Студена и гореща война вървят ръка за ръка


Студена и гореща война вървят ръка за ръкаЕдва ли онези, които бяха пла­ни­рали и разиграха сце­на­рия с новата „рево­люция” на Май­дана, са предпо­лагали, че рабо­тата ще стигне до граж­дан­ска война в стра­ната, ще поте­кат потоци бежанци, а Украйна и Русия ще балан­си­рат на ръба на въоръжен конфликт, който засега все още е в латентно състо­я­ние само благо­да­ре­ние на търпе­ни­ето и добрата воля на Москва.

Но и тогава, когато съби­ти­ята тръг­наха по този сце­на­рий, нито киев­ските вла­сти, нито запад­ните им спон­сори не положиха и най-​малко уси­лие те да бъдат овла­дени и насо­чени в мирно русло. Едва ли са нужни още няка­кви дока­за­тел­ства, че ста­ващото демон­стрира новата западна стра­тегия спрямо Русия.

Тя може да се ока­че­стви като опит Русия да бъде при­ну­дена да следва във фар­ва­тера на поли­ти­ката на Вашинг­тон и компа­ния, целяща довеж­дане до успе­шен край про­екта за едно­по­лю­сен свят.

Става дума не про­сто за хеге­мо­ни­ята на САЩ на све­тов­ната арена. Рабо­тата е там, че све­тов­ният ред след Вто­рата све­товна война пре­стана да гаран­тира ста­бил­ност и сигур­ност на раз­ви­тие на чове­че­ството. Усеща­нето за нарастващ хаос в света се засили осо­бено след разпа­да­нето на СССР и гло­бал­ната криза от 2008 година.

Про­ектът за едно­по­лю­сен свят, лан­си­ран и натрап­ван преди всичко от САЩ, цели да въз­ста­нови този процес, да осигури управ­ля­емост в меж­ду­на­род­ните отноше­ния чрез фик­си­ране доми­ни­ращата роля на САЩ във всички сфери на човеш­кия живот.

Днес обаче Русия не е такава, как­вато бе през 90– ​те години. Тя има достатъчно сили и ресурси, за да про­вали аме­ри­кан­ския сце­на­рий. Съби­ти­ята в Украйна са само „спу­съкът” на меха­низма за конфрон­таци­ята между Русия и Запада, а всъщ­ност сблъ­съкът отдавна зре­еше.

Него­вите симп­томи бяха усе­тени и за първи път за тях пре­дупреди Вла­ди­мир Путин на съвеща­ни­ето за сигур­ност в Мюн­хен още през фев­ру­ари 2007 г.

Сега този процес се разгръща като поли­ти­че­ско про­ти­во­бор­ство и като неви­ждана досега информаци­онна война. Тук каче­ствено новото и опасно явле­ние е насо­ката към форми­ране на русофо­бия. Дори през най-​мрачните години на Сту­де­ната война информаци­он­ните битки не падаха до рав­нището на ксе­но­фо­бия и форми­ране образа на врага по етни­че­ски при­знак.

Сега с благо­сло­ви­ята на Запада това се наблю­дава в Украйна, а и в самите западни медии, сочени до неот­давна за носи­тели на принципа за сво­бода на словото.

Рано или късно остро­тата на про­ти­во­бор­ството ще отслабне. Ще се стигне поне до няка­кви дого­во­ре­но­сти между Русия и фирмата „САЩ и компа­ния” по съби­ти­ята в Украйна. това обаче ще стане възможно само ако Западът про­яви готов­ност за циви­ли­зо­ван диа­лог.

За съжа­ле­ние такива сиг­нали няма, както няма и осно­ва­ния за опти­мизъм.

Още повече че новата Сту­дена война вече месеци наред върви ръка за ръка с горещата и заедно отнемат живота на сто­тици невинни хора.

 

Автор Олег Юриев

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 26.07.2014, in Анализи, Международна политика and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: