ВЦИОМ предрича сложна 2016 година


ВЦИОМ предрича сложна 2016 годинаАна­лизът на ВЦИОМ, напра­вен по поръчка на Музея за съвременна исто­рия на Русия, откро­ява глав­ните резул­тати и пара­докси на оти­ващата си година и пер­спек­ти­вите за новата. Ето как ги пред­ставя дирек­торът на ВЦИОМ Вале­рий Фьодоров.

Най-​важното събитие

Глав­ното съби­тие без­условно е воен­ната опе­рация в Сирия, която промени мястото на Русия, нашето възпри­я­тие за света, както и възпри­я­ти­ето за нас. Една от после­диците на това съби­тие обаче е, че вътреш­ната поли­тика остана на заден план поради зна­чимо­стта на външ­ната. Въпреки че БВП е спад­нал с 4%, а реал­ните доходи на насе­ле­ни­ето — с 10%, че кри­зата е оче­видна, меж­ду­на­род­ната поли­тика и ролята на Русия в света са главна тема за разго­вори сред народа. Но през идната година поли­ти­че­ският кален­дар сочи пар­ламен­тарни избори, а опо­зици­ята ще се ста­рае да прев­ключи внима­ни­ето на хората върху социално-​икономическия дне­вен ред.

Най-​големият парадокс

Той е, че кол­кото повече се раз­вихря све­тов­ната криза, тол­кова повече креп­нат позици­ите на нашия лидер Вла­ди­мир Путин. Имаме все повече про­тив­ници в света, пет­ролът поев­ти­нява, руб­лата — също, но изби­ра­те­лите вяр­ват на пре­зи­дента, под­крепят го и смя­тат, че именно той ще ни изведе от зоната на силна турболентност.

Свръх­ви­со­кият рейтинг на Путин е важен соци­а­лен факт, фик­си­ран от всички социо­логи­че­ски агенции в Русия. Този рейтинг (над 80%) се държи повече от година и поло­вина, защото през този период ние живеем не в обик­но­вено, а в исто­ри­че­ско време.

С при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим най-​после преми­на­хме в друг мащаб, проме­ни­хме глед­ната си точка — онова, което по-​рано ни се стру­ваше ужасно и непри­ем­ливо, вече не се възпри­ема не само като нещо страшно, а дори като нормално. Про­сто започ­на­хме да измер­ваме себе си и оста­на­лите с други катего­рии. Именно тази промяна е глав­ната при­чина за свръх­по­пу­ляр­но­стта на Путин. Именно той ни настрои на нов режим на времето, съз­даде нова стар­това и опорна точка, за която сигурно е меч­таел Архимед. Такава точка за нас стана при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим. Ние виждаме себе си и всичко нао­коло вече по съв­сем друг начин.

Най-​важната перспектива

Про­блемите, които трябва да решава стра­ната ни ста­ват все по-​сложни. Ние се ока­за­хме в „иде­ал­ната мор­ска буря” — конфликтът в Украйна бе от реги­о­на­лен харак­тер, вой­ната в Сирия е конфликт от све­то­вен мащаб. Цената на пет­рола спада и нашата ико­номика следва този ход. Един­стве­ната сигурна котва е вътреш­нопо­ли­ти­че­с­ката ста­бил­ност, готов­но­стта на рус­наците да се държат един за друг, външ­ните сътресе­ния да не се задъл­бо­ча­ват с раз­дори в „екипа”.

Основ­ните оча­к­ва­ния са свър­зани с това, че лута­нето от конфликт към конфликт, от криза към криза ще спре и най-​после ще изле­зем на след­кри­зи­сен път. Но това едва ли ще стане през идната година, тя ще бъде не по-​лека от 2015-​а. Така че огром­ното пре­диз­ви­ка­тел­ство пред стра­ната е да премине през новата година, без да изгуби постиг­на­тото към днешна дата, а може би дори да при­бави нещо.

 

Източник: „Русия днес“

Реклами

Posted on 03.01.2016, in Анализи, Общество and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: