Вашингтон наказа Париж заради сделка с Москва


Вашингтон наказа Париж заради сделка с МоскваШантажът става най-често употребяваното оръжие на САЩ на световните финансови пазари

Неот­давна САЩ наложиха огромна глоба и солидни огра­ни­че­ния върху френ­ската банка BNP Paribas, която спо­ред Вашинг­тон извършвала меж­ду­на­родни сделки, про­ти­во­ре­чащи на аме­ри­кан­с­ките санкции про­тив други страни. Става дума за ембаргови огра­ни­че­ния срещу Иран, Куба и Судан. Главна при­чина за аме­ри­кан­ския гняв и строгото нака­за­ние обаче не е нито кон­крет­ната банка, нито Франция, а — Русия. Обзе­тата от русофоб­ска исте­рия днешна афро­аме­ри­кан­ска адми­ни­страция в Белия дом не може да про­сти на Париж, че отказа да се под­чини на ней­ното пред­ложе­ние да раз­вали сдел­ката си за стро­и­тел­ство и про­дажба на Русия хели­ко­пте­ро­но­са­чите „Мистрал”. Така, удряйки по една от най-​престижните френ­ски банки, САЩ решиха да покажат на фран­цу­зите кой управ­лява света и преди да предпри­емат как­вото и да е сътруд­ни­че­ство с Русия добре да си помис­лят и да не забра­вят да поис­кат раз­реше­ние от Вашингтон.

Въпреки уси­ли­ята на Вашинг­тон да попречи на реа­ли­зи­ра­нето на руско-​френската сделка, тя продължава да се реа­ли­зира — засега. Затова Вашинг­тон използва вся­ка­кви мерки, вклю­чи­телно и откро­вен шан­таж, за упраж­ня­ване на натиск върху парт­ньо­рите си от НАТО, които не са достатъчно агре­сивно настро­ени срещу Москва и не желаят да жерт­ват соб­стве­ните си ико­номи­че­ски инте­реси и да прекъс­нат сътруд­ни­че­ството си с руски компании.

На 30 юни т.г. четвър­тата по големина банка в света BNP Paribas призна, че е извършвала финан­сови опе­рации със страни, които се нами­рат под ико­номи­че­с­ките санкции на САЩ. Наложе­ната й глоба бе рекордна — $9 млрд. Експерти отбе­ля­заха, че сумата е безпреце­дентна и слу­чаят може зна­чи­телно да намали и броя на кли­ен­тите й, и ней­ните доходи. Вла­ди­мир Путин нарече тази так­тика „недопу­стим шан­таж”. Повод за това дава фактът, че в нача­лото на съдебно дело Вашинг­тон дебело и безце­ре­монно намекна на Париж, че ако не про­даде „мистра­лите” на Москва, те рязко ще нама­лят разме­рите на иска­ната глоба.

Вед­нага бе наме­рено и изход от теж­кото положе­ние, в което се оказва Франция: САЩ ще се погрижат двата воен­номор­ски съда да бъдат про­да­дени на НАТО. В кратък срок дори бяха предпри­ети кон­кретни стъпки в тази насока. В писмо на аме­ри­кан­ски конгре­смени до гене­рал­ния сек­ре­тар на Север­но­ат­лан­ти­че­ския пакт Андерс Фог Расму­сен заявиха, че ако НАТО купи „мистра­лите”, това ще прати „силен сиг­нал” до Вла­ди­мир Путин и той „ще раз­бере, че атлан­ти­че­с­ките съюз­ници няма да му поз­во­ля­ват без­раз­съдни постъпки”.

Париж засега усто­ява на натиска, но се огъна по друга съвместна про­ява с Москва — отказа се от уча­сти­ето си от пла­ни­рани съвместни военни уче­ния, които няма да се състоят в пър­во­на­чал­ния си вари­ант. По този повод поли­то­логът Григо­рий Доб­роме­лов смята, че на Европе­йския съюз ще му е крайно трудно да се отърве от натрап­чи­вата опека на САЩ. „Въпреки че САЩ и ЕС си разме­ниха няколко солидни шамара — със скан­дала с Еду­ард Сно­удън и под­слушва­нето на лиде­рите, външ­ната поли­тика на Вашинг­тон продължава да използва непоз­во­лени похвати от този род. И това ще продължи, докато в повече страни от ЕС не дой­дат на власт поли­ти­че­ски сили, които са по-​решително настро­ени срещу команд­ните мани­ери на САЩ. В близко бъдеще обаче не можем да оча­к­ваме това да се случи”, казва той.

Когато избухна скан­далът с BNP Paribas, френ­ският мини­стър на ико­номи­ката Мишел Сапен в интервю за бри­тан­ския Financial Times при­зова да бъде пре­разгле­дана доми­ни­ращата роля на долара в системата на меж­ду­на­род­ните финан­сови опе­рации и да се даде при­о­ри­тет на еврото. В момента 87% от све­тов­ните сделки се извършват в долари. Това пре­връща финан­со­вите струк­тури на отделни страни и меж­ду­на­род­ните обе­ди­не­ния като ЕС в залож­ници на Феде­рал­ната резервна система на САЩ и поз­во­лява на Вашинг­тон успешно да решава соб­стве­ните си гео­ст­ра­теги­че­ски цели в ущърб на всички оста­нали участ­ници на меж­ду­на­род­ните финан­сови пазари.

Не бе слу­чайно, че за необ­хо­димо­стта от пре­разглеж­дане на све­тов­ната валутна система стана дума и на завърши­лата в Бра­зи­лия среща на БРИКС. Участ­ниците в нея се спо­ра­зумяха за съз­да­ване на банка и валу­тен пул на стра­ните членки. Както заяви Вла­ди­мир Путин, бан­ката ще стане една от най-​големите много­странни финан­сови инсти­туции за раз­ви­тие в света. Обяве­ният й капи­тал ще е $100 млрд.

В сегаш­ната ситу­ация ЕС рискува да се окаже между два „валутни огъня”. Про­блемът на Брюк­сел е, че в ЕС все още няма един­ство и стра­ните по раз­ли­чен начин виждат целите на соб­стве­ната си валутна поли­тика. В Париж напри­мер смя­тат, че е необ­хо­димо да се девал­вира еврото спрямо долара, за да се върне кон­ку­рент­ната спо­соб­ност на Евро­съюза в търго­ви­ята. Герма­ния пък обратно — напълно я устройва сегаш­ното положе­ние. Ана­ли­за­тори на Deutsche Bank пре­смет­наха нивото на курса на еврото спрямо долара, който става опа­сен за ико­номи­ката на една или друга страна. Сега кур­сът е 1,351,36 долара за евро. Такова ниво е твърде високо за ико­номи­ките на Франция и Ита­лия. На тях им трябва курс не по-​висок от 1,24 долара за евро. Евро­зо­ната започва да изпитва про­блеми при пре­виша­ване на рав­нище от 1,34 евро за долар, тоест в момент като сегаш­ния. В Герма­ния и Испа­ния са убе­дени, че спо­койно биха могли да издържат при ръст на курса на еврото до $1,9 за евро.

Сегаш­ната ситу­ация не вещае нищо добро на европе­й­с­ката ико­номика. Докато лиде­рите на стра­ните в Европа не се спо­ра­зумеят за про­веж­дане на ясна финан­сова и търгов­ска поли­тика вътре в зоната, ще им бъде трудно да раз­чи­тат на успех при гло­бал­ното про­ти­вопо­ста­вяне на долара. При това този вид финан­сови про­блеми се раз­ви­ват на фона на кри­зата в Украйна и натиска на САЩ за прекъ­сване на изгодни за Европа пер­спек­тивни и многомили­онни сделки с Русия в раз­лични сфери на ико­номи­ката и енергетиката.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 27.07.2014, in Анализи, Икономика, Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: