Жени, деца и старци бягат от пламналата Украйна в Русия


Жени, деца и старци бягат от пламналата Украйна в РусияС разпо­ре­ждане на губер­на­тора Василий Голу­бев на 15 тери­то­рии на Ростов­ска област, гра­ни­чещи с Украйна, в сряда вечерта, 4 юни, бе въве­дено извън­редно положе­ние.

Осно­ва­ни­ето за режима е необ­хо­димо­стта да се осигури дей­но­стта на пунк­то­вете за временно наста­ня­ване на бежанците, при­и­ждащи в Ростов­ска област от юго­източ­ните реги­они на Украйна.

„Основно идват жени, деца и въз­растни хора. Трябва да помогнем на съсе­дите”, написа губер­на­торът в мик­роб­лога си в Туитър.

Извън­ред­ното положе­ние ще помогне на мест­ните органи и орга­ни­за­ции мак­симално опе­ра­тивно и на зако­нови начала да орга­ни­зи­рат рабо­тата на пунк­то­вете за временно пре­би­ва­ване и пре­хра­ната на постра­да­лите хора.

По данни на Ростов­ската адми­ни­страция само за едно дено­нощие в Ростов­ска област са влезли около 7 хиляди укра­ин­ски граж­дани.

Засега хората се наста­ня­ват в почивни станции и лагери със сред­ства от спон­сори. Режимът на извън­редно положе­ние ще поз­воли да се отпус­нат пари от област­ния бюджет за реша­ване на проблемите.

Отде­ле­ни­ето на Рус­кия Чер­вен кръст в Ростов на Дон орга­ни­зира вед­нага съби­ране на помощи за бежанците и обяви бан­кова сметка за дарения.

Руски сле­до­ва­тели ще се заемат с разпита на бежанците и ще съби­рат данни за при­лагане на забра­нени сред­ства и методи за водене на война на тери­то­ри­ята на Донецка и Луган­ска народни репуб­лики, съобщи пъл­номощ­ни­кът по пра­вата на децата в Русия Павел Аста­хов след разго­вор с шефа на След­стве­ния коми­тет на РФ (СК на РФ) Алек­сандър Бастри­кин.

Мина­лата сед­мица СК на РФ обра­зува углавно дело за при­лагане на забра­нени сред­ства и методи при водене на война в юго­източна Украйна. Аста­хов увери жур­на­ли­стите, че сле­до­ва­те­лите ще при­стиг­нат на място — в почив­ната база, където са наста­нени бежанците, за да докумен­ти­рат ужа­ся­ващите им раз­кази.

„Казаха ми, че било застре­ляно момченце, защото носело георги­ев­ска лента. Тези факти трябва да се докумен­ти­рат и да се превър­нат в сви­де­тел­ства на обви­не­ни­ето”, каза Павел Астахов.

Положе­ни­ето с бежан­с­ката вълна в Крим и Сева­стопол е също много сери­о­зно. По думите на вицепреми­ера на Крим Сергей Донич в Крим към сряда са били наста­нени 416 бежанци, предо­ста­вени са им места в общежи­тия в Симфе­ропол, сана­то­ри­ума в Гаспра, в пан­си­о­нат в селището Курортно, в дет­ските лагери.

Още хиляда бежанци са наста­нени от обще­ствени орга­ни­за­ции и доб­ро­волци в частни квартири.

Спо­ред изне­се­ните от Донич данни засега бежанците от юго­източна Украйна в Крим са около 2 хиляди. Оча­ква се още една група от 140 деца и съпро­вож­дащи ги, които ще бъдат наста­нени в курорта Судак.

От Мини­стер­ството на курор­тите и туризма на Крим обявиха, че имат резерв за прием на 1500 души. Спе­ци­ално съз­да­де­ната коми­сия към Държав­ния съвет та Репуб­лика Крим ще коор­ди­нира рабо­тата на всички ведом­ства и благо­тво­ри­телни орга­ни­за­ции.

Рус­кият Чер­вен кръст отпуска 61 мили­она рубли за уре­ждане на про­блемите на бежанците от Украйна в Репуб­лика Крим и Севастопол.

В съвместна декла­рация орга­ни­за­ции на Чер­ве­ния кръст изра­зиха край­ната си загриже­ност от ситу­аци­ята в юго­източна Украйна.

Подпи­сите под декла­раци­ята са сложили Друже­ството на Чер­ве­ния кръст на Украйна, Рус­кият Чер­вен кръст, Меж­ду­на­род­ната феде­рация на Чер­ве­ния кръст и Чер­ве­ния полуме­сец и Меж­ду­на­род­ният коми­тет на Чер­ве­ния кръст.

Орга­ни­за­ци­ите при­зо­ва­ват всички въвле­чени в теж­ката ситу­ация в Украйна да „уважа­ват емблемата на Чер­ве­ния кръст, да предот­вра­тят вся­ка­ква зло­упо­треба с използва­нето на емблемата и да съз­да­дат възмож­ност на сътруд­ниците на Чер­ве­ния кръст и на доб­ро­волците да изпъл­ня­ват хума­ни­тар­ната си мисия”.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 10.06.2014, in Общество and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: