източ­ници от румън­ското пра­ви­тел­ство съобщиха, че воен­ното мини­стер­ство е започ­нало разго­вори с НАТО за съз­да­ване на съюз­ни­че­ски флот в Черно море. Пла­нира се темата да бъде обсъдена още идния месец на срещата на мини­стрите на отбра­ната на стра­ните от али­анса в Брюксел.

Във въпрос­ната нова воен­номор­ска част веро­ятно ще вля­зат кораби на САЩ, Турция, Герма­ния и Ита­лия. Спо­ред воен­ния експерт Олег Швед­ков съз­да­ва­нето на такъв флот не пред­став­лява ника­ква труд­ност, но съставът му ще бъде основно от военни кораби на чер­номор­ските страни — Турция, Румъ­ния, Бълга­рия, като в бъдеще е възможно към нея да се при­съе­ди­нят и бойни еди­ници от Гру­зия и Украйна, които все още не са членки на НАТО.

Кора­бите на САЩ, Франция и другите държави от НАТО ще действат в състава на флота на ротаци­о­нен принцип”, казва той. Това е свър­зано с факта, че „пре­би­ва­ва­нето на кораби от държави, които не гра­ни­чат с Черно море на него­вата тери­то­рия, е регламен­ти­рано от меж­ду­на­род­ното право, което поз­во­лява те да пре­би­ва­ват в аква­то­ри­ята му за не повече от 21 дни”.

Спо­ред експерта, ако бъде съз­да­дена, тази натов­ска бойна мор­ска еди­ница зна­чи­телно ще превъз­хожда рус­кия Чер­номор­ски флот.

„Но Русия има достатъчно сили и сред­ства по суша и море — авиаци­онни, ракетни и др., за да парира запла­хата”, твърди Шведков.

 

Източник: „Русия днес“

Posted on 25.01.2016, in Анализи, Балканите, Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: