Първият договор на ЕАИС за зона за свободна търговия ще бъде подписан с Ханой


Първият договор на ЕАИС за зона за свободна търговия ще бъде подписан с ХанойТрябва да присъстваме активно в Азиатско-Техоокеанския регион, заяви руският премиер Дмитрий Медведев

Дого­вор за сво­бодна търго­вия между Евразийския ико­номи­че­ски съюз (ЕАИС) и Виет­нам може да бъде подпи­сан в пър­вото полу­го­дие на тази година, обявиха преми­ерите на Русия и Виет­нам Дмит­рий Мед­ве­дев и Нгуен Тан Зунг след прего­во­рите си в Ханой.

Стра­ните вече са съгла­су­вали всич­ките принципни въпроси, под­чер­таха те. Така Виет­нам в най-​близко време може да стане пър­вата страна, с която ЕАИС съз­дава зона за сво­бодна търговия.

Освен това в рам­ките на визи­тата руски компа­нии, сред които „Газпром нефт”, „Интер РАО” и „Росийские желез­ные дороги” (РЖД), подпи­саха спо­ра­зуме­ния за делово сътруд­ни­че­ство със сво­ите виет­нам­ски парт­ньори.

Пилот­ният про­ект на РЖД в областта на раз­ви­ти­ето на инфра­струк­ту­рата е за изграж­дане на желе­зо­пътна линия в Южен Виет­нам. Него­вата концепция е подго­т­вена съвместно с компа­ни­ите An Vien, „Виет­нам­ски желез­ници” и РЖД и сега е в етап на разглеж­дане от виет­нам­ското пра­ви­тел­ство.

В най-​близко време Москва и Ханой имат наме­ре­ние да подпишат гене­рално спо­ра­зуме­ние за стро­и­тел­ство в ази­ат­ската страна на пър­вата АЕЦ, както и пое­тапен график за реа­ли­зи­ране на про­екта, каза Мед­ве­дев. „Интер РАО” и виет­нам­ската компа­ния North Power Servise JSC подпи­саха мемо­ран­дум в сфе­рата на модер­ни­зи­ра­нето на елект­роцен­тра­лите на тери­то­ри­ята на Виет­нам. Склю­чени са спо­ра­зуме­ния и в неф­тога­зо­вата сфера.

В състава на рус­ката делегация бяха ръко­во­ди­те­лят на апа­рата на пра­ви­тел­ството Сергей При­ходко, вицепреми­ерът и посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на пре­зи­дента в Дале­ко­източ­ния феде­ра­лен окръг Юрий Трут­нев, мини­стърът на промиш­ле­но­стта и търго­ви­ята Денис Ман­ту­ров, мини­стърът на енерге­ти­ката Алек­сандър Новак, дирек­торът на Феде­рал­ната служба за воен­но­тех­ни­че­ско сътруд­ни­че­ство Алек­сандър Фомин, пре­зи­дентът на Татар­стан Рустам Мин­ни­ха­нов, ръко­во­ди­те­лят на „Роспо­треб­над­зор” Анна Попова, гене­рал­ният дирек­тор на „Роса­том” Сергей Кири­енко, както и около 30 бизнесмени.

Рус­ката офици­ална делегация, водена от Дмит­рий Мед­ве­дев, посети и Крал­ство Тайланд. След прего­во­рите с тайланд­ския си колега Чан Очой Мед­ве­дев заяви: „Дого­во­рихме се да акти­ви­зи­раме дей­но­стта си в промиш­ле­но­стта — вече са склю­чени дого­вори за доставка на наши граж­дан­ски само­лети „Сухой Суперджет-​100″. В реги­она успешно се труди „КамАЗ”. Има и пред­ложе­ния в горивно-​енергийния комплекс. През мина­лата година сто­ко­обо­ротът нарасна с почти 20%. Спо­ред раз­лични оценки той е между 4 и 5 млрд. долара.

Положи­тел­ната динамика се запазва и през тази година, въпреки ико­номи­че­с­ките труд­но­сти. Действи­телно бихме искали да достиг­нем рав­нището от 10 млрд. долара и затова трябва да разши­ря­ваме търгов­ските връзки, да повиша­ваме дела в промиш­ле­ните коопе­рации, да сва­ляме търгов­ските бариери.”

Тайланд пла­нира да доставя в Русия кау­чук, ориз, свин­ско месо и плодове.

 

 

Автор: „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Реклами

Posted on 13.04.2015, in Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 коментара.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: