Само Русия има интерес от стабилна и силна Украйна


Само Русия има интерес от стабилна и силна УкрайнаЦелите на САЩ и ЕС се разминават, но заедно работят за хаоса

За онези, които в края на фев­ру­ари гле­даха репор­тажите за случ­ващото се не само в Киев, но и в много други укра­ин­ски гра­дове, не бе трудно да стиг­нат до извода, че в стра­ната цари пълен хаос и лип­сва какъвто и да било кон­трол.

Затова първо трябва да раз­бе­рем, кои всъщ­ност са игра­чите в сблъ­съка, какво целят. Тогава можем да вник­нем в съби­ти­ята в Украйна, вклю­чи­телно и кой дърпа конците и какво ще последва.

Няма съм­не­ние, че голяма част от насе­ле­ни­ето на Украйна изпит­ваше остро недо­вол­ство от управ­ля­ващия режим, от самия пре­зи­дент Яну­ко­вич, както и от посо­ката на раз­ви­тие на стра­ната в продълже­ние на години. За всички вече е ясно, че Украйна изцяло се кон­тро­лира от раз­лични групи олигарси — ситу­аци­ята силно напомня за Русия през 90-​те години, но е още по-​лоша.

Мно­зин­ство укра­ин­ски поли­тици се про­да­ват на онзи, който плаща повече. това са и депу­та­тите, и пре­зи­дент­ската адми­ни­страция, и губер­на­то­рите, и чле­но­вете на пра­ви­тел­ството, самият експре­зи­дент Яну­ко­вич. Олигар­сите кон­тро­ли­рат меди­ите, съди­лищата, полици­ята, бан­ките и всичко оста­нало. Непо­сред­стве­ният резул­тат е свли­ча­нето на укра­ин­ската ико­номика, която в момента е в руини.

Ето защо не е чудно, че мно­зин­ството укра­инци са нещастни и отча­яно се стремят към про­спе­ри­тет, сигур­ност, вър­хо­вен­ство на закона, възмож­но­сти за честен биз­нес, сред­ства за лично, соци­ално, про­фе­си­о­нално и духовно раз­ви­тие. Като всички хора искат достойни жиз­нени усло­вия.

Някои виждат в ЕС инструмент за постигане на целта, други изби­рат ико­номи­че­ския съюз с Русия, Бела­рус и Казах­стан. Укра­ин­ският народ обаче не играе ника­ква роля в този конфликт, обик­но­ве­ните граж­дани са само пешки за онези, които дърпат конците.

По-​голямата част от олигар­сите вяр­ват, че докато Украйна стои на анти­руски позиции, ЕС ще им поз­воли да вършат в стра­ната как­вото си искат. И са прави. От тяхна гледна точка, подпи­сва­нето на без­сми­сле­ното спо­ра­зуме­ние с ЕС озна­чава, че те ще се пре­връщат във верни васали на сво­ите нови брюк­сел­ски „сюзе­рени”, срещу което ще им бъде раз­решено да продължат да гра­бят Украйна.

Има по-​малка група олигарси, които ще загу­бят повече, откол­кото ще спе­че­лят, ако руско-​украинските отноше­ния се влошат и ако Москва постави прегради пред търго­ви­ята с Украйна, което ще й се наложи да направи, ако Киев подпише спо­ра­зуме­ни­ето с ЕС. Тези олигарси раз­чи­тат, че от Русия могат да се измък­нат повече пари, откол­кото от ЕС и тъкмо те убе­диха Яну­ко­вич да даде вне­запно „заден ход” и да се обърне от ЕС към Русия.

ЕС прежи­вява дъл­бока ико­номи­ческа, соци­ална и поли­ти­ческа криза и отча­яно опитва да се спаси от бавно надигащия се колапс. За него Украйна е основ­ният пазар за европе­йс­ките стоки. Освен това с асоци­и­ра­нето ЕС ще получи възмож­ност да изглежда по-​мощен и по-​влиятелен.

ЕС иска да се възползва от Украйна, без да се ангажира пре­ка­лено, за да избегне нега­тив­ните после­дици от склю­ч­ва­нето на как­вото и да е обвър­зващо го спо­ра­зуме­ние. Така се появя­ват 1500-​те стра­ници на евен­ту­ал­ното спо­ра­зуме­ние, което не съдържа нищо, което реално да отго­варя на оча­к­ва­ни­ята на Киев.

Целите на САЩ в Украйна силно се раз­ли­ча­ват от европе­йс­ките, откъ­дето про­из­тича и дипло­ма­ти­че­ското напреже­ние между тях, изра­зено в нецен­зур­ните думи на Вик­то­рия Нюланд. Какви обаче са целите на САЩ в Украйна?

Нека при­пом­ним изяв­ле­ни­ето на Хилари Клинтън от декем­ври 2012 г.: „Съще­ствува движе­ние, насо­чено към ресъве­ти­за­ци­ята на реги­она… Раз­бира се, то не се нарича така. Става дума за Мит­ни­че­ски съюз, Евразийски съюз или нещо от този род.

Не бива обаче да се заблуж­да­ваме — ние знаем каква е целта и се опит­ваме да форму­ли­раме ефек­тивни методи за заба­вяне и предот­вра­тя­ване на този план”. Днес не е важно дали Хилари е права в тъл­ку­ва­ни­ето си за това, в какво би се превър­нал Евразийският съюз. Без зна­че­ние е и глупо­стта на това твър­де­ние, но не трябва да се забравя, че именно в това искрено вяр­ват мно­зина вли­я­телни пред­ста­ви­тели на аме­ри­кан­ския елит.

Нека при­пом­ним и друго клю­чово изяв­ле­ние — на Збигнев Бжежин­ски, спо­ред когото: „Без Украйна Русия ще пре­стане да бъде импе­рия, а с Украйна — като първо я купи, а след това я под­чини, тя авто­ма­тично ще се превърне в импе­рия”.

Спо­ред него новият све­то­вен ред, доми­ни­ран от САЩ, е насо­чен именно срещу Русия, към ней­ното разцеп­ле­ние, а Украйна е форпо­стът на Запада в бит­ката про­тив въз­раж­да­нето на Съвет­ския съюз. Без зна­че­ние дали са прави, Бжежин­ски и Клинтън дават ключа към раз­би­ра­нето на сегаш­ната поли­тика на САЩ към Украйна: да не се допусне пре­връща­нето на Русия в свръх­държава. За тях — за раз­лика от европе­йците, целта не е „да полу­чат Украйна”, а да „не поз­во­лят на Русия да я получи”.

Най-​важното е: от аме­ри­кан­ска гледна точка хао­сът, без­ре­диците и дори граж­дан­с­ката война са предпо­чи­тани пред всяка форма на ико­номи­че­ски или поли­ти­че­ски съюз между Киев и Москва. За САЩ това е безплатна игра: кол­кото по-​големи са загу­бите за Русия, тол­кова по-​голяма е печал­бата за Вашингтон.

Кол­кото и пара­док­сално да изглежда, но неза­ви­симо от изклю­чи­тел­ната бли­зост между укра­ин­ския и рус­кия език и кул­тура, неза­ви­симо от дългата обща исто­рия, неза­ви­симо че заедно нане­соха пораже­ние на нацистка Герма­ния, неза­ви­симо от тес­ните ико­номи­че­ски връзки исти­ната е, че Русия не се нуж­дае осо­бено от Украйна. Клинтън и Бжежин­ски оче­видно бър­кат.

Нещо повече, Русия няма ника­кво наме­ре­ние да въз­ражда Съвет­ския съюз, още по-​малко да се пре­връща в импе­рия. Това е абсо­лютна глупост, иди­от­ска про­паганда, с която залъг­ват масите на Запад, клише от времето на сту­де­ната война, което съвършено не отго­варя на днеш­ната реал­ност. Освен това Русия е свръх­държава, спо­собна да отправи пре­диз­ви­ка­тел­ство към ЕС и САЩ, взети заедно.

За какво й е на Русия Украйна? Укра­ин­ската ико­номика е в руини, в стра­ната цари неве­ро­ятно соци­ално и поли­ти­че­ско напреже­ние, а Украйна няма такива при­родни ресурси, които да са нужни на Русия.

Кол­кото до твър­де­ни­ята, че Украйна й трябва, за да стане „свръх­държава”, ще напом­ним, че укра­ин­ската армия е пълен фарс, а рус­ките военни не се нуж­даят от т.нар. стра­теги­ческа дъл­бо­чина, която се впи­сва във воен­ната логика на ХІХ-​ХХ век. Съвремен­ните войни засягат цялата тери­то­рия на про­тив­ника. Русия е в състо­я­ние да затвори укра­ин­ското въз­душно про­стран­ство, без какъвто и да било ико­номи­че­ски или поли­ти­че­ски съюз с нея.

Русия се нуж­дае на първо място от ста­бил­ност и про­спе­ри­тет в Украйна. Не само защото немалка част от рус­ката ико­номика е свър­зана с Украйна, но и защото колап­сът на тол­кова голяма съседна държава несъм­нено ще окаже нега­тивно вли­я­ние върху рус­ката ико­номика.

Нещо повече, в Украйна живеят мили­они рус­наци, а мили­они укра­инци живеят в Русия. Голяма част от рус­ките семейства имат род­нини в Украйна. Затова послед­ното, което би искала Москва е граж­дан­ска война, в която тя по един или друг начин да бъде въвле­чена. От гледна точка на „голямата стра­тегия” Русия вижда бъдещето си повече на Север и на Изток, откол­кото на Юго­за­пад или в нами­ращия се в упадък ЕС.

Ако спа­ся­ва­нето на Украйна от хаоса вече е невъзможно, остава защи­тата на самата Русия от пре­ли­ва­нето на без­ре­диците извън укра­ин­ските гра­ници. Както и гаран­ти­ра­нето на сигур­но­стта на Крим. Русия би могла да предо­стави пряка помощ на Източна Украйна.

Може да предпри­еме необ­хо­ди­мите защитни мерки и да изчака или появата на достатъчно жиз­не­спо­собна поли­ти­ческа сила, която да поеме властта в Киев, или разпа­да­нето на Украйна на части.

На този фон съд­бата на обик­но­ве­ните укра­инци изглежда неза­видна. Те са необ­хо­дими на ЕС като ико­номи­че­ски роби, САЩ пък се нуж­даят от тях като „пешки” в слож­ната си геопо­ли­ти­ческа игра, а един­стве­ната държава, която обек­тивно има инте­рес от тех­ния про­спе­ри­тет е Русия.

И това е обек­ти­вен гео­ст­ра­теги­че­ски факт. Ако укра­инците се окажат пре­ка­лено наивни и пре­ка­лено заслепени от край­ния си наци­о­на­лизъм, за да го раз­бе­рат, ще трябва да пла­тят за заблу­дите си. Ако пък успеят да го осъз­наят, нека наме­рят сме­лост да действат и дадат възмож­ност на Русия да им помогне.

Най-​добре е да спрат да бъл­ну­ват за уж неиз­беж­ното наше­ствие на „силите на мос­ков­ските спе­ци­ални части”, които ще се опи­тат да окупи­рат „неза­ви­сима Украйна”.

Москва си има достатъчно други грижи, за да се концен­трира един­ствено върху укра­ин­ския проблем.

 

Автор Винс Сейкър

Източник: http://www.geopolitica.eu

Posted on 28.06.2014, in Анализи, Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 коментара.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: