Икономическият съюз Москва – Пекин главна опасност за САЩ


Икономическият съюз Москва - Пекин главна опасност за САЩОпитите на Вашингтон да запази хегемонията на долара може да взривят света

Сви­де­тели сме на най-​великата битка на нашата епоха — бит­ката за запазване гло­бал­ната хеге­мо­ния на долара и заедно с това на ико­номи­че­ското, военно и поли­ти­че­ско господ­ство на САЩ над пла­не­тата, като тя вече нав­лиза в реша­ващата си фаза.

Въпреки несъм­нено големите постиже­ния на САЩ през послед­ните сто години, отноше­ни­ето им към оста­на­лия свят може да се опре­дели като „пара­зитно”. Това се обяс­нява с факта, че САЩ съз­да­ват пари и дългови инструменти бук­вално от нищото, без на прак­тика да полагат за това как­вито и да било уси­лия, а след това ги обме­нят за реални стоки и услуги, пред­лагани от другите държави. Поради факта, че аме­ри­кан­ският долар е све­товна резервна валута, те могат да си поз­во­лят аст­ро­номи­че­ски бюджетни дефицити, които биха се ока­зали непо­силни, за която и да било друга страна. Днес дълго­вете на САЩ са достиг­нали такива размери, че ако аме­ри­кан­ският долар загуби ста­тута си на резервна валута, ико­номи­ката на САЩ ще рухне и бързо ще се свие до състо­я­ние, харак­терно по-​скоро за някоя бана­нова репуб­лика и тъкмо това обяс­нява необ­хо­димо­стта от бързи действия пред лицето на заси­л­ващите се заплахи.

Да вземем напри­мер Русия и Китай — най-​голямата в момента заплаха за доми­наци­ята на долара. Тези големи и могъщи съседни държави подпи­саха редица клю­чови валутни и търгов­ски спо­ра­зуме­ния, които не пре­дви­ждат използва­нето на долара и затова са сери­о­зна заплаха за него­вия резер­вен ста­тут. Това обяс­нява при­чи­ната за посто­ян­ния про­паган­ден обстрел, на който е под­ложена Русия. Освен това, в тече­ние на няколко години Китай беше зает с „опу­стоша­ва­нето” на све­тов­ните златни запаси, като ранна пре­ван­тивна мярка за евен­ту­ално бъдещо златно обезпе­ча­ване на китай­с­ката валута, което ще се окаже послед­ният пирон в ков­чега на Аме­рика, защото, когато се случи, нео­безпе­че­ният долар про­сто ще рухне.

САЩ оче­видно искат да се разпра­вят с Русия, която предприе важни стъпки към пре­на­соч­ване на ико­номи­че­с­ката си актив­ност извън рам­ките на осно­ва­ната на долара търгов­ска система. Ако те можеха да се спра­вят с нея с военни сред­ства и да я при­ну­дят да стане послушна, отдавна щяха да са го сто­рили (както постъпиха с много по-​малки и слаби държави), но Русия е пре­ка­лено голяма и могъща сила и с огромен ядрен потенциал, така че този вари­ант отпада. Както изглежда, опи­тите да бъдат еро­зи­рани позици­ите на рус­кото пра­ви­тел­ство отвътре, про­во­ки­райки рево­люция в стра­ната, също се ока­заха неуспешни, тъй като рус­ките спе­ци­ални служби засега успешно се спра­вят с тази под­ривна актив­ност. Така че остава само вари­антът с ико­номи­че­с­ката бло­када, т.е. налага­нето на санкции в опит рус­ката ико­номика да бъде изо­ли­рана и смър­то­носно отсла­бена. Какво оправ­да­ние обаче се използва за целта? Защото не може про­сто да се появиш по BBC World News и да обявиш: „Русия реши да реа­ли­зира спо­ра­зуме­ния, изклю­ч­ващи използва­нето на долара, затова решихме да и наложим ико­номи­ческа бло­када и да откъс­нем Украйна от рус­ката сфера на влияние”.

Украйна се оказа иде­ална за изпъл­не­ни­ето на тази задача, защото е голяма държава, разпо­ложена на юго­за­пад­ния фланг на Русия, която е раз­де­лена на две, запаз­вайки пре­диш­ната при­вър­за­ност и кръв­ните си връзки с Русия и, в същото време, стремейки се към по-​тесен съюз с Европа. Тя беше иде­ал­ното място за разпал­ва­нето на про­за­падна рево­люция и, евен­ту­ално, на граж­дан­ска война, която да ангажира и Москва, а след това да бъде използвана като пред­лог за въвеж­да­нето на санкции. Както всъщ­ност и стана.

И така, на Русия вече са наложени санкции, но САЩ се сблъскват с друг про­блем — те едва ли ще имат оча­к­ва­ния ефект. Исти­ната е, че санкци­ите със сигур­ност ще навре­дят най-​вече на наив­ниците от Европа, които рабо­лепно послед­ваха ука­за­ни­ята на Вашинг­тон за налага­нето им, но най-​вероятно няма да раз­рушат рус­ката ико­номика, както раз­чи­тат в САЩ. Ико­номи­ката на Русия е твърде голяма и, ако се наложи, може да функци­о­нира на принципа на само­за­до­во­ля­ва­нето, осо­бено имайки пред­вид, че стра­ната разпо­лага с огромни коли­че­ства соб­ствен пет­рол и газ. Клю­чов благопри­я­тен фак­тор е и, че тя има голям и ико­номи­че­ски мощен съсед в лицето на Китай, който знае, че е след­ващият, върху когото ще се сто­вари аме­ри­кан­ският удар и затова е готов да работи съвместно с Русия. Както изглежда, Москва и Пекин са склонни да съз­да­дат „сво­бодна от долара” ос, за да устоят срещу Вашинг­тон. Китайците, както впро­чем и Путин, оче­видно са отра­бо­тили този вари­ант пред­ва­ри­телно, затова — наред със закупу­ва­нето на цялото достъпно на пазара злато, с цел укреп­ване на соб­стве­ната си валута.

Сегаш­ната ситу­ация в отноше­ни­ята между САЩ и Русия би могла да се окаже изклю­чи­телно опасна. Нека се запи­таме, защо САЩ са така загрижени за случ­ващото се в Украйна, която е разпо­ложена тол­кова далеч и няма ника­кво отноше­ние към аме­ри­кан­с­ката сигур­ност. Всъщ­ност, САЩ са се превър­нали в гло­бална импе­рия и използ­ват дола­ро­вата резервна валутна система, както и сво­ите свръхмощни въоръжени сили, за да държат в под­чи­не­ние огром­ните си вла­де­ния, жестоко наказ­вайки всеки, който опита да се измъкне от тях­ната опека. В тези техни вла­де­ния обаче не вли­зат Китай и Русия, които не могат лесно да бъдат под­чи­нени поради маща­бите на сво­ите ико­номики, спо­соб­но­стта физи­че­ски да се защи­тят и са в състо­я­ние да сва­лят долара от пре­стола му и да сру­тят импе­ри­ята, която всъщ­ност е изцяло прогнила отвътре, да не гово­рим, че е пора­зена от гигант­ските дългове и без­на­деждно корумпи­ра­ното си пра­ви­тел­ство (дока­за­тел­ство за това са пла­чев­ните каче­ства на послед­ните аме­ри­кан­ски лидери).

На този фон трудно можем да си обяс­ним късоглед­ството на Европа, която се соли­да­ри­зира със САЩ и с други думи стар­тира търгов­ска война с рус­наците. Русия обаче не е няка­ква бана­нова репуб­лика, а вли­я­телна све­товна държава и самият факт, че Европа и САЩ й налагат санкции е много сери­о­зна про­во­кация, която веро­ятно ще има ката­строфални после­дици, осо­бено след като Москва се обе­дини с Пекин и ста­ра­телно зара­боти за окон­ча­те­лен отказ от долара. Може да се оча­ква, че те ще форми­рат изклю­чи­телно мощен али­анс и без това крайно крех­ката ико­номика на Европа, която влиза в обре­чен сблъ­сък с огром­ния си съсед, ще загуби много повече, откол­кото американската.

Откро­ве­ната про­паганда, която напо­следък се тиражира в запад­ните медии, осо­бено по отноше­ние на Русия, е осо­бено недо­дя­лана и при­ми­тивна. Това озна­чава, че запад­ните елити са изпад­нали в истин­ско отча­я­ние пред очер­та­ващия се колапс на долара, в резул­тат от евен­ту­ал­ната загуба на ста­тута му на резервна валута. Вярно е, че на фона на назря­ващото разпа­дане на Европа, доларът временно укрепва позици­ите си и за изве­стен период ще продължи да печели от този процес, вклю­чи­телно в резул­тат от възмож­ната лик­ви­дация на фон­до­вия пазар, но ели­тите вече виждат какво ги оча­ква в по-​далечна пер­спек­тива. Защото вед­нага след като доларът рухне, ще настъпи и краят на тях­ната импе­рия — вече няма да е възможно да бъдат поддър­жани галопи­ращите аст­ро­номи­че­ски дефицити. И най-​важното, те няма да могат повече да натрап­ват волята си на света: да налагат глоби на чуж­де­стран­ните банки и инсти­туции заради отказа им да се под­чи­нят на Вашинг­тон. Стреми­тел­ното разпро­стра­ня­ване на бед­но­стта и нище­тата сред все по-​широки сло­еве на аме­ри­кан­ското обще­ство озна­чава, че все по-​вероятно става въз­ни­ква­нето на хаос и анар­хия, съпро­во­дени с напа­де­ния и гра­бежи срещу соб­стве­но­стта на елитите.

Най-​сериозната опас­ност, която въз­ни­ква в резул­тат от всичко това, е, че отча­я­ните хора са склонни на отча­яни постъпки, а послед­ната про­пагандна кано­нада срещу Русия е несъм­нен при­знак на отча­я­ние. При­чи­ните за тези действия са свър­зани по-​скоро с осигу­ря­ва­нето на нови гигант­ски поръчки за воен­но­промиш­ле­ния комплекс.

Мно­зина се измъч­ват от това състо­я­ние на неопре­де­ле­ност — те усещат, че нещо не е наред, но не могат да раз­бе­рат, какво точно. При­чи­ната е, че не са сред посве­те­ните в „Големия план” и вяр­ват на лъжите и дез­информаци­ята, щателно и умело под­на­сяни им от послуш­ните медии, чиито соб­стве­ници смя­тат масите за овце. Но ако осъзнаем, че след сегаш­ния ръст на курса на долара в крайна сметка той ще рухне, ще знаем и какво да напра­вим, за да избег­нем ката­строфал­ните после­дици от колапса, който рано или късно ще се случи. Ще можем дори да извле­чем от това нелоша печалба — напри­мер, когато цената на зла­тото и среб­рото над­мине всички мислими рекорди, като това може да съвпадне с въвеж­да­нето на златно обезпе­ча­ване на юана.

Става ясно, че отго­ворът на клю­чо­вия въпрос дали САЩ ще успеят да раз­рушат Русия, за да спа­сят хеге­мо­ни­ята на долара, е по-​скоро — не, от което пък следва, че доларът е обре­чен на колапс, който най-​вероятно ще настъпи непо­сред­ствено след сегаш­ната му лебе­дова песен, която звучи на фона на „заги­ващата Европа”.

 

 

Автор: Клайв Маунд*

gepolitica​.eu

(с големи съкращения)

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 03.04.2015, in Анализи, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: