Държавата плаща на руски студенти да учат в най-големите чужди университети


Държавата плаща на руски студенти да учат в най-големите чужди университетиВисококвалифицираните кадри по програмата „Глобално образование“ ще се завръщат в Русия

Поста­нов­ле­ни­ето за финан­сова под­крепа на рус­ките сту­денти в чуж­бина вече е подпи­сано, а в спи­съка са вклю­чени най-​големите и пре­стижни вузове по света, информира в. „Изве­стия”, доба­вяйки, че преми­ерът Мед­ве­дев е попи­сал документа мина­лия петък.

Става дума за сту­денти, които само­сто­я­телно са постъпили в някой от избро­е­ните в спи­съка на пра­ви­тел­ството вузове.

Програмата се нарича „Гло­бално обра­зо­ва­ние” и дава възмож­ност на всеки желаещ да влезе в чуж­де­стра­нен уни­вер­си­тет и да се обу­чава там за сметка на държав­ния бюджет.

Раз­бира се, при опре­де­лени усло­вия: да е със степен бака­лавър, което авто­ма­тично изклю­чва сту­ден­тите от дол­ните кур­сове; сту­дентът се задължава да отра­боти сред­ствата, вложени в обу­че­ни­ето му, като работи 3 години в руска фирма, като при нару­ше­ние на дого­вора заплаща глоба в три­кра­тен размер на вложе­ната в обу­че­ни­ето му сума.

Програмата е раз­че­тена за 20142016 година, като за това време се пла­нира за държавна сметка да учат в чуж­бина 1 500 души. Общият обем на инве­стици­ите от бюджета са около 4,4 млрд. рубли за три години.

Програмата е тряб­вало да бъде утвър­дена още през 2012 г., но бюро­краци­ята, както и забе­леж­ките на пре­зи­дента, че не са достатъчно ясни меха­низмите и инструмен­тите за завръща­нето в Русия на участващите в програмата.

Реше­ни­ето било наме­рено с при­ема­нето на новия Закон за обра­зо­ва­ни­ето, в който е въве­дено поня­ти­ето „целеви дого­вор за обу­че­ние”, пре­дви­ждащ глоба за нару­ше­ние на дого­вора, пояс­ня­ват от Агенци­ята за стра­теги­че­ски иници­а­тиви (АСИ) — раз­ра­бот­чик на програмата.

В „Гло­бално обра­зо­ва­ние” могат да участват маги­стри, аспи­ранти, бака­лаври, млади учени изсле­до­ва­тели и др. От нея съзна­телно са изклю­чени сту­ден­тите, като се предпо­лага, че пре­тен­ден­тите ще са вече оформени лич­но­сти и оти­ват да учат, за да повишат ква­лифи­каци­ята си, а не про­сто да полу­чат диплома.

Пре­дел­ната сума за обу­че­ние на един човек е 1.5 млн. рубли. Раз­ра­бот­чиците на програмата уточ­ня­ват, че ако в даден уни­вер­си­тет от спи­съка поже­лаят да след­ват напри­мер 50 души по утвър­де­ните от пра­ви­тел­ството спе­ци­ал­но­сти, обу­че­ни­ето ще бъде финан­си­рано в рам­ките на уста­но­ве­ните квоти.

За коор­ди­нация на програмата Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето и нау­ката — гла­вен кура­тор на про­екта, ще съз­даде спе­ци­а­лен феде­ра­лен опе­ра­тор, а АСИ ще коор­ди­нира рабо­тата по тру­до­устройството на участ­ниците в „Гло­бално обра­зо­ва­ние” след завръща­нето им в Русия.

Няма да има спе­ци­а­лен под­бор на участ­ниците, няма да има и ника­кви коми­сии, които да реша­ват кой да замине за чуж­бина. Жела­ещите ще се под­ре­ждат на елек­тронна опашка като се реги­стри­рат на спе­ци­ално съз­да­ден уеб­сайт, където могат да про­сле­дят разглеж­да­нето на заяв­ката им за отпус­кане на сред­ства за обучение.

Няма опа­се­ния, че санкци­ите срещу Русия по повод ситу­аци­ята в Украйна могат да се отра­зят на програмата, защото АСИ не е поли­ти­ческа струк­тура, убе­ден е гене­рал­ният дирек­тор на АСИ Андрей Ники­тин. По думите му това е много сери­о­зна работа, насо­чена към бъдещето, резул­татът няма как да се про­яви след една или две години.

Комен­та­рите на про­фе­си­о­на­ли­сти в обра­зо­ва­ни­ето са положи­телни. Рек­торът на РИУ „Пле­ха­нов” Вик­тор Гришин смята, че полу­ча­ва­нето на чуж­де­стра­нен опит по този начин ще се отрази положи­телно на кад­ро­вия потенциал на Русия в сфери като управ­ле­ни­ето, педагоги­ката, нау­ката, ико­номи­ката и други. Подобна прак­тика и под­ход се използ­ват в много страни по света и дават добри резултати.

Дирек­торът на Инсти­тута за раз­ви­тие на обра­зо­ва­ни­ето към Висшата школа по ико­номика Ирина Абан­кина смята, че подобна прак­тика е всъщ­ност пре­да­ване на меж­ду­на­родни стан­дарти в обра­зо­ва­ни­ето по света и се използва от всички раз­ви­ващи се страни.

По думите й Китай напри­мер е изпращал в уни­вер­си­тети на Европа и Аме­рика до 30% от сту­ден­тите и сега вече има сформи­рано кад­рово поко­ле­ние обра­зо­вано в най-​добрите вузове по света.

Същият под­ход използва и Индия, чиито сту­денти се обу­ча­ват в САЩ и Англия.

Абан­кина отбе­лязва, че и в рус­ките вузове и в обра­зо­ва­ни­ето сега се влагат много сред­ства, но все пак има утвър­дени све­товни марки в обра­зо­ва­тел­ната система, които са сформи­рали екс­клу­зивни програми за подго­товка, от които би тряб­вало да се възполз­ват и рус­ките студенти.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 29.06.2014, in Образование, Общество and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: