Втори фронт в газовата война


Втори фронт в газовата война

„Южен поток”

България ще е най-потърпевша от ненадеждния украински транзит

С реше­ни­ето на Радата да наложи санкции на тран­зита на руски стоки и ресурси през нейна тери­то­рия Украйна фак­ти­че­ски отваря още един фронт в газо­вата война. На пър­вия тя отдавна воюва срещу Русия, като нарушава всички действащи дого­вори, не плаща за доста­ве­ния й газ или открито краде от гори­вото, пред­на­зна­чено за Европа. Въве­де­ните сега санкции отва­рят пред киев­ските вла­сти вра­тите за шан­тажи­ране и на Европа. С други думи, пре­дупре­жда­ват, че когато поис­кат може да спрат кран­чето на рус­ките газови доставки за европе­йс­ките потребители.

За да не разгне­вят обаче окон­ча­телно запад­ните си спон­сори, пара­лелно с обя­вя­ва­нето на санкци­ите зава­ляха про­ти­во­ре­чиви изяв­ле­ния. Докато преми­ерът Арсе­ний Яце­нюк заплашваше, че може да спре тран­зита на газ, от компа­ни­ята „Укр­транс­нафта” отхвър­лиха подобна вероятност.

Мина­лата година потреб­ле­ни­ето на газ в Европа достигна 541 млрд. куб. м, от които 253 млрд. куб. м бяха от внос. Достав­ките на „Газпром” за стра­ните от ЕС и Турция над­хвър­лиха 161,1 млрд. куб. м, като достиг­наха 29,9% от общия внос на газ. От тях поло­ви­ната — 86,1 млрд. куб. м, насо­чени за Цен­трална и Южна Европа, са преми­нали през укра­ин­ската тръба. По-​рано, преди да започне по-​ефективното използване на „Севе­рен поток”, през Украйна мина­ваха до 120 млрд. куб. м газ.

Днес са нато­ва­рени 23 от газо­транспорт­ната система (ГТС) на Украйна. Тя губи от мощ­но­стта си главно по две при­чини. Първо, тех­ни­че­ско изна­сяне и липса на необ­хо­димата под­дръжка и обно­вя­ване. И второ, нама­ля­ване на достав­ките по обек­тивни при­чини, като по-​ефективното нато­вар­ване на „Севе­рен поток”. В момента без загуби по ГТС се пре­на­сят само 50% от годиш­ните доставки.

С изграж­да­нето на „Южен поток” от 2015 г. се пла­нира да поте­кат до 30 млрд. куб. м газ, а след пъл­ното му завършване през 2018 г. — до 63 млрд. куб. м.. Точно с тол­кова ще нама­лее и мощ­но­стта на укра­ин­ската ГТС. Така ще нама­леят и рис­ко­вете от капри­зите на стра­ната тран­зитьор, тъй като през Черно море тръ­бата с руски газ ще излиза директно на тери­то­ри­ята на страна от ЕС.

Засега тран­зитът за Европа по укра­ин­ската ГТС върви пла­ново, макар през юни „Газпром” да фик­сира известно неза­конно източ­ване на газ. По прогнози на Мини­стер­ството на енерге­ти­ката на Украйна до края на годи­ната обемът на тран­зита на руски газ през стра­ната ще достигне 82 млрд. куб. м по средна дължина на пътя 1,12 хиляди км. Парамет­рите на бюджета за годи­ната са раз­че­тени на базова цена 1,67 гривни за 1000 куб. м на 100 км. Така по смет­ките на вла­стите се полу­чава, че за тран­зита ще полу­чат 1,53 млрд. гривни (173,12 млн. долара). Русия отдавна е предпла­тила тран­зит­ните си такси до края на годината.

Някои експерти предпо­лагат, че укра­ин­ските санкции срещу Русия, които пре­дви­ждат спи­ране на тран­зита на руски газ, може да под­си­лят позици­ите за изграж­да­нето на „Южен поток”, комен­тира в. „Ведомо­сти”. Реше­ни­ето на Радата да про­даде 49% от акти­вите на ГТС на чужди компа­нии, но в ника­къв слу­чай не и на руски, и те да извършват тран­зита.

Освен това те ще се превър­нат в соб­стве­ник на гори­вото още на руско-​украинската гра­ница, а не както е сега — на гра­ницата на Украйна със стра­ните от ЕС. В момента „Газпром” е соб­стве­ник на газа, преми­на­ващ през Украйна до запад­ната й гра­ница. Така европе­йс­ките компа­нии сами ще транспор­ти­рат суро­ви­ната до сво­ите държави, плащайки тран­зит­ните такси на Киев, а Украйна няма да купува газа директно от Русия, а от някоя европе­й­ска компа­ния.

В момента газът постъпва от герман­с­ката RWE и чрез ревер­си­вен поток от Полша и Унга­рия. Оча­ква се през сеп­тем­ври такава възмож­ност да се открие и от Сло­ва­кия. Това обаче вече ще бъде реекспорт на рус­кия газ, което е незаконно.

В под­зем­ните хра­ни­лища на Украйна сега се съхра­ня­ват 14 млрд. куб. м газ, но този обем не само е недо­статъ­чен за нормално пре­кар­ване на зим­ния период, но е едва поло­ви­ната от необ­хо­ди­мия. За да се напра­вят ико­номии в Киев и другите големи гра­дове на стра­ната от два месеца е спряна топлата вода и ще бъде пус­ната в нача­лото на отопли­тел­ния сезон, който тази година ще започне по-​късно от обик­но­ве­ното, пре­дупре­диха вла­стите.

Освен това в много квар­тали на укра­ин­ската сто­лица е спряно улич­ното освет­ле­ние. Общ режим на тока също не е изклю­чен, тъй като се задава криза с въг­лищата, които спо­ред някои пра­ви­тел­ствени източ­ници може да свършат до месец. При­чи­ната е в това, че пове­чето от големите мини в Дон­бас са затво­рени заради оже­сто­че­ните военни действия и раз­би­тите жп линии.

Вла­стите много гово­риха и се надя­ваха на ревер­сини доставки на газ от Европа, но и този вари­ант се оказа химера. И без това мизер­ните обеми, които бяха пус­нати в нача­лото на лятото, сега са нама­лени 2 пъти. Съще­временно Киев продължава да отказва да плати дълго­вете си към „Газпром”, които над­хвър­лят 5,3 млрд. долара. Затова като все по-​вероятен се очер­тава изпроб­ва­ният от укра­инците вари­ант — да краде от европе­й­с­ката тръба.

От това най-​силно засегната от всички в Европа ще се окаже Бълга­рия, тъй като тя е сред стра­ните от ЕС, които почти изцяло зави­сят от рус­кия газ и един­стве­ният път за достав­ките му е оста­ря­лата укра­ин­ска тръба. Кар­ти­ната щеше да бъде много по-​различна, ако го имаше „Южен поток”.

При­бал­тийските държави също са така зави­сими от рус­кия газ, но за техен късмет не зави­сят от укра­ин­ския тран­зит. Българ­ското служебно пре­зи­дент­ско пра­ви­тел­ство, оче­видно водено не от наци­о­нал­ния инте­рес, а от соб­стве­ното си рабо­лепие, реши още по-​дълбоко да замрази „Южния поток”. Изглежда — до пъл­ното замръзване на държавата.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 25.08.2014, in Анализи, Балканите, Енергийни проекти and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: