Ударът е по Европа


Ударът е по ЕвропаВ САЩ обосноваха необходимостта Украйна да бъде ликвидирана като пълноценна държава заради предотвратяването на световна война

В Колум­бийския „Инсти­тут за гло­бални пер­спек­тиви” е подго­т­вена обос­новка на действи­ята на адми­ни­страци­ята на САЩ.

Обос­нов­ката е дело на про­фе­сора от посо­че­ния инсти­тут Пол Кри­сти.

Основ­ната при­чина за раз­ви­ти­ето на днеш­ната ситу­ация в Украйна е гигант­ският държа­вен дълг на САЩ17 три­ли­она долара.

Спо­ред пред­ложе­ната вер­сия финан­со­вата система на САЩ е на края на про­пастта. САЩ не са в състо­я­ние да изпла­тят аст­ро­номи­че­ския дълг.

В слу­чай на крах на долара, на негова бърза девал­вация, на гра­ницата на пър­во­на­чално финан­сова, а след това и ико­номи­ческа ката­строфа ще се окажат пове­чето страни в света, което ще про­ти­вопо­стави днеш­ните елити на основ­ната маса от насе­ле­ни­ето в стра­ните.

В усло­вия на пре­на­си­те­ност с въоръже­ния в света с голяма веро­ят­ност на Земята ще избух­нат много­бройни въоръжени конфликти, които ще пре­рас­нат в трета све­товна война, която ще постави света на гра­ницата на оце­ля­ва­нето.

За лик­ви­ди­ране на гигант­ския дълг и ста­би­ли­зи­ране на финан­со­вата система на САЩ е необ­хо­дим нов пазар, който би бил съпо­ста­вим по всички параметри на аме­ри­кан­ския.

Един­стве­ното място на Земята, което отго­варя на тези изис­ква­ния, е Европа.

За тази цел обаче е необ­хо­димо да бъде раз­ру­шена европе­й­с­ката ико­номика.

Аме­ри­кан­ски спе­ци­а­ли­сти са раз­ра­бо­тили подро­бен план за пла­номерно деста­би­ли­зи­ране на ситу­аци­ята в Европа.

Първи етап от плана е най-​слабото звено в нея — Украйна.

Спо­ред оценки на спе­ци­а­ли­сти в слу­чай на по-​нататъшна еска­лация на укра­ин­ския конфликт и газова война между Русия и Украйна, цената на газа ще се повиши с 50%, което ще нанесе удар по кон­ку­рент­но­спо­соб­но­стта на европе­йс­ките стоки.

Така САЩ ще започ­нат да уве­ли­ча­ват достав­ките на своя про­дукция в Европа и ще реша­ват финан­со­вите си про­блеми.

За да не може рус­кият газ да стига до Европа, на тери­то­ри­ята на Украйна трябва да се поддържа посто­янно тлеещ конфликт и напълно под­чи­ня­ващо се на САЩ ръко­вод­ство на стра­ната, което сега се наблюдава.

Така Украйна няма да съще­ствува като пъл­ноценна държава, но няма да има и трета све­товна война.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

 

 

Posted on 24.06.2014, in Анализи, Икономика, Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 6 коментара.

 1. Атанас

  малко поправка защото причината не е само в държ.дълг а в общият дълг който е 61 трилиона – http://www.usdebtclock.org/# – около 380% спрямо БВП

  анализа е много добър и аз си мисля за същото от много време

  реално погледнато общият дълг на ЕС е по-голям от този на САЩ

 2. Атанас

  От 80-те години на миналия век насам задлъжнялостта на държавите, компаниите и частните лица се е удвоила – от 160 на повече от 320% от световният БВП като основните длъжници са развитите -“богатите“ държави – http://bg.wikipedia.org/wiki/Файл:External_debt_to_gdp.png

  Дълговете на правителствени структури и частни компании са вече над $100 трилиона, пише Вloomberg , цитирайки сведения на Банката за международни разплащания (BIS).

  САЩ – общ дълг е около 380% като държавният е 100%

  ЕС – общ дълг е около 415% като държавният е 90%

 3. Атанас

  “В САЩ – „Големите момчета” откраднаха парите, а сега се готвят да разоръжат врящата и кипяща Америка в отчаян опит да се спасят от справедливия гняв на милионите честни американци“ http://valentinfortunov.com/wordpress/?p=170

  казано иначе вместо да ги линчуват изнасят проблемите в ЕС и света

 4. Атанас

  Барак Обама често и с ентусиазъм говори, че трябва да се правят жертви, вероятно има предвид, че останалият свят трябва да прави жертви, за да се поддържа високия жизнен стандарт на янките – http://valentinfortunov.com/wordpress/%D1%81%D0%B0%D1%89-%E2%80%93-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0/

  тук не става въпрос за случайни събития а за планирани и въпроса е какво може да се направи за да не се срине системата и БАЗЕЛ III ,и 67 трлн. сиво банкиране и над 670 трлн. фин.деривати са отделна тема

  Става въпрос за основни принципи – правила еднакви за всички държави и общо казано международно право и във финансите е световна валута и вързан за нея петрол със счетоводните стандарти на МВФ

  Шефа на МВФ през 2011год. предложи централна банка върху центр.банки в света по подобие на ФЕД но веднага му спретнаха изнасилване и документите изчезнаха от публичното пространство

  Принципно долара може да остане световна валута ако САЩ осигури тотална прозрачност и международни одити на печатницата на долари (ФЕД)

  НЕЩАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРАВЯТ НА “ПАРЧЕ“

  Интересно е предложението на проф.Лари Съмърс и нобелиста Пол Кругман за отрицателните лихви и т.н.

 5. Атанас

  Става въпрос за умишлени действия – “Професор Анат Адмати, която е финансов експерт към университета в Станфорд, не споделя позицията на Дъглас Флинт. Флинт и някои други банкери, според нея, се опитват да представят финансовата криза като някакво непредвидимо природно бедствие. „Такива сравнения са напълно неподходящи. Станалото в никакъв случай не може да се оприличи с природно бедствие“, казва тя и добавя: „Финансовите кризи се създават от хората и за тях има конкретно отговорни лица.“ – http://www.dw.de/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-17382873

 6. Атанас

  Чарлз Фъргюсън е удостоен с „Оскар” за документалния си филм „Вътрешна афера” (2011). Фъргюсън е завършил университета „Бъркли” в Калифорния, има докторска степен по политически науки от Масачузетския технологичен институт и е бил консултант на Белия дом, както и на водещи компании като Apple, IBM, Texas Instruments.

  „Фъргюсън представя яростно обвинение към хищническото поведение на части от финансовата система и към корумпираната демокрация, причинена от финансовите лобита на „големите пари“. Една книга, която си заслужава да бъде прочетена, независимо дали сте съгласни, или не с аргументите“, пише Нуриел Рубини, професор по икономика и международни отношения за “Хищническа нация”.

  „С „Хищническа нация“ Чарлз Фъргюсън продължава започнатото във филма „Вътрешна афера“ – свързва точките и задава въпроси, но все още не получава отговори; как виновните за кризата не са подведени под отговорност и как можем да сме сигурни, че това няма да се случи отново.“ – http://zamunda.net/details.php?id=385820&hit=1

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: