Пак викат духа на „Южен поток“


Пак викат духа на "Южен поток"Минаха вече четири месеца, отка­кто Путин обяви отказа на Русия от изграж­да­нето на „Южен поток”, а българ­ските вла­сти все още не могат да се отър­ват от при­зрака на изгу­бе­ните ползи от про­ва­ле­ния про­ект.

След като напра­виха всичко възможно за този про­вал, след като медий­ните им послуш­ници във вид на само­звани експерти с пяна на уста години наред доказ­ваха него­вата „ико­номи­ческа несъсто­я­тел­ност”, сега — след дъжд качулка, по повод и без повод изя­вя­ват готов­ност да въз­кре­сят стро­и­тел­ството на газопро­вода. Стъп­ките и при­каз­ките им са едно­временно комични и трагични.

Така, мина­лата сед­мица Мини­стер­ството на реги­о­нал­ното раз­ви­тие и благо­устройството обяви нова обще­ствена поръчка за изграж­да­нето на мор­ския участък на „Южен поток”. Поръ­чи­те­лят „търси изпъл­ни­тел, който да изготви мето­дика за опре­де­ляне размера на обезще­те­ни­ето за учре­дя­ване на серви­тут върху плажа „Паша дере” край Варна и да направи оценка на правото на строеж върху мор­ското дъно”. Прогнозната стой­ност на поръч­ката била 66 хил. лв., а край­ният срок за пода­ване на оферти — 9 април 2015 г.

Обяс­ня­ват се отдавна известни факти като този, че газопро­водът ще доставя синьото гориво по дъното на морето от рус­кия град Анапа до Варна. Добавя се, че „за българ­ската част от мор­ския участък има влязъл в сила подро­бен устройствен план, одоб­рен със запо­вед на мини­стъра на реги­о­нал­ното раз­ви­тие”.

Не се уточ­нява обаче, дали въпрос­ният мор­ски участък, който като част от българ­ските тери­то­ри­ални води е и част от тери­то­ри­ята на ЕС, има одоб­ре­ни­ето на Брюк­сел и стро­и­тел­ството няма да влезе в про­ти­во­ре­чие с про­сло­ву­тия Трети енергиен пакет. Това обсто­я­тел­ство до отказа на Русия от про­екта се обя­вя­ваше като пречка за реа­ли­зи­ра­нето му.

Продължа­ват да се леят и жал­бите на БГ вла­стите, че още не са полу­чили офици­ално писмо от „Газпром” за пре­кра­тя­ване на стро­ежа на „Южен поток”. Влязъл в ролята на пре­лъстена и изо­ста­вена мома, граж­да­н­инът Росен Плев­не­лиев про­плака в края на мина­лата сед­мица и в Белград.

„В Бълга­рия има поли­ти­че­ски кон­сен­сус и стра­ната ни винаги е под­крепяла реа­ли­за­ци­ята на про­екта „Южен поток”, но съгласно европе­йс­ките пра­вила”, заяви той в разго­вор със сръб­ския си дома­кин Томи­слав Нико­лич. Той дори не се изчер­вява, като със задна дата се запи­сва в спи­съка на при­върже­ниците на про­екта, как­вито действи­телно са мно­зин­ството българ­ски граж­дани.

„Големият про­блем на „Южен поток” е Тре­тият енергиен либе­ра­ли­за­ци­о­нен пакет и неже­ла­ни­ето на Русия да се съоб­рази с него­вото при­лагане”, откри „тай­ната” Плев­не­лиев. Той добави, че „Бълга­рия има готов­ност да започне стро­и­тел­ството на газопро­вода, в слу­чай че Европе­й­с­ката коми­сия и Русия се спо­ра­зумеят за при­лагане на европе­йското законодателство”.

В сво­ите разяс­ни­телни бележки лицето не се сеща да зададе въпроса защо Русия е длъжна да се съоб­ра­зява с пра­вила, при­ети от Евро­коми­си­ята, след като вече са били подпи­сани важни енергийни дву­странни меж­ду­на­родни дого­вори.

И още, с какво право ЕС налага пра­вила на държави извън него, които на всичко отгоре трябва да вли­зат в сила със задна дата, какъвто е слу­чаят с дого­во­рите по „Южен поток” и въпрос­ния Трети енергиен пакет. По тези въпроси Плев­не­лиев и компа­ния не се задъл­бо­ча­ват. Те предпо­чи­тат със заро­вени в пясъка глави в стра­нен спи­ри­ти­че­ски екстаз да викат духа на погре­ба­ния, не без тяхна помощ проект.

 

 

Автор: „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 24.03.2015, in Анализи, Балканите, Енергийни проекти and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

  1. Марков

    On http://www.duma.bg/node/96503 you can find my comment …

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: