С осуетяването на „Южен поток“ ЕС за трети път направи стъпка срещу собствените си интереси в угода на чужди


С осуетяването на "Южен поток" ЕС за трети път направи стъпка срещу собствените си интереси в угода на чуждиМилер: От 2019 г. газът през Украйна спира

Цената на рус­кия газ за европе­йс­ките потре­би­тели ще скочи, ако ЕС поиска единна цена за всички страни членки, как­вито са наме­ре­ни­ята с изграж­да­нето на Енергиен съюз. За това пре­дупреди шефът на „Газпром” Алек­сей Милер на конфе­ренция в Бер­лин, състо­яла се в рам­ките на клуба „Вал­дай” на тема „Европа и Евра­зия: по пътя към нов модел на енергийна сигур­ност”. Клубът събира меж­ду­на­родни експерти по поли­ти­ката на Русия, които засе­да­ват всяка година от 2004 г. насам.

Ако бъде напра­вено пред­ложе­ние за една­ква за всички цена, тя в ника­къв слу­чай няма да се рав­нява на най-​ниската в момента, а веро­ятно ще бъде близка до най-​високата, обясни Милер.

„Без съм­не­ние можем да кажем, че виждаме сери­о­зни рис­кове, заложени в модела на Тре­тия енергиен пакет. Но ние ще рабо­тим по пра­ви­лата, които действат на европе­йския пазар”, каза той и отбе­ляза, че Европа все повече ще има нужда от руски газ, а него­вата цена ще расте. Спо­ред него заради тен­денци­ите на пазара на пет­рола през четвър­тото триме­се­чие на годи­ната цената на газа ще бъде по-​висока, откол­кото е сега.

Милер напомни, че Русия в продълже­ние на десе­ти­ле­тия е била надеж­ден парт­ньор на Европа в достав­ките на газ и в бъдеще е готова да прего­варя и да работи по наложе­ните от ЕС пра­вила, вклю­чи­телно и по модела на Тре­тия енергиен пакет. Милер нарече „лъжа” твър­де­ни­ята, че Русия е отка­зала да се съоб­рази с този модел и затова про­ектът „Южен поток” се е про­ва­лил.

Спо­ред него сил­ната намеса на поли­ти­че­ския фак­тор в биз­неса е при­чи­ната за това. За да покаже соли­дар­ност с Украйна и да не се прекъ­сва тран­зита през тази страна, ЕС пре­не­брегна инте­ре­сите на соб­стве­ните си граж­дани и сабо­тира газопровода.

В края на фев­ру­ари т.г. Евро­коми­си­ята пред­стави плана си за съз­да­ване на Енергиен съюз, който трябва да обе­дини енерго­си­стемите на всички страни членки на ЕС. Съще­временно пъл­номощи­ята на Евро­коми­си­ята ще бъдат зна­чи­телно разши­рени, вклю­чи­телно при одоб­ря­ва­нето на газови сделки с трети страни.

Сега държа­вите от ЕС се дого­ва­рят с достав­чика на газ само­сто­я­телно. Най-​напред се подпи­сва меж­ду­пра­ви­тел­ствено спо­ра­зуме­ние, а след това търгов­ски дого­вор, чиито усло­вия са конфи­денци­ални.

Целта е пра­ви­лата така да се проме­нят, че Евро­коми­си­ята да получи възмож­ност да се запо­знае със съдър­жа­ни­ето на дого­во­рите още преди тях­ното подпи­сване и при необ­хо­димост да иска да се нане­сат поправки.

Русия няма да продължава дого­вора с Украйна за тран­зит на газа, а той изтича през 2019 г., заяви мини­стърът на енерге­ти­ката Алек­сандър Новак, който също взе уча­стие във форума в Бер­лин. Вме­сто през Украйна рус­кият газ ще потече към Европа по дъното на Черно море по „Тур­ския поток”.

Затова обаче ЕС отсега трябва сам да се погрижи за изграж­дане на нуж­ната инфра­струк­тура. „Нашият под­ход е пре­делно прост и ясен. Взехме реше­ние за про­кар­ване на маги­страл­ния газопро­вод и за стро­и­тел­ството на газо­транспортни мощ­но­сти до гра­ницата между Турция и Гърция, т.е. до гра­ницата на ЕС”, каза Новак.

Алек­сей Милер добави, че рис­ко­вете по изграж­да­нето на тези мощ­но­сти са временни и ще трябва да бъдат поети от Евро­коми­си­ята.

„Сро­ко­вете за това са много кратки и твърди и инфра­струк­ту­рата трябва да се появи до края на 2019 г. Затова стро­и­тел­ството трябва да започне още сега, но за съжа­ле­ние такава дей­ност не се наблю­дава. Ние пре­дупре­жда­ваме и знаем, че съз­да­ва­нето на тези мощ­но­сти в опре­де­ле­ния срок е възможно. Ако това не стане, вината няма да е наша”, катего­ри­чен бе Милер.

В слу­чай, че Европа не се справи или не поже­лае да строи сво­ите маги­стрални връзки, потърпевши пак ще бъдат стра­ните от южна и Цен­трална Европа. Соли­дар­но­стта с Украйна вече няма да помогне, защото от 2019 г. „Газпром” ще спре пода­ва­нето по укра­ин­ската тръба, а газът, от който Европа ще се откаже, ще потече към Азия. Милер при­помни, че осу­е­тя­ва­нето на „Южен поток” в полза на Украйна не е пър­вият опит на ЕС да спре изго­ден за самия него про­ект.

Газопро­водът „Ямал-​Европа” беше пър­вият про­ект — алтер­на­тива на тран­зита през Украйна. След него се появи „Син поток”, който също бе зами­слен да мине през Бълга­рия, но бе пре­ка­ран до Турция. Сега за трети път сме сви­де­тели на същите съби­тия — Европа работи срещу себе си, за да угоди на чужди геопо­ли­ти­че­ски цели.

Газпром” започва да реа­ли­зира евразий­ска стра­тегия на раз­ви­тие с уча­сти­ето на нови парт­ньори, съобщи на европе­йс­ките си парт­ньори Милер.

„За „Газпром” не е мало­важно, че изпъл­не­ни­ето на евразий­ската стра­тегия ще става във вза­и­мо­действие с напълно нови парт­ньори, нови участ­ници в този мегапа­зар”, каза той. По думите му новата стра­тегия ще се формира постепенно от функци­о­ни­ращите вече в Европа и Азия про­екти. Комен­ти­райки проме­ните на газо­вия пазар, той прогно­зира, че в близко бъдеще именно него­вият ази­ат­ски сек­тор ще стане опре­де­лящ за цените на газа в Европа.

„Това е обек­тивна реал­ност и тя трябва да се осъзнава”, каза Милер.

 

 

Автор: „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 19.04.2015, in Анализи, Енергийни проекти and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: