Мащабните маневри в Арктика показват военната сила и решителност на Русия


Мащабните маневри в Арктика показват военната сила и решителност на РусияПро­веж­да­нето на вне­запна про­верка на боего­тов­но­стта на войските в север­ната част на Русия има за цел не само да оцени силите на неот­давна съз­да­де­ното в Арк­тика Обе­ди­нено стра­теги­че­ско команд­ване „Север”, но и да демон­стрира пред стра­ните от НАТО рус­ката мощ. Това е мне­ни­ето на военни експерти, интер­вю­и­рани от коре­спон­денти на ТАСС.

Глав­ният редак­тор на спи­са­ние „Наци­о­нална отбрана” и член на Обще­стве­ния съвет при Мини­стер­ството на отбра­ната Игор Корот­ченко смята, че про­вер­ката ще покаже доколко успешно функци­о­нира неот­давна сформи­ра­ното команд­ване „Север”.

Регион на потенци­ални военни заплахи

Корот­ченко под­чер­тава: „Арк­тика е регион, откъ­дето в пер­спек­тива могат да бъдат мате­ри­а­ли­зи­рани редица военни заплахи от страна на НАТО. В Север­ния ледо­вит океан посто­янно дежу­рят аме­ри­кан­ски и бри­тан­ски атомни под­вод­ници, които сле­дат рус­ките си колеги. Освен това те моде­ли­рат нана­сяне на удари с кри­лати ракети с мор­ско бази­ране по обекти на рус­ката военна инфраструктура.”

Корот­ченко добавя, че Русия трябва да бъде готова за бързо пари­ране на запла­хите. Спо­ред него вне­зап­ната про­верка ще поз­воли да бъде оце­нена рабо­тата на щабо­вете, сгло­бе­но­стта на под­раз­де­ле­ни­ята, коор­ди­наци­ята на всички военни компо­ненти на Русия в Арк­тика, както и да се отра­бо­тят действи­ята при вне­запно започ­нала война.

Демон­страция и оценка

Дирек­торът на Центъра за стра­теги­ческа конюнк­тура Иван Коно­ва­лов отбе­лязва, че вне­зап­ната про­верка е пре­диз­ви­кана преди всичко от необ­хо­димо­стта да бъдат оце­нени възмож­но­стите на рус­ката армия в реги­она.

„Като се има пред­вид воен­но­по­ли­ти­че­с­ката обста­новка, се отделя извън­редно голямо внима­ние на бое­спо­соб­но­стта на нашите Въоръжени сили. ОСК „Север” беше съз­да­ден неот­давна и затова про­веж­да­нето там на подобни меропри­я­тия е напълно оправдано.”

Манев­рите имат и друга цел, смята Коно­ва­лов. Спо­ред него вне­зап­ната про­верка може да бъде демон­страция на военна сила и реши­тел­ност за държа­вите от Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс:

„Трябва да се отчита непо­сред­стве­ната бли­зост на стра­ните от НАТО, които в това направ­ле­ние напо­следък активно уве­ли­ча­ват сво­ите възмож­но­сти. Затова по-​добре да демон­стри­раме сила, откол­кото да я прилагаме.”

При­ну­ди­телна необ­хо­димост

Пре­зи­дентът на Ака­деми­ята за геопо­ли­ти­че­ски про­блеми Кон­стан­тин Сив­ков обяс­нява вне­зап­ната про­верка с напреже­ни­ето в отноше­ни­ята между Русия и Запада.

„Днес напрегна­тата ситу­ация в света нараства, осо­бено в отноше­ни­ята между Русия и Запада и всичко е във връзка с Украйна. Това заставя Рус­ката феде­рация да взема мерки за демон­страция на реши­тел­ност и сила.”

 

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 24.03.2015, in Анализи, Въоръжени сили and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: