Град на петрола зад Полярния кръг


Град на петрола зад Полярния кръгНахо­дището Ван­кор е едно от най-​големите в Сибир. Имено там през 2014 г. е бил добит всеки 20– ​и барел пет­рол. При­ро­дата сякаш добре се е поста­рала да скрие тези несметни запаси.

Рабо­тата отвъд Поляр­ния кръг е тежка, пори­вите на вятъра достигат до 30 м/​сек, а темпе­ра­тур­ните ампли­туди се движат между –60 и +30 гра­дуса и на тях трудно издържат и най-​добрите сто­ма­нени сплави.

Нахо­дището в продълже­ние на десе­ти­ле­тия е „охра­ня­вано” от веч­ните ледове. То бе открито през 80-​те години, промиш­ле­ният добив започна през 2009 г.

Ресур­сите на Ван­кор въз­ли­зат почти на поло­вин мили­ард тона черно злато. След като през 2013 г. „Рос­нефт” изкупи акци­ите на ТНК-​ВР, компа­ни­ята получи лиценз за раз­ра­бот­ката на съсед­ните нахо­дища — Тагул­ско, Сузун­ско и Лодочно.

Тогава бе решено те да бъдат обе­ди­нени с Ван­кор и да се съз­даде един голям комплекс — уни­кална пет­ролна про­винция с общи запаси почти 900 млн. тона.

За срав­не­ние — всички дока­зани запаси на Нор­вегия, която е пио­нер в добива на нефт в Северно море, са около 1 млрд. тона.

В рам­ките на новия комплекс се строи вътрешен неф­топро­вод Сузун — Ван­кор. По него пет­ролът ще отива в един­ната транспортна система.

Инфра­струк­ту­рата, логи­сти­ката и управ­ле­ни­ето на пер­со­нала също ще бъдат единни. Това зна­чи­телно ще намали загу­бите по добива.

Допъл­ни­те­лен източ­ник на печалба за Русия ще е и обо­рудва­нето. 90% от тех­ни­ката, използвана на Ван­кор, е руска.

При това не е резул­тат от акту­ал­ното сега след­ствие на санкци­ите — заме­няне на вно­с­ната про­дукция с местна, а именно така бе пла­ни­рано от самото начало на раз­ра­бот­ване на находището.

Про­ектът е неоце­ним от гледна точка на откри­ване на нови работни места и инве­стиции. Китай вече подписа с „Рос­нефт” мемо­ран­дум за наме­ре­ни­ето да при­до­бие акции в про­екта, редица други инве­сти­тори не крият инте­реса си към него.

 

 

Автор: „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 14.04.2015, in Енергийни проекти and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: