Унгарската АЕЦ изнервя Брюксел


Унгарската АЕЦ изнервя БрюкселБудапеща опро­верга информаци­ите, че ЕС е наложил вето върху дого­вора й с Москва за стро­и­тел­ството на два нови енерго­блока на един­стве­ната в Унга­рия АЕЦ „Пакш”.

Опро­верже­ни­ето направи гово­ри­те­лят на пра­ви­тел­ството Золтан Ковач, цити­ран от „Вести ФМ”. Той нарече недо­сто­верни и съобще­ни­ята с източ­ник от Евро­коми­си­ята, че сдел­ката на стой­ност 12 млрд. евро е била блокирана.

Шефът на каби­нета на преми­ера Вик­тор Орбан — Янош Лазар заяви, че Унга­рия е уве­рена в постига­нето на съгла­сие с ЕС по изграж­дане на реак­то­рите.

„Вяр­ваме, че скоро въпро­сите ще бъдат регу­ли­рани в най-​близко бъдеще така, че и в Брюк­сел ще бъдат удо­вле­тво­рени и нашите инте­реси ще бъдат защи­тени”, заяви той. Спо­ред него бло­ки­ра­нето на сдел­ката би било про­тив инте­ре­сите и на Европа, тъй като тя се нуж­дае от атомна енергия.

Това бе поред­ната сло­весна пре­стрелка между Будапеща и Брюк­сел, която показа, че тър­ка­ни­ята по повод стро­и­тел­ството на „Пакш-​2″ са сери­о­зни. Спо­ред унгар­ските медии ЕС бави одоб­ре­ни­ето на дого­вора за доставка на руско гориво за цен­тра­лата по тех­ни­че­ски и финан­сови при­чини.

Спо­ред про­тив­ниците на дого­вора той щял да задъл­бочи зави­симо­стта на Будапеща от Москва. Сега Унга­рия внася от Русия 80 на сто от необ­хо­ди­мия й пет­рол и 60 на сто от газа.

Янош Лазар нарече действи­ята на Евро­коми­си­ята намеса във вътреш­ната енергийна поли­тика на Унга­рия. Той пре­дупреди, че опи­тите на Брюк­сел да съз­даде еди­нен вътрешен енергиен пазар, за който сега много се говори и се полагат извън­редни уси­лия, поставя под заплаха суве­ре­ни­тета на стра­ните членки.

Засега Евро­коми­си­ята мълчи и не излага сво­ята офици­ална позиция. Пър­вото и един­ствено изяв­ле­ние направи преди месец гово­ри­те­лят по енерге­тика Анна Итко­нен.

Спо­ред нея делото е в ста­дий на обсъж­дане и основ­ният въпрос, който смущава Евро­коми­си­ята, е изби­ра­нето на изпъл­ни­теля. С други думи, не се харе­сва фактът, че Русия ще строи енергоблоковете.

Ясно е обаче, че на този етап няма ника­кво офици­ално реше­ние на ЕС по про­екта, още по-​малко за него­вото бло­ки­ране и Унга­рия има осно­ва­ния да смята, че въпро­сът ще бъде решен положи­телно по пътя на преговори.

 

 

Автор: „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

 

Posted on 25.03.2015, in Енергийни проекти and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: