Западът прилага двойни стандарти


© Колаж: "Гласът на Русия"

© Колаж: „Гласът на Русия“

Начинът за разрешаване на международни спорове на първо място са преговорите, смята проф. д-р Искра Баева

На 27 юли 2014 г. беше про­ве­ден 48-​ят конгрес на БСП, на който беше при­ето допъл­не­ние към резо­люци­ята, пред­ложена от д-​р Свет­лана Шарен­кова, пред­се­да­тел на форум „България-​Русия”, относно позици­ята на БСП за санкци­ите срещу Русия. Това допъл­не­ние, без съм­не­ние, може да се нарече брат­ска соли­дар­ност с рус­кия народ. За комен­тар по този повод към про­фе­сор д-​р Искра Баева, препо­да­ва­тел в Софийския уни­вер­си­тет „Св.Климент Охрид­ски”, се обърна нашият сътруд­ник Алек­сандър Тор­хов, сту­дент в исто­ри­че­ския факул­тет на СУ „Св. Климент Охридски”.

– При­е­тата на 27 юли от конгреса на БСП резо­люция в частта й, отна­сяща се до санкци­ите по отноше­ние на Русия от страна на Запада, е сво­его рода потвър­жде­ние на брат­ските отноше­ния между българ­ския и рус­кия народ. Има ли подобна ясно изра­зена позиция от страна на други държави — съседни, или членки на ЕС?

– Не зная в друга държава да има голяма пар­тия, която да е при­емала подобна резо­люция. Все пак не трябва да забра­вяме, че това е пар­тийна поли­ти­ческа резо­люция, която не се отнася до държав­ните органи или до пра­ви­тел­ството, което има живот още два дни (интер­вюто е взето преди смя­ната на каби­нета — бел. ред.). То беше пра­ви­тел­ство на БСП и ДПС, а ДПС предпо­чи­тат да при­емат общата позиция на ЕС за налагане на санкции срещу Русия. Резо­люци­ята изра­зява убеж­де­ни­ето на БСП, че санкци­ите срещу Русия са неспра­вед­ливо и неадек­ватно реше­ние на конфликта в ситу­аци­ята с Украйна.

– Спо­ред Вас, можем ли да наре­чем при­е­тата резо­люция акт на загриже­ност за наци­о­нал­ните инте­реси на Бълга­рия от страна на БСП?

– Да, така е, това е поли­ти­че­ски акт, отго­ва­рящ на тра­дици­ите на БСП, която е наслед­ник на БКП. А по време на десе­ти­лет­ното си управ­ле­ние БКП про­вежда поли­тика на най-​близки отноше­ния с Русия. От друга страна, тази тра­диция се гради и върху 150– ​годишната русофил­ска тра­диция в българ­ския народ, въз­ник­нала още по време на осман­ското вла­ди­че­ство по нашите земи. По време на българ­ското Въз­раж­дане образът на Русия като „Дядо Иван” се възпри­ема като най-​голямата надежда за осво­бож­де­ние. И тази надежда се реа­ли­зира по време на Руско-​турската война от 18771878 г., наре­чена осво­бо­ди­телна. Резо­люци­ята на конгреса на БСП отго­варя на широ­ките нагласи сред бълга­рите, които смя­тат, че санкци­ите от страна на ЕС са необос­но­вани и моти­ви­рани по-​скоро от поли­ти­че­ски, откол­кото от обек­тивни осно­ва­ния. За БСП това е реална защита на наци­о­нал­ните инте­реси, защото Бълга­рия има такова геопо­ли­ти­че­ско място, че отноше­ни­ята с Рус­ката феде­рация винаги ще имат голямо зна­че­ние. И в слу­чая са важни не тол­кова ико­номи­че­с­ките загуби, които евен­ту­ално Бълга­рия може да инка­сира, кол­кото исти­ната по отноше­ние на конфликта в Украйна.

– Спо­ред вас, подобна позиция може ли да се възпри­ема като старт за отсто­яване пра­вата на българ­ския биз­нес? Дали санкци­ите не целят да дик­ту­ват на българ­ския биз­нес с кого да работи?

– Ико­номи­че­ският е вто­рият аспект от темата за санкци­ите срещу Русия. В Бълга­рия на първо място са не ико­номи­че­с­ките раз­чети, а грижата за спра­вед­ли­во­стта. Що се отнася до ико­номи­че­с­ката цена на санкци­ите, това е мотивът за кри­тич­ното отноше­ние към санкци­ите срещу Русия на биз­неса дори и в САЩ, да не гово­рим за Герма­ния и Вели­ко­бри­та­ния. Известно е, че Бълга­рия е сред стра­ните, за които рус­ките енергийни източ­ници имат изклю­чи­телно голямо зна­че­ние. Ние сме заин­те­ре­со­вани и от продължа­ване на енергий­ните ни про­екти с Русия и не сме сами в това отноше­ние — защит­ници на „Южен поток” са вла­стите в Ита­лия, Унга­рия, Сло­ва­кия и т.н. Към това трябва да при­ба­вим и другите ни връзки с Русия — в областта на търго­ви­ята, износа, туризма. Няма съм­не­ние, че немалка част от българ­ския износ е про­тив санкци­ите срещу Русия. Но това е позици­ята и на зна­чи­телни обще­ствени кръгове, които виждат зад натиска за все нови и нови санкции волята на Съе­ди­не­ните щати. Недо­вол­ството расте най-​малко по две при­чини: 1. Санкции трябва да се налагат, след като има недву­сми­слени дока­за­тел­ства за нару­ше­ния на меж­ду­на­род­ните пра­вила, а такива до този момент няма; 2. Санкци­ите не трябва да се пре­връщат в нака­за­ние и за страни, които не са част от конфликта, как­вито в слу­чая са Бълга­рия и българ­ският бизнес.

Нач­инът за раз­реша­ване на меж­ду­на­родни спо­рове на първо място са прего­во­рите. В момента наблю­да­ваме двойни стан­дарти. Достатъчно е да про­сле­дим отноше­ни­ето на държа­вите от ЕС към изби­ва­нето на около 1500 пале­стинци за три сед­мици в Газа от Израел. Защо никой не пред­лага ника­кви санкции за Израел? А в слу­чая с Украйна, вед­нага, още преди да са изяс­нени връз­ките между конфликта в Източна Украйна и Русия, са готови да налагат санкции.

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 14.08.2014, in Балканите, Икономика and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: