На НАТО ли да вярваме?


На НАТО ли да вярваме? Новина облетя све­тов­ните медии — заместник-​генералният сек­ре­тар на НАТО Алек­сандър Верш­боу заяви, че този вое­нен блок не е давал на съвет­ското ръко­вод­ство ника­кви гаранции и обеща­ния, че НАТО няма да се разши­рява на изток. А щом джентълменът не е давал дума, той не я е и нарушавал.

Да си спом­ним 1999 г., когато в али­анса бяха при­ети Полша, Унга­рия и Чехия. Разши­ря­ва­нето на НАТО про­ти­во­ре­чеше не само на уст­ните, но и на досто­верно засви­де­тел­ства­ните дого­во­ре­но­сти, на самия дух, на самата същ­ност на меж­ду­на­род­ната обста­новка по това време. Тогава НАТО нямаше в света не про­сто срав­ними по мощ врагове — тя изобщо нямаше про­тив­ници. Още не бяха започ­нали бом­бар­ди­ров­ките над Юго­сла­вия.

Москва не про­сто показ­ваше миро­лю­бие — тя вся­че­ски демон­стри­раше готов­ност към всяка форма на сътруд­ни­че­ство със Запада, чак до опип­ване на възмож­но­стта за член­ство на Русия в блока. Пред­сто­еше закри­ва­нето на воен­ната база във виет­нам­ския Камран и на радио­е­лек­трон­ния център в Лур­дес в Куба.

Русия беше член на „голямата осморка” и много внима­телно изслушваше външ­нопо­ли­ти­че­с­ките и ико­номи­че­с­ките рекомен­дации на запад­ните „партньори”.

Заради какви цели при тези усло­вия тряб­ваше да бъде разши­ря­вана НАТО? От кого тряб­ваше да се защи­тава? Това са все въпроси към вер­си­ята, озву­чена от Верш­боу — разши­ря­ват се, тъй като не са обеща­вали да не пра­вят това. За какво обаче се разши­ря­ват?

Ако НАТО е отбра­ни­те­лен съюз, за защита от кого се разши­рява? От Юго­сла­вия, върху която се нахвър­лиха ескад­рили от натов­ски бом­бар­ди­ро­вачи? От Ирак? От Сома­лия? Може би от Афганистан?

Връщайки се към темата за обеща­ни­ята към СССР, да, пис­мен дого­вор на тема неразши­ря­ване на НАТО няма. Но в архива на фонда „Гор­ба­чов” можете да се запо­зна­ете със записи на бесе­дите на тога­ваш­ния държа­вен глава на СССР с раз­лични поли­тици.

В записа на бесе­дата на Гор­ба­чов с държав­ния сек­ре­тар на САЩ Джеймс Бейкър с уча­сти­ето на еду­ард Шевард­надзе от 9 фев­ру­ари 1990 г. могат да бъдат про­че­тени знаме­на­тел­ните думи: „Ако САЩ запа­зят в рам­ките на НАТО при­състви­ето си в Герма­ния, то няма да има нито един дюйм разпро­стра­не­ние или при­съствие на НАТО в източно направ­ле­ние.” Това увери съвет­ските си парт­ньори по прего­вори ръко­во­ди­те­лят на аме­ри­кан­с­ката външна поли­тика Джеймс Бейкър.

В същото време канц­лерът на ФРГ Хелмут Кол насто­яваше катего­рично за натов­ския ста­тут на Герма­ния, есте­ствено, заради ней­ната сигур­ност. Тогава и беше издиг­ната тезата за неразши­ря­ва­нето на НАТО на изток — като компромис на формула за осигу­ря­ване на съгла­си­ето на СССР.

Бейкър не беше сам. Подобни мисли озвучи и мини­стърът на външ­ните работи на ФРГ Ханс-​Дитрих Ген­шер. „Как­вото и да се случи в стра­ните от Варшав­ския дого­вор, разши­ря­ване на НАТО на изток, тоест към СССР няма да има”, заяви той в изказване в еванге­лист­ката ака­демия в Тутцинг на 31 яну­ари 1990 г.

„За нас е оче­видно, че НАТО няма да се разши­рява на изток”, заяви той по-​късно по време на прего­во­рите с Еду­ард Шевард­надзе. А канц­лерът Кол уве­ря­ваше Гор­ба­чов, че НАТО няма да се разши­рява дори на тери­то­ри­ята на ГДР.

Вярно е, че и пре­зи­дентът на САЩ Джордж Буш-​старши никога не се е изказ­вал пуб­лично за подобни вари­анти, но и като цяло се обя­вя­ваше срещу как­вито и да са гаранции за съвет­ските лидери в това отношение.

Така че ролите най-​вероятно са били разпре­де­лени: докато едни уве­ря­ват парт­ньо­рите си по външ­нопо­ли­ти­че­ски префе­ранс в чисто­тата на наме­ре­ни­ята си, другите — онези, които в бъдеще ще взимат реше­ни­ята — се подгот­вяха да играят със съв­сем други карти.

И в този сми­съл е трудно да бъде обви­нен лично Верш­боу. Моше­ни­че­ството беше извършено още през 1990 г.

Верш­боу про­сто потвърди това.

 

Автор: Алек­сандър Цига­нов, наблю­да­тел на ТАСС

Източник: „Русия днес“

Posted on 17.01.2016, in Анализи, Международна политика and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: