Роберт Щелцел: Внимавайте кого слушате за „Южен поток“


"Южен поток"

„Южен поток“

Роберт Алек­сан­дер Щелцел е роден на 25 октом­ври 1968г. във Виена. Изу­ча­вал е исто­рия и поли­ти­че­ски науки във Виен­ския Уни­вер­си­тет, спе­ци­а­ли­зи­рал е меж­ду­на­родна поли­тика и коло­ни­а­лизъм.

От 1996 г. е сътруд­ник в австрийския Пар­ламент, от 2003 г. е в ръко­вод­ството на Ака­деми­ята на Пар­ти­ята на Сво­бо­дата, от 2006 г. до 2009 г. е неин ръко­во­ди­тел. Учре­ди­тел на автрийско-​иракското друже­ство за приятелство.

От 2009 г. е поли­ти­че­ски сътруд­ник на члена на Европе­йския Пар­ламент Евалд Щад­лер, осно­ва­тел и ръко­во­ди­тел на „Европе­йския център за геопо­ли­ти­че­ски ана­лиз” във Виена, осно­ва­тел и лидер на Пар­ти­ята за кон­сер­ва­тивни реформи, бивш ръко­во­ди­тел на Ака­деми­ята на Пар­ти­ята на свободата.

Съорга­ни­за­тор на миси­ите за наблю­де­ние на пре­зи­дент­ските избори в Нагорно-​Карабахската Армен­ска репуб­лика през юли 2012 г. и на рефе­рен­дума в Крим през март 2014 г.

– Ще комен­ти­рате ли визи­тата на Вла­ди­мир Путин в Австрия?

– Аз се надя­вам, че реал­ното съдър­жа­ние и цели на визи­тата са по-​задълбочени от офици­ално обяве­ните.

Пре­зи­дентът Путин познава достатъчно добре Австрия от многото си ски-​ваканции в мина­лото и има тук няколко добри при­я­тели.

Огром­ното мно­зин­ство от австрийския народ изпитва дъл­боко уваже­ние към г-​н Путин и раз­бира добре него­вата поли­тика, насо­чена към въз­ста­но­вя­ване на достойн­ството и ста­бил­но­стта на рус­кия народ.

Сле­до­ва­телно, ние под­крепяме тес­ните връзки между нашите страни и отхвър­ляме опи­тите на тези, които искат да ги раз­ва­лят и компрометират.

– Мислите ли, че „Южен поток” ще бъде реализиран?

– Опре­де­лено да — нужна е дивер­сифи­кация на възмож­но­стите за полу­ча­ване на газ, за да се избегне рискът от него­вата „попътна кражба” от страна на Киев.

Спе­ци­ално нашите страни, първо и преди всичко Бълга­рия, трябва добре да си помисли, дали когато слуша и изпъл­нява инструкци­ите, дадени от САЩ, обслуж­вайки тън­ката про­слойка на поли­ти­че­с­ката кама­рила, не засяга инте­ре­сите на българ­ския народ, който се нуж­дае от отго­ворно и ста­билно пода­ване на енергия през сту­де­ните зимни месеци.

– Каква е пер­спек­ти­вата пред новите държави на тери­то­ри­ята на бившия СССР, от типа на Новорусия?

– Русия няма да влезе в транс­ат­лан­ти­че­ския капан в Юго­източна Украйна и да извърши открита интер­венция, обаче е задължена да помогне на сво­ите руски съо­те­че­стве­ници в бор­бата им срещу воен­но­пре­стъп­ниците и кри­ми­нал­ните пара­во­енни форми­ро­ва­ния, съста­вени от наем­ници на Киев.

Някои сили на Запад се опит­ват отново да спус­нат „желязната завеса” пред Русия, с цел да предот­вра­тят с всички сред­ства евразийското съвместно съще­ству­ване, което ще бъде за всички нас най-​естественото и пло­до­творно раз­ви­тие, налагайки вме­сто него на Европа про­ти­во­есте­стве­ната и все­об­хватна транс­ат­лан­ти­ческа хегемония.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 01.07.2014, in Енергийни проекти and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: