САЩ: ЛИДЕРСТВО, ПЛАТЕНО С КРЪВ


САЩ: ЛИДЕРСТВО, ПЛАТЕНО С КРЪВ

В цяла Европа се засилват протестите срещу заробващото споразумение ТТИП, което САЩ се опитват да наложат на ЕС

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО (ТТИП) ОБСЛУЖВА САМО АМЕРИКАНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ

Украинската криза и трагеди­ята в Донбас не са локални конфликти. По замисъла на инициаторите и организатори­те им, а също и конфликтите в Югославия, Афганистан, Либия, Сирия, са инструменти за постигане на глобални стра­тегически цели. Явните и тайните действия на Вашингтон и Брюксел за постигането им вече струваха десетки хиляди жертви, стоти­ци бежанци, милиони разбити съдби не само в Украйна. Този извод най-добре се потвържда­ва от прочита на „Стратегията за национална сигурност на САЩ 2015”.

В стратегията се казва: „Укрепването на икономическата мощ на Америка е основа за нашата национална сигурност и е важен източник на влиянието ни зад граница. Ние продължаваме да определяме темпа на раз­витие на науката, технологиите и иновациите в глобалната икономика”. Стратегията дава отговори на въпроса как да се осигури аме­риканската „изключителност”, издигната от управляващия елит на Америка като първа и неоспорима ценност: „Успешната стратегия за осигуряване на сигурността на американския народ и прокарването на интересите на наша­та национална сигурност трябва да започва от една неоспорима истина – Америка трябва да бъде лидер”.

Америка се кани да лидерства изключител­но „от позиция на силата. Действайки в рам­ките на Транс-Тихоокеанското партньорство (ТТП) и Трансатлантическото търговско ин­вестиционно партньорство (ТТИП) ние нала­гаме най-строги стандарти за защита на пра­вата на трудещите се и опазването на околната среда, и в същото време премахваме бариери, препятстващи американския експорт. И по­ставяме Съединените щати в самия център на зоната за свободна търговия, обхващаща 2/3 от световната икономика. Ние си поставяме за цел да се възползваме от това положение, от нашите висококвалифицирани трудови ресурси, от строгите правни норми, а също и от изобилието на евтини енергоресурси за превръщането на Америка в предимно произ­водствена платформа и в най-привлекателното място за инвестиции”.

Ако и когато партньорствата започнат да действат, Америка ще стане лидер и доми­нираща сила в отворената вътре в себе си, но затворена за други участници от световната общност зона, която ще представлява около 1/5 от населението на Земята, на практика 3/5 от брутния вътрешен продукт (БВП) и от обе­ма на световната търговия и повече от 85% от капитализацията на инвестиционните и фи­нансовите пазари.

Създаването на тези партньорства стана главна геостратегическа цел за управляващи­те елити във Вашингтон и отчасти в Европа, страните от Британската общност, Япония и Южна Корея. Но

първа цигулка ще бъдат американските транснационални корпорации

и днешната администрация на Обама заед­но с евробюрократите от Брюксел. Характер­но е, че документите по създаване на ТТИП в Брюксел са разработвани от същите хора наче­ло с тогавашния комисар на ЕС по търговията Карел де Гухт (обвинен в злоупотреби през 2013 г.), които започнаха и осъществяваха на практика преговорния процес за влизане в ЕС на Украйна, още по времето на Виктор Януко­вич. Работата по създаване на ТТИП започна през 2011 година. В началото на 2013-та бяха подготвени всички принципни документи за реализирането на въпроса в практически из­мерения. Трябваше само да бъдат подписани от ръководителите на САЩ и страните, вли­защи в ЕС. И тук възникнаха непредвидени сложности.

В съвременния свят тайното рано или късно не само става явно. По-миналата година във вестниците попаднаха чернови на секретни до­кументи и се разрази грандиозен скандал. Стана ясно, че ТТИП преследва няколко цели. Първа­та е

напълно да се премахнат най-различни митнически тарифи и квоти,

които малко от малко защитаваха икономика­та на отделни преди всичко европейски страни. Второ, това е унифицирането на най-различни национални норми и правила. Например ТТИП предвижда ликвидиране на нормите в повечето европейски страни, ограничаващи добива на шистов нефт и газ заради непоправимите щети на околната среда. Предвижда се отмяна на европейската забрана на генномодифицирани продукти и продукти, отгледани с използване­то на различни вредни торове и т.н.

Трета цел. Унифициране на законодателство­то от двете страни на Океана по отношение на т.нар. големи и персонални данни по американ­ски стандарти. Тези стандарти всъщност позво­ляват всичко.

И накрая четвъртата цел – създаване на спе­циални трибунали (съдилища). Те ще разглеж­дат спорове между корпорации и държави за ограничаване на инвестиции и свободно прид­вижване на стоки, услуги и капитали. На прак­тика за първи път държави и корпорации се изравняват по отношение на права и възмож­ности. При това не е трудно да се предскаже, че в болшинството случаи ще бъдат прави кор­порациите и преди всичко най-силните от тях – американските банки и корпорации.

Естествено

срещу тези норми протестира широката общественост,

малкият и среден бизнес. Допълнителни проблеми на глобализаторите създаде Е. Сно­удън със своите разобличения за непрекъс­натото следене от Агенцията за национална сигурност (АНС) на главите на правител­ствата на най-големите европейски страни, за тоталния контрол върху световната финан­сова система и системите на комуникация на световната търговия. Под въздействието на общественото мнение и разобличенията на Сноудън управляващите политически кръгове в европейските страни в голяма степен проме­ниха отношението си към ТТИП и отложиха подписването му, набелязано за 2015-та годи­на.

При тези условия вашингтонската админи­страция и евробюрократите от Брюксел тряб­ваше да предприемат извънредни мерки, за да натикат Европа и особено нейните суверенни, икономически мощни страни в „коневръза” на ТТИП. От есента на миналата година се на­блюдава рязко активизиране на официалните, латентните и частните разузнавателни струк­тури и мрежите за натиск върху Украйна. Бяха задействани подготвяните дълги години раз­лични политически фигури и деструктивни радикални екстремистки групи. Като резултат от целенасоченото разрушително използване отвън на реалните вътрешно украински про­тиворечия започна ескалацията на украинска­та трагедия.

Преди всичко Вашингтон определи новия главен враг, борбата с когото трябваше да сплоти трансатлантическата общност. По та­къв начин беше определен геостратегически­ят субект, който не само препятства глобални­те планове на САЩ, но и повишава степента на самостоятелност и свободата на европей­ските страни. Още преди активната фаза на украинската криза

Русия беше обявена за главен враг на Запада

Официално за това беше писано за първи път в стратегията: „Нашите сложни времена нагледно демонстрираха силата и значимост­та на незаменимото американско лидерство в света. Ние мобилизирахме и възглавихме международните усилия за наказване на Ру­сия и за противодействие на агресията й, а също и за унищожението на ИДИЛ, за изко­реняване вируса на eбола, за прекратяване на разпространението на материали за изготвяне на ядрено оръжие, за преход към нов етап в глобалната борба за снижаване на въглерод­ните замърсявания”.

В контекста на украинската криза, създа­дена и поддържана от Вашингтон и Брюксел, американците успяха въпреки милионните демонстрации в Европа да променят позици­ята на водещи европейски лидери за ТТИП. В края на миналата година А. Меркел, Д. Ка­мерън, Ф. Оланд се обявиха в полза на парт­ньорството и изразиха желание да завършат подготвителната работа и през 2015-та годи­на да подпишат учредителните документи на ТТИП. Но благодарение на премерената, спо­койна, неподдаваща се не само на заплахи, но и на скрупульозно планирани провокации, позиция на Русия въпросът за формите на сътрудничество в Европа и в света не е снет от дневен ред. Извънредно важен, но неза­белязан достатъчно от аналитиците пункт от декларацията на „нормандската четворка”, подписана в Минск, гласи: „Лидерите, както и преди, се придържат към идеята за създа­ване на общо хуманитарно и икономическо пространство от Атлантика до Тихия океан на основата на пълно уважение на международ­ното право и принципите на ОССЕ”.

 

 

Източник: http://www.vestnikataka.bg

Реклами

Posted on 28.02.2015, in Анализи, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: