Признаци, че САЩ планират ядрена атака срещу Русия


Признаци, че САЩ планират ядрена атака срещу РусияМина­лата сряда Си Ен Ен пуб­ли­кува на своя сайт новина под загла­вие „САЩ изпращат в Европа стелт бом­бар­ди­ро­вачи В-​2″. Теле­ви­зи­он­ният канал съобщи, че „те трябва да участват в уче­ния”.

Между другото Уикипе­дия напомня, че В-​2 е ядрен бом­бар­ди­ро­вач и че това са един­стве­ните само­лети, които използ­ват тех­но­логи­ята стелт и при това могат да носят тежко въоръже­ние от класа „въздух-​земя”, използвано извън зоната на действие на ПВО.

С други думи глав­ното пре­дим­ство на стелт вер­си­ята на В-​2 е спо­соб­но­стта им да нана­сят пре­ван­ти­вен (неоча­к­ван) ядрен удар. Това наи­стина е нещо ново — те могат неза­бе­ля­зано да се промък­нат до чужда страна и да я унищожат, преди тя да успее да отго­вори със своето ядрено оръжие.

Стелт тех­но­логи­ите пре­връщат ядре­ния арсе­нал в сред­ство за победа в ядре­ната война, а не за запазване на мира в рам­ките на док­три­ната „вза­имно гаран­ти­рано унижощаване”.

В ста­ти­ята си „Защо граж­дан­с­ката война в Украйна е с гло­бална исто­ри­ческа важ­ност” писах: „Тази граж­дан­ска война е много важна, защото възоб­но­вява гло­бал­ната сту­дена война, но този път без смо­ки­но­вия лист на идео­логи­че­с­ката борба между „капи­та­лизма” и „кому­низма”, а във вид на откро­вен конфликт между аме­ри­кан­с­ката и запад­ната ари­сто­крация, от една страна, и новата ари­сто­крация на Русия и Китай, от друга.”

За при­чи­ните за този конфликт се говори подробно в ста­тия на науч­ното спи­са­ние Diplomatic History, което раз­казва как през 1990 г. пре­зи­дентът Джордж Буш-​старши излъга съвет­ския лидер Михаил Гор­ба­чов. Буш убеди Гор­ба­чов да пре­клю­чат със сту­де­ната война, без да му даде ника­кви гаранции.

В резул­тат на това остатъкът от Съвет­ския съюз Русия се оказа под запла­хата на ней­ния праг да се окажат ракети и бом­бар­ди­ро­вачи на НАТО, спо­собни да унищожат стра­ната с изпре­вар­ващ удар, преди тя да може да вдигне във въз­духа своето ядрено въоръже­ние, за да унищожи в отго­вор САЩ.

Ста­рата система на „вза­имно гаран­ти­рано унищожа­ване”, въпреки плашещия сми­съл беше абсо­лютно раци­о­нална от гледна точка на обще­ството от двете страни на конфликта.

Русия, обкръжена от страни от НАТО и от аме­ри­кан­ско ядрено оръжие, може да бъде изт­рита от лицето на Земята още преди ней­ните отсла­бени и срав­ни­телно малки Въоръжени сили да могат да реаги­рат. Ние не сме обкръжени от руски войски, но Русия е обкръжена от наши.

Рус­наците не могат да ни унищожат преди ние да им отго­во­рим, затова пък ние можем да ги унищожим преди те да отго­во­рят на нас. Именно затова аме­ри­кан­с­ката ари­сто­крация доказва, че док­три­ната за „вза­имно гаран­ти­рано унищожа­ване” вече не е актуална.

И така, сега пре­зи­дентът Обама убеж­дава лиде­рите на Евро­съюза да се при­съе­ди­нят към него­вия план за съз­да­ване на сили за пре­ван­ти­вен ядрен удар, спо­со­бен напълно да премахне Русия от све­тов­ната арена. Меж­ду­на­род­ният валу­тен фонд напълно под­крепя него­вата идея.

Ден преди касап­ницата в Одеса, където бяха убити много при­върже­ници на неза­ви­симо­стта, фондът заяви на укра­ин­ските вла­сти, че ако всички при­върже­ници на неза­ви­симо­стта в южните и източ­ните обла­сти на стра­ната не бъдат побе­дени или унищожени, той ще постави кръст на Киев и ще го доведе до банкрут.

Обама явно не се шегува. Дове­де­ното от нас на власт пра­ви­тел­ство в Киев сега бом­бар­дира Юго­източна Украйна, за да убеди ней­ните жители, че съпро­ти­вата е безпо­лезна. Една от крат­ко­сроч­ните цели на тази кампа­ния е да бъде заста­вена Русия да се при­мири със загу­бите и да не иска изплащане на укра­ин­ските дългове, за да може Киев да изплати дълго­вете си на МВФ, САЩ и ЕС.

Пред нас на прак­тика стои меж­да­на­род­ната проце­дура на бан­крут, само че вме­сто съдебни сред­ства се използ­ват военни. Пред­ста­вете си, че кре­ди­то­рите идват при длъж­ника за парите си, но парите полу­чава само онзи, който е с повече пушки. Именно затова МВФ запо­вяда на Киев да се разправи с въста­ни­ето на юго­изток.

За фонда не е важна земята, а кон­тролът на киев­ското пра­ви­тел­ство над акти­вите на метеж­ната част на стра­ната. При при­ва­ти­за­ци­ята или при разпро­даж­бата за изплащане на дълга тези активи ще стру­ват нещо. За Обама чел­ната роля на долара е дори още по-​важна от укра­ин­ските дългове — това иска Уолстрийт.

Освен това Обама не само уве­ли­чава нашия потенциал за пре­ван­ти­вен ядрен удар, но и съз­дава нещо ново — иници­а­ти­вата „Бърз гло­ба­лен удар”, която трябва да допълни нашите ядрени сили с висо­ко­точно неяд­рено оръжие, спо­собно да унищожи за няколко минути рус­ките ядрени въоръже­ния, ако ата­ката се осъще­стви от тери­то­ри­ята на съсед­ната на Русия Украйна.

Веро­ятно това е запа­сен вари­ант за Обама, в слу­чай че европе­йците се откажат да участват в ядрен удар срещу Русия.

Без­условно Обама е настроен сери­о­зно, но въпро­сът ще може ли да застави лиде­рите на „демо­кра­тич­ните” държави да се съгла­сят с плана му остава открит. Двете най-​вероятни неща, които могат да го спрат на този етап, са или раз­кол в НАТО, или реше­ние на Путин да се при­мири с вътреш­нопо­ли­ти­че­с­ките после­дици и да не реагира на нашите про­во­кации.

Путин може да стигне до извода, че по-​добре съна­род­ниците му за известно време да го смя­тат за слаб, откол­кото да загине цялата страна. От друга страна, ако Обама разиграва сво­ите „свръх­държавни” козове, този конфликт може да го компроме­тира по-​силно, откол­кото Путин. В края на кра­ищата такива неща едва ли ще подоб­рят образа му в учеб­ниците по исто­рия, ако, раз­бира се, това го въл­нува.

А може би ще е дово­лен да го запом­нят като вто­рия Джордж Буш-​младши. Ако се стигне до ядрен удар, такава „победа” би унищожила репу­таци­ята на Обама още по-​силно, откол­кото „побе­дата” в Ирак унищожи репу­таци­ята на него­вия пред­ше­стве­ник.

Веро­ятно в крайна сметка аме­ри­канците ще смет­нат, че Буш-​младши не е бил най-​слабият пре­зи­дент в исто­ри­ята на нашата страна.

(„OpEdNews​.com”, САЩ)

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 23.06.2014, in Анализи, Ядрено оръжие и стратегическа стабилност and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: