Лъжемиротворци


ЛъжемиротворциВ боевете край Краматорск Украйна използва вертолети на ООН

Укра­ин­ските силови струк­тури използ­ват военна тех­ника с лого­типа на миро­твор­че­с­ките сили на ООН, което е грубо наруша­ване на меж­ду­на­род­ните норми.

Опъл­ченците разгромиха военна колона

Воен­ните действия в Източна Украйна продължа­ват, въпреки озву­че­ните от пред­ста­ви­те­лите на Орга­ни­за­ци­ята за сигур­ност и сътруд­ни­че­ство в Европа мирни иници­а­тиви, насо­чени към урегу­ли­ране на конфликта. На 13 май край Крама­торск избухна истин­ско сраже­ние.

Както заяви команд­ващият народ­ното опъл­че­ние на Сла­вянск Игор Стрел­ков, т. нар. Крама­тор­ска рота е извършила успешна спе­ци­ална опе­рация, като е ата­ку­вала от засада колона от бро­ни­рана тех­ника, насоч­ваща се към Сла­вянск. Спо­ред Стрел­ков по време на боя са унищожени два БТР-​а, 1 КамАЗ с пехота, 1 КамАЗ с боепри­паси, убити и ранени са около 30 про­тив­ни­кови вой­ници. Загу­бите на опъл­ченците — един убит и един ранен.

Своя вер­сия за слу­чи­лото се изложи пред укра­ин­ската агенция УНН пред­ста­ви­те­лят на 1– ​и бата­льон на Наци­о­нал­ната гвар­дия на Украйна Андрей Анто­ниш­чак. Спо­ред негова информация в заса­дата на опъл­ченците е попад­нало спе­ци­ал­ното под­раз­де­ле­ние на укра­ин­ските войски „Ягуар”. Заги­нали са пет бойци, а 14 са ранени.

Трета вер­сия за сраже­ни­ето и после­диците от него пред­ставя източ­ник в Мини­стер­ството на отбра­ната на Украйна. Спо­ред нея в заса­дата на опъл­ченците попад­нала колона, в която били бойци от Наци­о­нал­ната гвар­дия и 95-​а въздушно-​десантна бригада на Въоръже­ните сили на Украйна. По време на боя вер­ните на киев­ските вла­сти под­раз­де­ле­ния са загу­били шестима убити и осем ранени. Спо­ред други данни броят на ране­ните достига до 20 души.

Нелегал­ните „UN

Как­вито и да са вер­си­ите, ата­ката на опъл­ченците се ока­зала тол­кова сери­о­зна, че укра­ин­ското команд­ване започ­нало срочно да пре­хвърля в района на Крама­торск допъл­ни­телни сили, а във въз­духа се появиха вертолети.

Именно с тези вер­то­лети е свър­зан и инци­дентът, който може да скара сегаш­ния киев­ски режим с Орга­ни­за­ци­ята на обе­ди­не­ните нации. Жур­на­ли­сти, рабо­тещи в зоната на бое­вете, успели да заснемат вер­то­ле­тите, задействани от киев­ските силови струк­тури. Най-​малко един от тях е бил бояди­сан в цвят, използван за обо­зна­ча­ване на миро­твор­че­с­ките сили на ООН, а на борда му били изпи­сани бук­вите UN — Обе­ди­нени нации. Репор­те­рите твър­дят, че става дума не за един, а за четири вер­то­лета със сим­во­ли­ката на ООН — три бойни Ми-​24 и един транспор­тен Ми-​8.

В прес­служ­бата на Депар­тамента за опе­рации по поддър­жане на мира на ООН съобщиха за коре­спон­дента на ИТАР-​ТАСС, че про­ве­ря­ват информаци­ята за изпо­зване на вер­то­лети със сим­во­ли­ката на ООН във воен­ната опе­рация. Ако информаци­ята се потвърди, това ще озна­чава, че киев­ските вла­сти са нару­шили склю­че­ните дого­во­ре­но­сти с меж­ду­на­род­ната организация.

Преиз послед­ните години укра­ин­ски воен­но­служещи са участвали в редица миро­твор­че­ски мисии на ООН, пре­димно в Африка, където са били задействани укра­ин­ски летци на вер­то­лети с тех­ника. В част­ност, укра­ин­ски вер­то­лети са участвали в миро­твор­че­с­ката мисия на ООН в ДР Конго.

Спо­ред уста­но­ве­ните пра­вила държа­вите, предо­ста­вили авиаци­онни сред­ства и друго обо­рудване за миро­твор­че­ски мисии, трябва да премах­нат всички лого­типи и опо­зна­ва­телни знаци на ООН вед­нага, щом тех­ни­ката се завърне в стра­ната и повече не се използва за офици­ални цели на Све­тов­ната орга­ни­за­ция.

Преди нача­лото на всяка мисия на ООН стра­ната, предо­ста­вяща тех­ника и кон­тингент, подпи­сва документи, в които се задължава да използва тех­ни­ката със сим­во­ли­ката на ООН един­ствено за про­веж­дане на опе­раци­ята по искане на организацията.

Под­лост или глупост?

Както е известно, ООН не е взимала реше­ния за про­веж­дане на миро­твор­ческа мисия в Украйна и не е разпо­лагала там свой вое­нен кон­тингент. Сле­до­ва­телно, появата на вер­то­лети на ООН в зоната на бое­вете край Крама­торск е най-​грубо наруша­ване на задълже­ни­ята, поети от Украйна.

После­диците за режима в киев могат да се окажат доста сери­о­зни. Докол­кото подобно неза­конно използване на тех­ника с лого­типа на ООН компроме­тира Све­тов­ната орга­ни­за­ция, „сините каски” могат в бъдеще напълно да се откажат от сътруд­ни­че­ство с Украйна. А това не е само загуба на пре­стиж, но и загуба на пари, тъй като ООН плаща добре на стра­ните, изпращащи кон­тингенти за уча­стие в миро­твор­че­ски мисии.

Глав­ният въпрос е защо на киев­ския режим е потряб­вало да използва вер­то­лети със сим­во­ли­ката на ООН. Не е изклю­чено укра­ин­ските сили, изгу­били в бое­вете вече няколко вер­то­лета, да са решили да използ­ват свое­об­разна мас­ки­ровка — едва ли опъл­ченците ще се решат да обстрел­ват вер­то­лет на ООН, неза­ви­симо как той е попад­нал в зоната на бой­ните действия.

Има и друга вер­сия — киев­ският режим е крайно огра­ни­чен в сред­ствата, няма достатъчно изправни бойни машини и опитни пилоти. В резул­тат на това в Източна Украйна се хвърля всичко, което е под ръка, в това число и вер­то­ле­тите, използвани по-​рано от миро­творците на ООН.

За пре­бо­яди­сване на тех­ни­ката няма нито време, нито сред­ства, а изглежда в Киев сега никой не се замисля за последиците.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 19.05.2014, in Въоръжени сили and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: