ЕНЕРГИЙНИТЕ ВОЙНИ НА САЩ


ЕНЕРГИЙНИТЕ ВОЙНИ НА САЩ

ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА Е РЕАЛНОТО ПОКРИТИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ ДОЛАР

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ Е ДА СЪХРАНЯТ НЕРЕАЛНАТА МОЩ НА СВОЯТА НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА – АМЕРИКАНСКИЯ ДОЛАР

Водещото място на енерге­тиката в светов­ната геополитика е оче­видно. Борбата между световните сили за над­мощие в тази сфера на­бира скорост. На всички е ясно, че който владее енергийните мощности, той ще управлява света. Както казват джедаи­те от нашумелия екшън филм на Джордж Лукас „Междузвездни войни“: „И нека силата (т.е. енер­гията) да бъде с теб.“ То­гава победата, а оттам и властта са сигурни. И както отрицателният герой от филма Лорд Вей­дър, който се стреми с всякакви средства да зав­ладее енергията на Галак­тиката, включително и като унищожава огромни планети с цялото им на­селение, така и импери­алистическата върхушка, завзела политическата ръководна власт на Съ­единените американски щати чрез измислени за­плахи за националната си сигурност, унищожават населението на отделни държави, които всъщ­ност са неудобни само на енергийните и финансови интереси на САЩ.

Като изключим Виет­нам, почти всички воен­ни експанзии на САЩ през последните години са все срещу страни, свързани с добива и продажбите на петрол, на природен газ или и на двата основни енергийни ресурса на на­шата планета.

От 1971 г., когато САЩ бяха принудени да се от­кажат от златното си покритие на своята на­ционална (а в техните мечти – и световна) валу­та, те заставиха светов­ните финансови и тър­говски борси да въведат доларовите разчети на база цената на барел пе­трол. По този начин све­товните цени на всички стоки и услуги започнаха да зависят от определе­ната за момента стой­ност за барел нефт. Това е много изгодно за амери­канските финансисти и политически ръководите­ли, защото по този начин на база неопределеното (имагинерно) количество петрол в земните недра, те печатат неопределе­ни количества доларови банкноти, които реално са без покритие, т.е. – ин­флационни. Това е моде­лът, по който изкустве­но се зароди световната финансова криза и стопи спестяванията на обик­новения данъкоплатец по света. Не си ли задавате въпросите: „След като всички държави по света (включително и САЩ) са във финансов колапс и дъл­жат огромни количества пари, на кого ги дължат?“ и „Как така след като всички са в тежка финан­сова криза се намират зна­чителни средства, които се отпускат под формата на помощи и субсидии за финансиране на военни­те конфликти в различни страни по света?“ А от­говорът на тези въпроси е един: Финансовия олигар­хичен елит на планетата, който се е заселил в САЩ и който има интерес от това. Това не е обикнове­ният американски труже­ник, който е трудолюбив, дружелюбен и къде с по-да­лечно или с по-близко еми­грантско потекло. Дълго време съм живял там и мога да ви уверя, че повече­то от тях не са съгласни с агресивната политика, която води тяхното пра­вителство. Също както и хората у нас.

Както видяхме, реално борсовата цена на нефта е инструментът, който определя количеството долари в обращение на све­товния пазар. Ето го и отговора на поставените по-горе въпроси – амери­канският долар не е по­крит с нищо друго освен със световните запаси на въглеводородни енергийни ресурси. Образно казано, без петрола и природния газ доларът е обикновена хартийка. Ето защо САЩ толкова усърдно притис­кат ОПЕК да игнорира страните – производи­телки на въглеводородни енергийни ресурси, които се опитват да ги прода­ват на валута, различна от доларовата. При това своите запаси от нефт Съединените щати кон­сервират в специални хранилища дълбоко под земята, обявявайки ги за стратегически национал­ни запаси, като по този начин те не се явяват експортьор на тази суро­вина, т.е. те самите не обезпечават собствената си валута. В същото вре­ме с всички страни, които се опитват да продават своя петрол за евро, дина­ри, рубли, йени или друга валута, различна от дола­ра, правителството на САЩ постъпва просто. Там незнайно как възник­ват военни конфликти, граждански войни, държав­ни преврати или „цветни“ революции, в резултат на които на власт се изди­гат „опозиционни“ лидери, които сляпо подържат и из­пълняват волята на амери­канските си покровители, от които получават щедри субсидии.

Нека си припомним, как през 2000 г. лидерът на Ирак Саддам Хюсеин предложи плащанията за иракския петрол, който се изнася­ше по програмата на ООН „Нефт срещу храни“, да се извършва изключително в евро. И ООН одобри това предложение. В отговор на мигновените протести от страна на САЩ, Хюсеин за­плаши, че ще спре доставки­те на иракски нефт на све­товната петролна борса. На 20 март 2003 г. въоръже­ните сили на САЩ и Велико­британия нахлуват в Ирак, като не се съобразяват със Съвета за сигурност към ООН. На 30 декември 2006 г. в иракската военна база “Camp Justice” североизточ­но от Багдад Саддам Хюсе­ин бе екзекутиран. Новото марионетно правителство

незабавно сключва дълго­срочни договори за разра­ботка и добив на иракски петрол приоритетно с американски енергийни компании.

През 2007 г. президентът на Либия Муамар Кадафи, официално договори с пре­зидента на Франция Ни­кола Саркози контракт за експорт на либийски петрол, като заплаща­нето между страните трябваше да се осъщест­ви в евро. В отговор на американските протести Кадафи принуди техните енергийни компании да на­пуснат либийския нефтен пазар. Като резултат от тези свои действия през октомври 2011 г. Муамар Кадафи бе свален от власт и бе зверски убит от „про­тивниците на режима“, богато финансирани и поддържани от американ­ското правителство.

В началото на 2011 г. пре­зидентът на Сирия Башар ал-Асад оповести офици­ално за търговски спора­зумения, сключени между Сирия с Русия и Китай, съгласно които всички плащания на експортира­ните количества сирий­ски нефт ще се извършват в рубли и юани. Няма и месец след това негово из­явление в Сирия започват мащабни антиправител­ствени вълнения, които прерастват във въоръжен метеж, целящ да събори действащото законно из­брано правителство на страната и да се самора­зправи с президента. За целта от някои съседни на Сирия страни в стра­ната нахлуха полувоенни формирования, добре обу­чени и въоръжени, а също и финансово мотивирани за осъществяване на бърз държавен преврат. За не­щастие на тези „джиха­дисти“ (професионални наемници) 400-хилядната национална армия на Си­рия успя да ги задържи и да унищожи голяма част от тях. Вследствие на това на 15 ноември 2011 г. се въвежда ембарго върху екс­порта на сирийски нефт.

По сходни причини се въведе и ембаргото вър­ху ирански петрол. Още през 2008 г. правителство­то на Махмуд Ахмадине­джад започна да продава ирански нефт срещу евро, като връзката евро – ре­али се базираше на цената на горивото на Иранската търговска борса. Веднага се повдигнаха преки обви­нения срещу иранското правителство, че в стра­ната се създават условия за производството на ядрено оръжие, което ще послужи за масово унищо­жение на евентуалните противници на Иран. Но от направените проверки на експертите на Меж­дународната агенция за атомна енергия от Виена тези обвинения се оказа­ха поредният блъф, целящ унищожението на законно­то правителство в тази страна и поставянето на власт на послушни марио­нетки, съобразяващи се с доларовите стандарти в енергийната търговия.

Нека сега да погледнем и към събитията, които се разиграват в Украйна. Някои ще кажат: „Тука няма нефт. По-различно е.“ Така е, но през Украйна минават тръбопроводи­те, доставящи природен газ за цяла Европа. И поч­ти 80% от промишлени­те мощности на обеди­нена Европа зависят от редовната доставка на тази газ. Наистина, пе­тролът е ПАРИ, но пък газта е ВЛАСТ. Точно за тази власт над страните от Европейската общ­ност става дума. Про­мяната на управлението в тази бивша съветска република бе замислено като „нежна“ революция, но тя се изроди в кървава касапница. Населението изкуствено бе разделено на две и се започна без­умна братоубийствена война, в която армията бе заставена да се бие със собствения си народ, насе­ляващ южната и източна­та територия на страна­та.

Впоследствие новото правителство на „неза­висима“ Украйна мигно­вено се зае да предоставя на новите си задокеански покровители апетитни части от енергийните мощности на страната. Преди около два месеца министър-председате­ля на страната Арсений Яценюк заяви пред меди­ите, че е подготвен План за реконструкция и прива­тизация на държавното предприятие „Нафтогаз – Украйна“. За целта ще се отделят от предпри­ятието магистралните газопроводи и газовите хранилища. Тези активи според Яценюк ще се из­ползват съвместно с но­вите украински партньо­ри от трите енергийни гиганта: – Exxon Mobile, Chevron и Shell. Нали все пак по някакъв начин енергийните и политиче­ските управляващи кръ­гове зад Океана трябва да възстановят парите, които са вложили в дър­жавния преврат там. Та те самите признаха, че в тази смяна на управление­то на страната са инвес­тирали над 4,5 милиарда долара.

От всички факти, посо­чени дотук, е очевидно, че енергийните интереси на политическите ръково­дители на Съединените американски щати ще са водещи в агресивната им военна политика, като главната цел е да съхра­нят нереалната мощ на своята измислена нацио­нална валута – АМЕРИ­КАНСКИЯ ДОЛАР.

 

Автор: Ангелаки Гоцев, енергиен експерт

Източник: http://www.vestnikataka.bg

Posted on 28.08.2014, in Анализи, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 3 коментара.

 1. Атанас

  Нещата са принципни – правила еднакви за всички държави от световна валута и вързан за нея петрол до счетоводните стандарти на МВФ казано общо международно право

  При световните финанси е страшно и трябва да се пипа много внимателно и съм обяснил за какво става въпрос – https://www.facebook.com/atanas.shalapatov/posts/1442612112683685

 2. Атанас

  Готов съм да застана пред всички академии на науките ,експерти и NASA за да им обясня подробно за какво става въпрос – https://www.facebook.com/atanas.shalapatov/posts/1431029987175231

 3. Атанас

  И съм описал основните стратегии за справяне с катастрофите – https://www.facebook.com/atanas.shalapatov/posts/1436573383287558

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: