Казахстан одобри единна зона за ПВО с Русия


Казахстан одобри единна зона за ПВО с РусияВ поне­дел­ник пре­зи­дентът на Казах­стан Нур­сул­тан Назар­баев подписа закон за ратифици­ране на спо­ра­зуме­ни­ето с Русия за съз­да­ване на единна реги­о­нална система за про­ти­во­въз­душна отбрана, се казва в съобще­ние на сайта на казах­стан­ския държа­вен глава.

Оча­ква се пъл­ният текст на закона за ратифи­кация да бъде пуб­ли­ку­ван в най-​близко време в офици­ал­ните медии.

Спо­ра­зуме­ни­ето за съз­да­ване на единна зона за про­ти­во­въз­душна отбрана беше подпи­сано между Москва и Астана през яну­ари мина­лата година.

Спо­ред този документ силите на един­ната система за ПВО ще бъде огла­вя­вана от команд­ващ, назна­чен от пре­зи­ден­тите на Русия и Казах­стан по пред­ложе­ние на мини­стрите на отбра­ната на двете страни.

Освен това е пла­ни­рано да бъдат изра­бо­тени пра­вила за носене на бойно дежур­ство и за обмен на информация.

В края на яну­ари рус­кият заместник-​министър на отбра­ната Ана­то­лий Анто­нов обяви, че Москва ще достави на Астана пет диви­зи­она зенитни ракетни комплекси С-​300ПС.

Комплек­сите ще бъдат част от запа­сите на рус­кото военно ведом­ство и ще бъдат пре­да­дени на безвъзмездна основа.

Спо­ред Анто­нов така ще бъде укрепена не само про­ти­во­въз­душ­ната отбрана на Казах­стан, но и на Орга­ни­за­ци­ята на дого­вора за колек­тивна сигурност.

Подго­тов­ката за доставка на комплек­сите С-​300 в Казах­стан се води от 2010 г. и се разглежда като един от етапите за сътруд­ни­че­ство в рам­ките на пла­ни­ра­ното спо­ра­зуме­ние за съз­да­ване на единна реги­о­нална зона за ПВО.

Русия се занимава с този въпрос от 2007 г.. През фев­ру­ари 2009 г. към този про­ект се при­съе­дини и Бела­рус. Оча­ква се в един­ната ПВО да се вклю­чат Арме­ния, Узбе­ки­стан и Таджикистан.

Пла­ни­рано е в пер­спек­тива да се форми­рат Източ­но­ев­ропе­й­ска, Кав­казка и Цен­трал­но­ази­ат­ска зони за про­ти­во­въз­душна отбрана.

Предпо­лага се, че в рам­ките на склю­ч­ва­ните спо­ра­зуме­ния Русия ще доставя нови зенитни ракетни комплекси на страните-​участнички.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 01.06.2014, in Въоръжени сили and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: