Свършиха привилегиите за Киев и Кишинев


Свършиха привилегиите за Киев и КишиневПолитиците в двете столици трябва да си платят за европейската мечта

По всичко личи, че със съз­да­ва­нето на Евразийския ико­номи­че­ски съюз (ЕАИС) и наме­ре­ни­ята на новите укра­ин­ски вла­сти тясно да се обвържат с Евро­съюза, търгов­ските отноше­ния в рам­ките на стра­ните от ОНД ще ста­нат по-​различни.

Докато Украйна и Мол­дова се гот­вят да отва­рят широко сво­ите пазари към Запада, оста­на­лите страни от ОНД ще тър­сят по-​тясно сътруд­ни­че­ство помежду си.

Вече е ясно, че Евразийският ико­номи­че­ски съюз ще промени ико­номи­че­с­ката карта на ОНД. Това ще бъде един огромен пазар с ясни, равни и общи пра­вила за всички про­из­во­ди­тели.

Но за да бъде ефек­ти­вен, той трябва да се научи да защи­тава соб­стве­ните си инте­реси не само в света, но още повече в бли­зост до сво­ите гра­ници, пише ико­номи­че­ският наблю­да­тел Татяна Голованова.

Рус­кият пре­зи­дент и премиер вече неед­но­кратно заявя­ваха, че след асоци­и­ра­нето на Мол­дова и Украйна с Европа ще е необ­хо­димо да бъдат спус­нати съо­т­вет­ните мит­ни­че­ски бари­ери за двете страни.

Това е съв­сем логична стъпка: не става дума за поли­тика, а само за ико­номика. Европе­йският съюз от момента на осно­ва­ва­нето си защи­тава инте­ре­сите си с мита и квоти.

Те действат като филтър — може да се внесе само това, от което европе­йците се нуж­даят, а оста­на­лото — те ще про­из­веж­дат сами.

Киев и Киши­нев също напра­виха своя избор. Меч­тите за европе­й­ска интеграция, упо­рито внуша­вани на граж­да­ните на двете репуб­лики от поли­тиците и от теле­ви­зи­он­ните екрани, рису­ват радостни кар­тини за сво­бо­ден пазар, изгодни усло­вия и нови пазари за тех­ните стоки.

Въз­ни­ква обаче логич­ният въпрос кому в Европа са нужни мол­дов­ското вино или домати. Пазарът на ЕС е пре­на­си­тен. Същото се отнася и за Украйна.

Про­аме­ри­кан­с­ките вла­сти в Киев заявя­ват, че основ­ното пре­дим­ство на укра­ин­ските стоки е тях­ната ниска цена.

Но, първо, същите тези пло­дове и зелен­чуци в Европа са по-​евтини.

И второ, няма жела­ещи да купу­ват на завишени цени оста­ре­лите стоки на запа­дащата укра­ин­ска промишленост.

Няма съм­не­ние, че Киев ще загуби основ­ните си търгов­ски парт­ньори заради неясни пер­спек­тиви — това е ясно за всички.

Въпро­сът не е в това, че Мит­ни­че­ският съюз или Евразийският съюз не искат укра­ин­ски стоки.

Въпро­сът е, че за Европа Украйна е само мост към най-​атрактивния и голям пазар на кон­ти­нента, който въз­никна извън европе­йския — пазара на Мит­ни­че­ския съюз.

С пре­връща­нето на Украйна в сива тран­зитна зона след асоци­и­ра­нето с ЕС в Русия и другите страни от ОНД във вид на укра­ин­ски стоки вед­нага ще нахлуят генно модифици­рани кар­тофи и промиш­лени стоки със съм­ни­те­лен про­из­ход от Европа.

Точно такава пер­спек­тива се очер­тава, ако не се вземат мерки, защото Украйна все още се ползва от префе­ренци­а­лен режим на паза­рите в стра­ните от ОНД.

Един­стве­ният начин Москва и ней­ните парт­ньори от ОНД да защи­тят сво­ите пазари от нело­ял­ната кон­ку­ренция е да се въве­дат квоти за Украйна и Мол­дова и да се повишат митата.

Само така за самите европе­йски про­из­во­ди­тели ще стане нерен­та­билно да про­да­ват сто­ките си на паза­рите на Мит­ни­че­ския и Евразийския съюз.

Ясно е, че ще постра­дат укра­ин­ските и мол­дов­ските про­из­во­ди­тели. Но вла­стите на тези страни сами напра­виха такъв избор и трябва да при­емат отрица­тел­ните за ико­номи­ките на стра­ните си последствия.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 16.06.2014, in Анализи, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: