Изключването на GPS ще навреди на американските военни


Изключването на GPS ще навреди на американските военниСпи­ра­нето на рабо­тата на назем­ните GPS станции на тери­то­ри­ята на Русия може да се отрази на точ­но­стта на аме­ри­кан­с­ките висо­ко­точни оръжия, съобщи за „Интерфакс” източ­ник от рус­кия раке­тен отрасъл:

„Изклю­ч­ва­нето на тези 11 станции ще повлияе на точ­но­стта на GPS по целия свят и преди всичко това засяга аме­ри­кан­ското висо­ко­точно оръжие.

Обик­но­ве­ните потре­би­тели обаче няма от какво да се страху­ват. Автомо­бил­ните навига­тори няма да почув­стват такава промяна в точността.”

Съв­сем наскоро вицепреми­ерът Дмит­рий Рого­зин заяви, че от 1 юни Русия може да спре рабо­тата на аме­ри­кан­с­ките GPS станции, разпо­ложени на руска тери­то­рия, ако не се стигне до спо­ра­зуме­ние за разпо­лагане на наземни станции ГЛО­НАСС на тери­то­ри­ята на САЩ.

Спо­ред вицепреми­ера аме­ри­кан­с­ките станции са разпо­ложени в Русия в рам­ките на спо­ра­зуме­ния от 1993 и 2011 г.

Източ­ни­кът в рус­кия раке­тен отрасъл поясни: „Еди­най­сетте станции, за които става дума, са от системата International GNSS Service (IGS).

В света са разпо­ложени 150 такива станции. Те поз­во­ля­ват да се изгради точен модел на Земята и кол­кото по-​точен е моделът, тол­кова по-​точни ще бъдат коор­ди­на­тите, изпращани от навигаци­он­ните системи и в част­ност GPS. Всяка „дупка” ще се отрази на точ­но­стта на целия модел.”

Спо­ред него ще постра­дат най-​вече потре­би­те­лите на висо­ко­точ­ния сиг­нал — напри­мер гео­де­зи­стите в целия свят, както и аме­ри­кан­с­ките военни и тех­ните съюз­ници, които имат на въоръже­ние висо­ко­точно оръжие, безпи­лотни само­лети и друга тех­ника, на която е необ­хо­дим точен GPS сигнал.

Вицепреми­ерът Рого­зин каза още, че в отго­вор на предпри­е­тите от САЩ санкции Русия може да спре достав­ката на ракетни двига­тели РД-​180 и К-​33 в САЩ:

„Да изхож­даме от реал­но­стите. Ние не можем да продължа­ваме да доста­вяме двига­тели, ако те не се използ­ват от САЩ за граж­дан­ски цели. Няма да продължим и регламент­ните работи за обслуж­ване на вече доста­ве­ните двига­тели на тери­то­ри­ята на САЩ.”

Ръко­во­ди­те­лят на „Рос­кос­мос” Олег Остапенко съобщи че двига­те­лите К-​33 ще се доста­вят в САЩ само в слу­чай, че аме­ри­кан­с­ката страна няма да ги използва при изстрел­ване на кос­ми­че­ски апа­рати с военно предназначение.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 20.05.2014, in Наука и технологии and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: