Какво общо има Украйна?


Какво общо има Украйна?Из бесе­дата на изпъл­ни­тел­ния дирек­тор на Инсти­тута за гло­бални пер­спек­тиви при Колум­бийския уни­вер­си­тет про­фе­сор док­тор по фило­софия Пол Кри­сти, състо­яла се в редакци­ята на герман­ския сед­мич­ник „Европе­йски ико­номи­че­ски вестник”.

– За да раз­решат финан­со­вите си затруд­не­ния, САЩ трябва да вземат екс­тра­ор­ди­нарни мерки, срав­ними само със све­тов­ния ката­клизъм. Про­блемът е да се съз­даде такъв ката­клизъм без раз­ру­ши­телни после­дици за самите Съе­ди­нени щати и за тех­ните съюз­ници.

Възмож­но­стта за пога­ся­ване на аме­ри­кан­с­ките дългове баз падане на жиз­не­ното рав­нище на своето насе­ле­ние е осъще­ствима само за своя сметка, кол­кото и цинично да звучи.

– По какъв начин може да се осъще­стви това?

– За да свърши с дълго­вете, на САЩ са необ­хо­дими нови пазари, съпо­ста­вими по мащаби с аме­ри­кан­с­ките. Един­ствен такъв позор сега може да бъде само европе­йският.

Сле­до­ва­телно, необ­хо­димо е да се намери начин, чрез който би могло да се отвори напълно европе­йският пазар за САЩ. А за това е необ­хо­димо ико­номи­ката на Европа да бъде пре­ори­ен­ти­рана към по-​тясно сътруд­ни­че­ство със САЩ.

– А какво ще стане тогава със зави­симо­стта на Европа от достав­ката на енерго­но­си­тели от раз­лични страни и на първо място от Русия?

– Необ­хо­димо е в Европа да бъде съз­да­дена такава ситу­ация, че европе­йците сами да се откажат от енергийно сътруд­ни­че­ство с Русия и с другите достав­чици на енерго­но­си­тели и да свържат своя ико­номи­че­ски инте­рес с достав­ката на енерго­но­си­тели от САЩ.

– Но такава стъпка би била крайно неизгодна за ико­номи­ката на Европа.

– Вярно е. Но как иначе е възможно по мирен път да бъдат раз­решени финансово-​икономическите про­блеми на двете първи ико­номики в света?

Мир­ното раз­реша­ване на про­блемите ще изиска от страна на всички спо­ред силите, а Европа при­върза сво­ята ико­номика към достав­ките на енерго­но­си­тели от про­блемни реги­они.

САЩ винаги са помагали на Европа, ние спо­соб­ствахме въз­раж­да­нето на Европа след Вто­рата све­товна война и сега Европа трябва в знак на благо­дар­ност към Съе­ди­не­ните щати за десе­ти­ле­ти­ята на своето процъф­тя­ване, да участва във въз­ста­но­вя­ва­нето на аме­ри­кан­с­ката ико­номика.

Кой е вино­вен, че обсто­я­тел­ствата сега са такива, че вече е необ­хо­дима помощ за САЩ от страна на Европа? Ние раз­чи­таме на раз­би­ра­нето на европе­йците за настъпи­лата ситу­ация, но при всички слу­чаи няма накъде да отстъп­ваме и всички сме залож­ници на момента.

– Добре, а какво ще кажат Близ­кият изток, Русия?

– Ако помните, поли­ти­ката на САЩ през послед­ното десе­ти­ле­тие беше насо­чена именно към това да раз­буди Близ­кия изток и да при­общи наро­дите от този регион към демо­краци­ята.

Сега Близ­кият изток изпитва бурни обществено-​икономически промени и в бъдеще тези промени само ще нарастват, пре­връщайки този регион на света в крайно неспо­койно място, което с доста голяма веро­ят­ност ще се отрази и на без­опас­но­стта на достав­ката на енерго­но­си­тели от този регион. Съд­бата на Русия е в ней­ните ръце.

Всеки ще оце­лява както може и Русия, раз­бира се, трябва доста да пострада от раз­рива на отноше­ни­ята с Европа, но степента на това стра­да­ние много ще зависи от самата Русия.

– Тоест, Западът няма наме­ре­ние да дава Украйна на Русия?

– Какво общо има Украйна? Дали Украйна ще остане единна на кар­тата на света, или ще се разпадне — това няма абсо­лютно ника­кво зна­че­ние за раз­реша­ва­нето на основ­ния про­блем.

Глав­ната задача на съби­ти­ята в Украйна е да „раз­веде” Европа с Русия дотол­кова, че европе­йците напълно да се откажат от сътруд­ни­че­ството с Русия и да пре­ори­ен­ти­рат сво­ята ико­номика към пълно сътруд­ни­че­ство със САЩ.

Глав­ната цел е по-​силно да се при­върже ико­номи­ката на Европа към ико­номи­ката на САЩ, а какво ще става с Украйна не инте­ре­сува никого.

Украйна е само средство.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 30.06.2014, in Международна политика and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 3 коментара.

  1. Атанас

    производствените мощности на една от двете образувания са в състояние да задоволят потреблението и на двете ,и т.н. съм обяснил всичко тук – https://infobalkani.wordpress.com/2014/06/24/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/

  2. Атанас

    положението е страшно и защото тези образувания 300 милиона граждани на САЩ и 500 млн. на ЕС консумират най-много петрол и ако цените скочат …….съм коментирал тук – http://darikfinance.bg/novini/84303#comments

  3. Атанас

    става въпрос за милиарди човешки живота и знам как да се справим с 3-те планетарни катастрофи – https://www.facebook.com/atanas.shalapatov/posts/1432733990338164

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: