Агресия срещу Крим ще се оценява като агресия срещу Русия


Агресия срещу Крим ще се оценява като агресия срещу РусияДо края на годината ще бъдат внесени промени в руската военна доктрина

До края на годи­ната Русия ще внесе промени във воен­ната си док­трина. За тази цел в апа­рата на Съвета за сигур­ност е обра­зу­вана меж­ду­ве­дом­ствена работна група за подго­товка на пред­ложе­ния за вна­сяне на промени в новия програмен документ.

Без­условно новите тен­денции в раз­ви­ти­ето на воен­но­по­ли­ти­че­с­ката обста­новка в света през послед­ните години не можеха да не бъдат отра­зени в новия документ. Това са и про­блемите около ПРО и при­ближа­ва­нето на инфра­струк­ту­рата на НАТО към рус­ките гра­ници и, раз­бира се, обста­нов­ката в Украйна и около нея.

За това какви нови про­блеми и тен­денции ще наме­рят отраже­ние във воен­ната док­трина говори заместник-​секретарят на Съвета за сигур­ност МИХАИЛ ПОПОВ.

– Михаил Михай­ло­вич, от какво се опре­деля необ­хо­димо­стта от уточ­ня­ване на воен­ната док­трина на Рус­ката федерация?

– В заклю­чи­тел­ната част на действащата военна док­трина от 2010 г. е ука­зано, че ней­ните положе­ния могат да се уточ­ня­ват съоб­разно проме­ните в харак­тера на воен­ните опас­но­сти и воен­ните заплахи. Сега този документ е при­знат от све­тов­ната и от рус­ката общ­ност като само­сто­я­те­лен и достатъчно ясно изра­зя­ващ възг­ле­дите на Рус­ката феде­рация за гаран­ти­ране на сво­ята военна сигур­ност и отбрана. Едно­временно с това обаче през послед­ните години тен­денци­ите в раз­ви­ти­ето на воен­но­по­ли­ти­че­с­ката обста­новка в света, осо­бено воде­нето на въоръжена борба на съвремен­ния етап изис­кват уточ­не­ния на отделни положе­ния от воен­ната доктрина.

На първо място това е свър­зано с въз­ни­ква­нето на нови опас­но­сти и военни заплахи за Рус­ката феде­рация, които се появиха по време на съби­ти­ята от „араб­ската про­лет”, във въоръже­ния конфликт в Сирия, както и в ситу­аци­ята в Украйна и около нея.

– Може ли все пак да уточ­ним какви са именно запла­хите за нашата държава?

– Освен кла­си­че­с­ките форми и спо­соби за използване на въоръже­ните сили в бор­бата между водещите све­товни държави за сво­ите инте­реси ста­наха типични „непре­ките действия”, използва­нето на ради­кални и екс­тремистки орга­ни­за­ции, частни военни компа­нии и задействане на про­тестния потенциал на насе­ле­ни­ето. Осо­бено зна­че­ние се при­дава на рабо­тата в информаци­он­ната сфера.

По-​явен става стремежът на САЩ и държа­вите от НАТО да уве­ли­ча­ват своя стра­теги­че­ски напа­да­те­лен потенциал чрез раз­ви­ване на гло­бал­ната сит­тема за ПРО, при­емане на нови стра­теги­че­ски концепции за използване на войските и силите, раз­ра­бот­ване на принципно нови сред­ства за въоръжена борба, в това число и хипер­зву­ково оръжие.

– Тоест до уточ­ня­ване на воен­ната док­трина довеж­дат само външни фактори?

– Не е съв­сем така. Настъпиха промени в състава и в организационно-​шатната струк­тура на нашите Въоръжени сили. Бяха съз­да­дени Войски за въздушно-​космическа отбрана. Това доведе до необ­хо­димо­стта от вна­сяне на съо­т­ветни промени в положе­ни­ята на воен­ната док­трина, раз­кри­ващи въпро­сите за сдър­жане и предот­вра­тя­ване на военни конфликти, снаб­дя­ване на Въоръже­ните сили и другите войски с военна и спе­ци­ална тех­ника, раз­ви­тие на отбранително-​промишления комплекс.

Освен това във воен­ната док­трина трябва да бъдат отче­тени съдър­жа­ни­ето на нормативно-​правовите актове на Рус­ката феде­рация, влезли в сила от ней­ното утвър­жда­ване насам. Сред тях мога да посоча Концепци­ята за външ­ната поли­тика от 2013 г., уточ­не­ния закон „За отбра­ната”, Положе­ни­ето за воен­ното пла­ни­ране, Положе­ни­ето за Гене­рал­ния щаб.

– Ще се запази ли спо­ред вас откри­тият харак­тер на воен­ната доктрина?

– При уточ­ня­ва­нето на воен­ната док­трина ще изхож­даме от поста­нов­ката, от която са се ръко­во­дили раз­ра­бот­чиците на воен­ната док­трина — открит харак­тер на този документ.

– Кога ще бъде при­ета уточ­не­ната редакция на доктрината?

– Сега към апа­рата на Съвета за сигур­ност е обра­зу­вана временна меж­ду­ве­дом­ствена работна група за подго­товка на пред­ложе­ния за вна­сяне на промени във воен­ната док­трина. В ней­ния състав вли­зат пред­ста­ви­тели на заин­те­ре­су­ва­ните органи на държав­ната власт и на орга­ни­за­ци­ите. Задача на групата е ана­ли­зи­ране на постъпи­лите пред­ложе­ния и подго­товка на съо­т­ветни препоръки с послед­ващо обсъж­дане на засе­да­ние на меж­ду­ве­дом­стве­ната коми­сия на Съвета. Предпо­лагаме, че рабо­тата ще бъде завършена през тази година.

– Как в новия документ ще се впишат положе­ни­ята за разши­ря­ва­нето на НАТО на Изток, про­блемите около ПРО, усво­ява­нето на Арктика?

– Не се съм­ня­вам, че въпро­сът за при­ближа­ва­нето на воен­ната инфра­струк­тура на НАТО към рус­ките гра­ници, в това число и чрез разши­ря­ва­нето на блока, ще запази мястото си като една от външ­ните военни опас­но­сти за Русия. През 2010 г. това положе­ние пре­диз­вика острата реакция на САЩ и стра­ните от НАТО. Редица висо­копо­ста­вени длъж­ностни лица упрек­ваха рус­кото ръко­вод­ство в старо мислене, заявя­ваха, че НАТО не е враг на Русия. Така ли това обаче? Уве­ря­ваха ни в добри наме­ре­ния, а действи­ята през послед­ните пет години гово­рят съв­сем друго.

Ние така и не успяхме да уста­но­вим рав­но­пра­вен диа­лог с нашите парт­ньори. От Русия непрекъс­нато се оча­к­ваха едно­странни отстъпки по много въпроси на меж­ду­на­род­ните отноше­ния. Съвършено необек­тивно се опре­деля ролята и мястото на Русия в укра­ин­ските съби­тия — пра­вят се неверни изводи и се взимат неадек­ватни мерки. Срещу стра­ната ни е разгър­ната безпреце­дентна информационно-​пропагандна кампа­ния. Целе­на­со­чено се формира образ на врага, а рус­кият поли­ти­че­ски курс се разглежда като нова заплаха за НАТО.

В дълго­срочна пер­спек­тива ще се акти­ви­зира него­вата военна дей­ност, ще се при­емат мерки за дълго­срочно при­съствие на военни форми­ро­ва­ния на НАТО в Източна Европа. Пред­лага се да се уве­ли­чат маща­бите и интен­зив­но­стта на меропри­я­ти­ята по опе­ра­тивна и бойна подго­товка. Пре­дви­жда се да се повиши опе­ра­тив­но­стта на използва­нето на силите за бързо реаги­ране чрез съз­да­ване на нови военни бази в Източна Европа, да се уточ­нят пла­но­вете за използва­нето на войските и силите. За всички е ясно към кого са насо­чени тези мероприятия.САЩ искат сери­о­зно да уси­лят групи­ров­ката на сво­ите войски в При­бал­тика. Вече е пла­ни­рано пре­хвър­ляне на тери­то­ри­ята на Есто­ния на тежко въоръже­ние и военна тех­ника, вклю­чи­телно тан­кове и бро­не­транспортьори. И това е непо­сред­ствено до гра­ниците на Русия.

Всички факти гово­рят за стремежа на ръко­вод­ствата на САЩ и НАТО да продължат лини­ята на изо­стряне на отноше­ни­ята с Русия.

Ние от своя страна смя­таме, че опре­де­лящ фак­тор в отноше­ни­ята ни с НАТО е непри­ема­нето от Русия на пла­нове за при­движ­ване на воен­ната инфра­струк­тура на али­анса към нашите гра­ници, в това число и чрез разши­ря­ване на блока.

В новия документ запазва своето зна­че­ние като една от външ­ните военни опас­но­сти за Русия и положе­ни­ето за съз­да­ване и разгръщане на системи за стра­теги­ческа про­ти­во­ра­кетна отбрана, под­копа­ващо гло­бал­ната ста­бил­ност, както и извеж­да­нето на оръжие в кос­ми­че­ското пространство.

Що се отнася до Арк­тика, осно­вен наци­о­на­лен инте­рес на Русия в този регион е използва­нето на рус­ката арк­ти­ческа зона като ресурсна база, спо­собна в зна­чи­телна степен да осигури потреб­но­стите на Русия от въг­ле­во­до­родни ресурси, водни био­ре­сурси и други видове стра­теги­че­ски суро­вини –за реша­ване на социално-​икономическите задачи.

– Ще бъде ли уточ­нен във воен­ната док­трина про­блемът за заме­ства­нето на импорта?

– Животът показва, че надежд­но­стта на някои от нашите западни парт­ньори е временно явле­ние и за съжа­ле­ние е свър­зано много тясно с поли­ти­че­с­ката конюнк­тура. Ефект­ното функци­о­ни­ране на отбранително-​промишления комплекс на стра­ната е един от най-​важните фак­тори за спо­соб­но­стта на нашата армия да гаран­тира сигур­но­стта на стра­ната. Това е възможно само при осигу­ря­ване на тех­но­логична неза­ви­симост на Русия в областта на про­из­вод­ството на стра­теги­че­ски и други образци въоръже­ния, военна и спе­ци­ална тех­ника. Оче­видно е, че вне­се­ните във воен­ната док­трина промени трябва да бъдат насо­чени към отстра­ня­ване на нашата зави­симост от вноса на при­бо­ро­стро­и­телна про­дукция, от достав­ките на суро­вини, мате­ри­али и комплек­ту­ващи изделия.

– Какви нови задачи ще бъдат поста­вени на Чер­номор­ския флот, на армей­с­ката групи­ровка като цяло във връзка с при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия?

– Преди да отго­воря на този въпрос искам да под­чер­тая, че гра­ниците на Рус­ката феде­рация със стра­ните от ОНД, в това число и с Украйна, не са при­крити с войски, тях­ната охрана се осъще­ствява от гра­нич­ните органи. Проме­ните в обста­нов­ката в района на руско-​украинската гра­ница изис­кват внима­те­лен ана­лиз и детайлно отчи­тане на всички съпът­стващи обсто­я­тел­ства. Зада­чите на Чер­номор­ския флот и групи­ров­ката войски на полу­ост­рова оста­ват пре­диш­ните — гаран­ти­ране на военна сигур­ност на държа­вата в гра­ниците на отго­вор­но­стта им. Днес Крим е тери­то­рия на Рус­ката феде­рация и въоръже­ната агре­сия срещу Крим ще се оце­нява като агре­сия срещу Рус­ката феде­рация с всички про­из­ти­чащи от това после­дици. Групи­ров­ката от войски и сили в Крим, съз­да­дена с реше­ние на пре­зи­дента, е само­до­статъчна и спо­собна да отрази нахлу­ване на потенци­а­лен агре­сор на тери­то­ри­ята на републиката.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 09.09.2014, in Международна политика and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

  1. Митко Попов

    Това трябваше да се направи преди години, а колкото до НАТО намеренията им винаги са били ясни.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: