Какво е станало в небето


Какво е станало в небетоНеот­давна беше сформи­рана група спе­ци­а­ли­сти за уча­сти­ето на раз­след­ва­нето на авиаци­он­ната ката­строфа с Боинг-​777. Упъл­номощен за раз­след­ва­нето от руска страна е заместник-​ръководителят на „Роса­виация” Олег Стор­че­вой. Той става ръко­во­ди­тел и на тази група.

Рус­ката страна е подгот­вила 28 въпроса към Украйна, които ще бъдат пре­да­дени в коми­си­ята за раз­след­ване на ката­строфата, съобщи по-​рано шефът на „Роса­виация” Алек­сандър Нерадко. Отго­во­рите на тях ще помогнат да се уста­нови точ­ната при­чина за ава­ри­ята. Сред тях има въпроси, които засягат рабо­тата на навигаци­он­ните системи. И не слу­чайно. Експерти авиа­тори раз­ка­заха пред в. „Неза­ви­симая газета”, че навигаци­он­ната система GPS е дала дефекти още в нача­лото на 90– ​те години на мина­лия век по време на опе­рация „Пустинна буря”. А през про­летта на тази година „Роса­виация” е пре­дупре­жда­вала ави­о­компа­ни­ите да са готови да използ­ват други сред­ства над Украйна. Тогава агенци­ята съобщи за отказ на бор­до­вите системи на GPS на граж­дан­ския само­лет А321 при полет над Украйна.

Инци­дент от подо­бен род е ста­нал и през 2012 г., когато южно­ко­рейски път­ни­че­ски лай­нер фик­си­рал отказ на GPS при полет над Северна Корея. Меж­ду­на­род­ната орга­ни­за­ция за граж­дан­ска авиация тогава разглеж­дала тези смуще­ния като реална опас­ност за без­опас­но­стта на полетите.

Експер­тите обяс­ня­ват защо системата ава­рира. ЖЗЯ предо­ставя два вида услуги: SPS — със стан­дартна точ­ност (за граж­дан­ски полз­ва­тели) и PPS — с висока точ­ност (за военни). При раз­ра­бот­ва­нето на системата точ­но­стта на SPS до 100 м се е смя­тала за достатъчна за граж­дан­ски цели. По време на изпи­та­ни­ята се ока­зало, че под­си­стемата SPS е по-​точна, откол­кото се е предполагало.

Поня­кога при пре­на­строй­ката на назем­ната част на навигаци­ята дори автомо­би­лът на екрана може да се движи не по пътя, а извед­нъж да се окаже в езеро. Но докато на пътя ние се ори­ен­ти­раме чрез зре­ни­ето си, на големи висо­чини екипажите се ори­ен­ти­рат по навигаци­ята и по препоръ­ките на диспе­че­рите. И е много важно да се знае дали Украйна е използ­вала в деня на ката­строфата с малай­зийския боинг сред­ства за смуще­ния за рабо­тата на системата GPS.

Това може да обясни при­чи­ната за откло­не­ни­ята на въз­душ­ния съд северно от лини­ята, която му е зада­дена спо­ред лета­тел­ния план, смя­тат в „Роса­виация”. Спо­ред Нерадко, като се има пред­вид, че в момента на полета на малай­зийския боинг в същия район са се нами­рали дурги само­лети, необ­хо­димо е срочно от екипажите им да се получи информация за рабо­тата на бор­до­вото и назем­ното навигаци­онно оборудване.

Трябва да се получи и информация как екипажът на само­лета се е подгот­вял за този полет и за какви огра­ни­че­ния за използване на въз­душ­ното про­стран­ство е информи­ран екипажът преди полета. Също така трябва да се извърши разшиф­ро­ване на дан­ните на чер­ните кутии, като осо­бено внима­ние се обърне върху рабо­то­спо­соб­но­стта на навигаци­он­ното обо­рудване и тра­ек­тор­ните параметри на движе­ние на самолета.

В Мон­реал е пла­ни­рана среща с пред­ста­ви­тели на профил­ните ведом­ства за обсъж­дане и коор­ди­ни­ране на мер­ките в областта на авиаци­он­ната без­опас­ност след ката­строфата на малай­зийския боинг, пре­даде „Рой­терс”. В нея ще участват ръко­во­ди­тели на ИКАО, на Меж­ду­на­род­ната асоци­ация за въз­ду­шен транспорт (ИАТА), на Орга­ни­за­ци­ята за граж­дан­ско аеро­на­вигаци­онно обслуж­ване и на Меж­ду­на­род­ния съвет на летищата. Пла­нира се да бъде кон­кре­ти­зи­рана ролята на всяка от тези агенции в гаран­ти­ране на без­опас­но­стта на въз­душ­ното про­стран­ство над потенци­ално опас­ните зони.

Инте­рес­ното е, че в САЩ вече заявиха, че нямат наме­ре­ние да тър­сят промени в стан­дар­тите на ИКАО или в препоръч­ва­ната от нея прак­тика за гаран­ти­ране на без­опас­ност по време на полети, преми­на­ващи над конфликтни зони. Както и че няма да участват в подго­тов­ката на нови све­товни норми за сле­дене на движе­ни­ето на само­лети от граж­дан­с­ката авиация. Меко казано, странна позиция, осо­бено в сегаш­ната ситу­ация, когато броят на потенци­ално опас­ните тери­то­рии в света зна­чи­телно нарасна. И би било логично све­тов­ната граж­дан­ска авиация да раз­ра­боти единни меха­низми за регу­ли­ране на поле­тите, смята глав­ният редак­тор на сп. „Авиа­транспорт­ное обо­зре­ние” Алек­сей Синицки. Спо­ред него над зоните на военни действия изобщо не трябва да се лети, дори на големи висо­чини. Въпро­сът е как да се опре­дели какво озна­чава зона на военни действия. Ясно е, че държа­вата, която има власт над сво­ята тери­то­рия, може да закрие небето за полети. А ако не направи това? Как да се проме­нят тра­се­тата на поле­тите и на какво осно­ва­ние? И ксой може да реши това? Въпроси много, а отго­вори няма.

В авиаци­ята не е при­ето да се опре­де­лят вер­сии за при­чи­ните за ката­стро­фите и за ней­ните винов­ници преди раз­след­ва­нето, но траге­ди­ята с малай­зийския боинг 777 в Източна Украйна е слу­чай, когато глав­ният винов­ник може да бъде посо­чен още сега. Въпреки че в реги­она се водят пъл­но­мащабни бойни действия с използване на всички видове въоръже­ния (а спо­ред експерти и забра­нени), укра­ин­ското пра­ви­тел­ство не изпълни служеб­ните си задълже­ния пред све­тов ната общ­ност и не предприе необ­хо­ди­мите мерки за гаран­ти­ране на без­опас­но­стта на поле­тите на въз­душ­ните сред­ства в своето суве­ренно въз­душно пространство.

Всъщ­ност с отказа си да приз­наят реги­она за зона на бойни действия и с неза­кри­ва­нето на въз­душ­ното про­стран­ство пра­ви­тел­ството в Киев съз­даде всички усло­вия за трагич­ното съби­тие, отбе­ляза глав­ният редак­тор на пор­тала AVIA​.RU Роман Гусаров.

Ако небето над реги­она бъде закрито, ще настъпят после­дици, в това число и финан­сови. Небес­ният тран­зит е златна мина. Спо­ред някои данни Украйна полу­чава от него 200 млн. долара годишно. Израел също казва, че в него­вото небе могат да летят път­ни­че­ски само­лети, но Европе­й­с­ката агенция за без­опас­ност на поле­тите препоръча на ави­о­компа­ни­ите да се въздържат от рей­сове за Тел Авив. Ако пре­ли­тат само­лети, то наци­о­нал­ните авиаци­онни вла­сти трябва внима­телно да оце­ня­ват рис­ко­вете. При това авиаци­он­ните вла­сти в Израел са готови неза­бавно да информи­рат другите наци­о­нални авиаци­онни вла­сти, Европе­й­с­ката агенция за без­опас­ност на поле­тите и опе­ра­то­рите за всички ста­ващи в Израел промени в текущата ситу­ация в небето. Окон­ча­тел­ното реше­ние за рейса обаче взима авиокомпанията.

През тази година в много страни ста­наха ави­о­ка­та­строфи. И за всяка си има при­чини. Тук няма систем­ност в греш­ките. Експер­тите не под­крепят мне­ни­ето, че авиаци­ята е ста­нала най-​опасен вид транспорт. Обрат­ното — ста­ти­сти­ката на ава­ри­ите поставя само­ле­тите на първо място по без­опас­ност. След него са вод­ният и желе­зо­път­ният транспорт. Спо­ред смет­ките на ИКАО веро­ят­но­стта път­ник да загине при ави­о­ка­та­строфа е 1:8 милиона.

Това съот­ноше­ние може да се повиши, ако път­ни­че­ски само­лети пре­ли­тат над райони, в които се водят бойни действия.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 03.08.2014, in Анализи and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: