Пол Крейг Робъртс: Западът ще колонизира Украйна


Пол Крейг Робъртс: Западът ще колонизира УкрайнаЗа пога­ся­ване на дълго­вете по кре­ди­тите от МВФ Киев ще трябва да про­даде всич­ките си земи на аме­ри­кан­с­ката компа­ния Monsanto, заяви аме­ри­кан­ският поли­то­лог Пол Крейг Робъртс в интервю за теле­ви­зи­ята Russia today.

Той напомни за дра­ко­нов­ските мерки, които МВФ налага на Украйна, за да й бъдат отпус­нати заеми.

Само малка част от тях са драс­тично — почти напо­ло­вина, нама­ле­ние на пен­си­ите и всички соци­ални помощи, пълна отмяна на посо­би­ята за жерт­вите на ава­ри­ята на АЕЦ в чер­но­бил, съкраща­ване на сред­ствата за обра­зо­ва­ние и здравеопазване.

Спо­ред Робъртс на Киев ще му се наложи да про­даде всич­ките си наци­о­нални активи и сел­ско­стопан­с­ките земи, които ще бъдат купени от компа­ни­ята Monsanto, про­из­веж­даща гене­тично модифици­рани семена. Именно със сред­ствата от тези про­дажби ще се пла­тят дълго­вете по кре­ди­тите на МВФ.

Monsanto има пряк инте­рес от укра­ин­ските земи, тъй като про­из­вод­ството на храни с ГМО е забра­нено в пове­чето страни от ЕС, докато в Украйна е раз­решено.

Обра­бот­ва­емите площи там се много повече, откол­кото са в Европа. Ако Monsanto получи възмож­ност да отг­лежда ГМО-​култури в Украйна, ще може да доставя в Русия и Европа евтини хра­ни­телни стоки и спо­койно ще изме­сти от пазара мест­ните про­из­во­ди­тели.

Най-​засегнати ще се окажат по-​бедните страни от Източна Европа. Ще постра­дат и без това изнемогващите там сел­ско­стопан­ски про­из­во­ди­тели, а нис­кият жиз­нен стан­дарт ще под­тикне потре­би­те­лите да купу­ват евти­ната про­дукция на Monsanto.

От години вече в цял свят еко­лози и граж­дан­ски движе­ния про­те­сти­рат срещу компа­ни­ята най-​голям про­из­во­ди­тел на ГМО-​продукция.

Пол Крейг Робъртс, който навремето е бил ико­номи­че­ски съвет­ник на Роналд Рейгън пре­дупре­ждава, че Украйна е изпра­вена пред риска да се превърне в коло­ния на Запада, а във финан­сово отноше­ние при най-​оптимистично раз­ви­тие на съби­ти­ята ще бъде в по-​тежко положе­ние от Гърция.

„Никога не може да се оча­ква от Запада безвъзмездна помощ. Няма кой да я даде и на Украйна. Отсега трябва да е ясно, че всички укра­ин­ски предпри­я­тия, при­родни ресурси и сел­ско­стопан­ски земи — всичко това ще премине в ръцете на западни соб­стве­ници”, казва аме­ри­кан­ският анализатор.

 

 

Автор: „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 20.03.2015, in Анализи, Икономика, Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: