Сценарии с непредвидим край за 2016-а


Сценарии с непредвидим край за 2016-аОтново много ще зависи от барелите с петрол и от събитията в Близкия изток

Какво я оча­ква рус­ката ико­номика през новата 2016 г.: рас­теж с 0,31% или повто­ре­ние на вялото сниже­ние, както през мина­лата година? За какво да се гот­вят рус­кият биз­нес и насе­ле­ние? Много зависи от това дали 2016 г. ще стане пре­ломна за пазара на пет­рол, а и не само от това.

Първите месеци на годи­ната са отно­си­телно ясни. Дело­вите среди са убе­дени, че след 1 яну­ари доларът ще продължи да набъбва, като успо­редно с това ще громи цените на пет­рола и ще срива руб­лата. В послед­ния рабо­тен ден на 2015 г., 30 декем­ври, доларът пре­одоля план­ката от 73 рубли, а еврото стигна почти 80. За една година нефтът сорт Brent поев­тиня с 34% и падна до 37,3 долара за барел.

Бюджетът за 2016 г. е изго­т­вен на базата на сред­но­го­дишна цена на пет­рола от $50 за барел. При такава цена Мини­стер­ството на ико­номи­че­ското раз­ви­тие оча­ква рас­теж от 0,7%. Прогно­зата на Цен­трал­ната банка е по-​песимистична. Спо­ред нея БВП ще отбе­лежи устой­чив плюс, но едва през 2017 г. Ико­номи­стите също се раз­де­лиха на два лагера. За срав­ни­телно точна прогноза е необ­хо­димо да се знае колко през годи­ната ще струва един барел. А именно в това се състои глав­ната тайна на новата година. Почти същата ситу­ация се наблю­да­ваше в края на 2014 г. Раз­ли­ката е в това, че тогава бе трудно да се оцени ста­бил­но­стта на рус­ката ико­номика, под­ложена на външен натиск. Сега вече разпо­лагаме с опита на 2015 г., която учуди пове­чето западни експерти. Русия се адап­тира към дву­крат­ното падане на цената на пет­рола и не се срути в про­пастта, както мно­зина предпо­лагаха. Вече дори се появиха осно­ва­ния за оча­к­ване на рас­теж през 2016 г. Но и тук, както винаги неуместно, се намеси пет­ролът, който падна под $40 за барел.

Очер­та­ват се три сце­на­рия за раз­ви­тие на рус­ката ико­номика през тази година. Ако сред­но­го­диш­ната цена на пет­рола се задържи на $50, както е заложено в бюджета, тя би била напълно комфортна и за суро­вин­ния сек­тор, и за цялата ико­номика. Ако тя падне под $40, ще последва песи­ми­стич­ният сце­на­рий, при който на Русия ще й се наложи отново да се нагажда към неизгодни и трудни усло­вия. Мина­лата година тя се нагоди към цена от $50 за барел, а сега ще трябва да се настройва към $3540. Нак­рая има и опти­ми­сти­чен сце­на­рий, при който пет­ролът прави рязък завой и цената достига $60 и дори малко повече. Засега обаче това изглежда малко вероятно.

Къде отива пет­ролът?

Всички четири фак­тора, вли­я­ещи на нефта, показ­ват едно: през след­ващата година цената няма да се уве­ли­чава. Това твърди зам.-директорът на Фон­даци­ята за наци­о­нална енергийна сигур­ност Алек­сандър Пасеч­ник. Спа­да­нето на цената до $2530 за барел е възможно, но само за кратко време. Спо­ред него сред­но­го­диш­ната цена ще бъде около $45. Въз­ста­но­вя­ване на коти­ров­ките е най-​вероятно догодина.

Чети­рите фак­тора, които влияят на пет­рола са: фун­дамен­тални — балан­си­ране на тър­се­нето и пред­лага­нето, моне­тарни — пазарът на фючър­сите, който на цял порядък превъз­хожда физи­че­с­ките обеми на нефта, геопо­ли­ти­че­ски — военни конфликти в стра­ните изно­си­тели на нефт и поли­ти­че­ски — жела­ни­ето на САЩ да задуши Русия, чийто бюджет зависи от нефта.

Главна роля през 2016 г. ще играе фун­дамен­тал­ният фак­тор. Оча­ква са по-​бавно от пред­ви­де­ното пока­ч­ване на тър­се­нето на енерго­ре­сурси от Китай. Освен това стра­ните от ОПЕК ще продължат да не спаз­ват общите пра­вила, а Саудит­ска Ара­бия да уве­ли­чава про­из­вод­ството и износа на пет­рол с дъмпингови цени. Русия вече поредна година ще заси­лва износа си за Китай, а Саудит­ска Ара­бия — в Европа. Иран и оста­на­лите страни от ОПЕК също ще уве­ли­ча­ват про­из­вод­ството, смя­тат експерти. Добивът в САЩ намаля, но незна­чи­телно. Тех­но­логи­ите поз­во­ля­ват на Аме­рика да раз­ра­ботва шистови нахо­дища и при ниски цени на пет­рола от $20 за барел.

Моне­тар­ният и поли­ти­че­ският фак­тор също рабо­тят за евти­ния пет­рол. „Навремето спе­ку­лан­тите надуха цената до $100, а сега стигаме до обек­тив­ните оценки на пазара. Дълги години пет­рол­ната промиш­ле­ност живя от свръхпе­чалби, а сега се връща към реал­но­стта”, обяс­нява Пасеч­ник. Спе­ку­ла­тив­ните капи­тали, които биха могли да проме­нят кар­ти­ната на пазара, са в САЩ, а на аме­ри­кан­с­ката ико­номика са нужни ниски цени на пет­рола. Минус за САЩ е фактът, че такива цени са добре дошли и за Китай — тех­ният гла­вен кон­ку­рент. Изглежда, че по-​важното за тях е да при­тис­нат Русия. Затова рус­ката ико­номика трябва да е готова за два най-​вероятни сце­на­рия с цена 50 и 40 долара.

Ако пет­ролът струва $50

Такава цена ще е напълно комфортна за Русия, защото няма да съз­даде про­блеми на бюджета. Както вече споме­на­хме, в такъв слу­чай пра­ви­тел­ството оча­ква рас­теж от 0,7%, редица ико­номи­сти — до 1%, но други смя­тат, че дори при тази цена БВП ще продължи да пада и пока­за­те­лят можел да стигне минус 2%. При всички слу­чаи, ако през 2015 г. спадът в ико­номи­ката все още не бе почув­стван от всички рус­наци, то през 2016 г. тех­ният брой ще бъде нищожен. „Това ще бъде година на струк­турно пре­устройство, защото най-​после всички, вклю­чи­телно и пра­ви­тел­ството, ще раз­бе­рат, че са необ­хо­дими по-​сериозни мерки за възоб­но­вя­ване на ико­номи­че­ския рас­теж. Сега пра­ви­тел­ството увещава олигар­сите да не увол­ня­ват работ­ниците и да раз­чи­тат на това, че скоро ще започне ико­номи­че­ски рас­теж. Но когато стане ясно, че реце­си­ята продължава, ще започ­нат съкраще­ния”, прогно­зира зам.-директорът на Центъра за раз­ви­тие към Висшата школа по ико­номика Вале­рий Миронов.

Засега Русия наи­стина успява да задържа много ниско рав­нище на без­ра­бо­тицата — 5,8%. През новата година обаче може да започне не само уве­ли­ча­ване на без­ра­бо­тицата, но и замра­зя­ване на номи­нал­ните заплати. Компа­ни­ите ще се стремят към нама­ля­ване на раз­хо­дите, вклю­чи­телно по работ­ната ръка, като предпри­емат увол­не­ния, за да запа­зят запла­тите на по-​малка част от тях, или ще нама­лят запла­тите на всички. През изми­на­лата година номи­нал­ната заплата бе уве­ли­чена с 810%, но поради инфлаци­ята, тя реално падна с 15%. Спо­ред Миро­нов не е изклю­чено да се появи опас­ност и от финан­сова криза, която най-​вероятно вла­стите няма да допус­нат. Все пак, опре­де­лена неста­бил­ност във финан­со­вата система ще се чувства.

Наред с пет­рола може да има и про­блеми, свър­зани с други рис­кове. Става дума за заси­л­ване на геопо­ли­ти­че­ското напреже­ние, дължащо се на съби­ти­ята в Източна Украйна. Рис­кове крие и све­тов­ната ико­номика. Сред тях са опас­но­стта от нови труд­но­сти в китай­с­ката ико­номика и от финан­сова криза, която заплашва аме­ри­кан­с­ката ико­номика. Известно е, че те са така тясно свър­зани, че ако про­па­дат, ще про­па­дат заедно.

Ако късметът се усмихне

Има и неоча­к­вани фак­тори, които може да про­ра­бо­тят в инте­рес на Русия. При­ятна изне­нада може да бъде отмя­ната на санкци­ите през лятото, веро­ят­но­стта за която все пак, не бива да се изклю­чва. Възможно е да се про­явят и такива фак­тори, които да дръп­нат цените на пет­рола нагоре. Веро­ятно е и раз­га­ря­нето на близ­ко­източ­ните конфликти, което да доведе до реално огра­ни­ча­ване на достав­ките на нефт през Суец­кия канал.

Благопри­ятно вли­я­ние на цената на пет­рола може да окажат и лих­вите, опре­де­ляни от Феде­рал­ния резерв на САЩ, които се отра­зя­ват пряко на пазара на суро­ви­ните. Никой вече не се съм­нява, че аме­ри­кан­ският регу­ла­тор ще продължи да вдига лих­вите, но не е ясно колко бързо и агре­сивно ще става това. Пър­вото повиша­ване под­тикна долара нагоре и последва логич­ното падане цената на нефта. Но ако се направи исто­ри­че­ски пара­лел, през след­ващите шест месеца може да се оча­ква обрат­ната реакция — доларът да отслабне, а това по инерция ще доведе до укреп­ване на всички дола­рови активи — на пет­рола и другите суровини.

 

 

Автор: Олга Самофа­лова,(„Взгляд”, със съкраще­ния)

Източник: Русия днес

Posted on 10.01.2016, in Анализи, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: