Схватката САЩ-Русия: Студената война в Космоса се завръща?


Схватката САЩ-Русия: Студената война в Космоса се завръща?Санкци­ите от страна на Запада пре­диз­ви­каха вече съо­т­вет­ната реакция от страна на Русия. На първо място тази реакция засегна сътруд­ни­че­ството в Кос­моса. Доколко силно това ще се отрази на гло­бал­ната сигур­ност и защи­те­ност, пред­стои да видим.

Впро­чем, за някои после­дици можем да гово­рим с уве­ре­ност още сега: танцът за двама на Москва и Вашинг­тон явно при­клю­чва въпреки че НАСА твърди, че тя, както и преди, запазва добрите отноше­ния с рус­ката кос­ми­ческа агенция „Рос­кос­мос”, Москва даде да се раз­бере, че ще пре­крати сътруд­ни­че­ството по Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция (МКС) през 2020 г.

Между другото, по-​рано през тази година САЩ обявиха, че искат да удължат срока за експло­атация на МКС до 2024 г. Рус­кото реше­ние за напус­кане на про­екта най-​вероятно ще наруши съще­ству­ващата динамика. Другите участ­ници, които ще се лишат от достъп до клю­чо­вите за програмата елементи, ще трябва да тър­сят нови реше­ния и да проме­нят стра­теги­че­с­ките си планове.

Русия пла­нира също така да спре да про­дава на САЩ сво­ите двига­тели РД-​180, които се използ­ват като двига­тели за пър­вата степен на про­из­веж­да­ните от United Launch Alliance ракети Atlas-​5. Atlas-​5 е едно от двете „работни кон­чета” за изстрел­ване на спът­ници в рам­ките на аме­ри­кан­с­ката воен­но­кос­ми­ческа програма.

Про­блемите с двига­те­лите в даде­ния слу­чай е сложен не само от финан­сова гледна точка, но и поставя под заплаха надеж­дите на Вашинг­тон за лидер­ство в Космоса.

Също така не е мало­важно, че Русия заяви за евен­ту­ал­ното закри­ване на десет от нами­ращите се на тери­то­ри­ята й GPS станции (в десет руски реги­она са разпо­ложени 11 станции на аме­ри­кан­с­ката локаци­онна система).

Въпреки че това изглежда като ответна реакция, коре­ните на тази заплаха лежат още с внед­ря­ва­нето от Русия на системата ГЛО­НАСС — един­стве­ния гло­ба­лен кон­ку­рент на GPS. През 2012 г. Русия помоли САЩ да разпо­ложи в Аме­рика станции ГЛО­НАСС, но Вашинг­тон отказа.

Въпреки че навремето САЩ и Съвет­ският съюз успяха да постиг­нат опре­де­лено раз­вед­ря­ване в Кос­моса, благо­да­ре­ние на сътруд­ни­че­ството по МКС, сега отноше­ни­ята между Аме­рика и Русия в кос­ми­че­с­ката област стреми­телно се влоша­ват и геопо­ли­ти­че­с­ките и гео­ст­ра­теги­че­с­ките после­дици от тази ситу­ация ще засегнат не само участ­ниците в противопоставянето.

Докато Европа се стреми да снижи сво­ята зави­симост от рус­ките енерго­но­си­тели, а САЩ въвеж­дат санкции, Путин демон­стрира готов­ност да склю­чва сделки с Пекин, в част­ност и в кос­ми­че­с­ката област.

Ако китайците се отна­сят внима­телно към пер­спек­ти­вите за по-​тесен търгов­ски али­анс с Русия, който не се огра­ни­чава само с отстъпки в цената на газа, тех­ният инте­рес към кос­ми­че­ското сътруд­ни­че­ство пре­диз­ви­ква сери­о­зно безпо­койство в САЩ.

Русия също така има и пла­нове за разпо­лагане на станци­ите ГЛО­НАСС в Куба и в Иран, които на фона на съби­ти­ята в Украйна могат окон­ча­телно да изве­дат от дрям­ката аме­ри­кан­с­ките и европе­йс­ките ана­ли­за­тори в областта на сигур­но­стта.

Въпро­сът е как Русия ще реагира на пла­но­вете на Китай да съз­даде соб­ствен ана­лог на ГЛО­НАСС под назва­ни­ето „Бей­доу” — система с двойно пред­на­зна­че­ние, която ще се използва едно­временно както от нарастващия китайски флот, така и от широка пуб­лика.

В неот­давна подпи­са­ната китайско-​руска декла­рация за ново рав­нище на стра­теги­че­ското парт­ньор­ство не се открива отго­вор на този въпрос. Ако кур­сът на Русия е ясен, стра­теги­ята на Китай засега остава неиз­вестна. Ще могат ли САЩ да под­тикнат Китай към отго­ворна поли­тика, която да стане при­мер за Москва?

И за Китай, и за Русия Кос­мо­сът е сред наци­о­нал­ните при­о­ри­тети. На Вашинг­тон също е крайно необ­хо­димо да форму­лира сво­ите при­о­ри­тети в тази област.

С изли­за­нето на кос­ми­че­с­ката арена на все нови и нови държави се повишава рискът от ава­рии. Това уве­ли­чава възмож­но­стта от нега­тивни после­дици за кос­ми­че­с­ките програми.

Във връзка с това САЩ, Русия, Китай и Европа би след­вало да раз­ра­бо­тят съвместно норма­тивни стан­дарти за кос­ми­ческа без­опас­ност, засягащи не само воен­ните про­екти, но и защи­тата на инфраструктурата.

Сега редица неста­билни държави и при­гра­нични пазари се стремят да извле­кат изгода от кос­ми­че­с­ките тех­но­логии в соци­ал­ната, ико­номи­че­с­ката и воен­ната сфера и в областта на пра­во­вия ред.

Най-​добър при­мер за това могат да бъдат страни като Афга­ни­стан и Египет. През април Афга­ни­стан започна да използва пър­вия си спът­ник.

Геопо­ли­ти­че­с­ките промени влияят и на отноше­ни­ята в Кос­моса. Като сметна, че САЩ са го изо­ста­вили в трудно време, неот­давна Кайро се обърна към Русия с молба да изстреля в орбита него­вия раз­уз­на­ва­те­лен спът­ник EgyptSat2.

Това реше­ние на Египет, свър­зано с ръста на актив­но­стта на теро­ри­стите в Синай, в дълго­срочна пер­спек­тива може да струва много и в дълго­срочна пер­спек­тива да доведе до нов око­ло­кос­ми­че­ски конфликт.

 

(„Дипло­мат”, Япо­ния)

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 19.06.2014, in Анализи, Наука и технологии and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: