Как МВФ „помага“ на Украйна?


Как МВФ "помага" на Украйна?Фондът налага на Киев брутално рестриктивна програма за реформи, направена по добре известния модел, прилаган навсякъде по света, включително и в България

Настоящата статия е резюме на утвърдената на 30 април 2014 г. от Борда на МВФ програма за реформи в Украйна. Всички числа и факти съм ползвал от писмото за намеренията (Letter of Intent) с обем от 42 страници; от съобщението на МВФ за медиите щ14/189 от 30 април; от интервюто на директора на департамента за Европа от 30 април със списанието на МВФ – IMF Survey, и пресконференцията на 1 май от същия директор за представянето й на медиите. В текста присъстват и мои оценки по различните аспекти на програмата.

А. Най-обща характеристика на програмата за реформи в Украйна:
1. На 30 април Бордът на МВФ утвърди двегодишна програма за реформи в Украйна. Тя е подготвена от Европейския департамент на МВФ с директор Реза Могадан и Николай Георгиев – ръководител на мисията за Украйна, с участието на украински специалисти.
2. Програмата е за 17 млрд. щатски долара, или 800% от квотата на Украйна. Веднага са преведени 3,19 млрд. долара. Очаква се международната общност да осигури още 15 млрд. дол., без да има гаранции за това. Украйна дължи на МВФ 5 млрд. дол. по отпуснати през предишни години кредити, които трябва да върне през 2014-2015 г. Дължимата сума за доставен от „Газпром“, но неплатен газ от началото на 2014 г. е над 3,5 млрд. долара. Нетният размер на сумата, с която Украйна ще разполага, е 8,6 млрд. долара.
3. Програмата обхваща цялата територия на Украйна към 31 декември 2013 г. Ако правителството в Киев загуби контрола над Крим (3-4% от БВП на страната) и над източните области (между 30 и 40% от БВП на страната) програмата ще бъде променена. Това заяви управляващият директор на МВФ г-жа Кристин Лагард преди няколко дни. Те вече загубиха Крим и много е вероятно да се случи същото с източните области. Това внася още повече несигурност в съдържанието и дори в съдбата на програмата.

Б. Макроикономически показатели:

1. За 2014 г. по програмата се очаква спад на БВП с 5%. За 2015 г. очакват растеж от 2%, а през 2016-2017 г. – 4,0-4,5%. Това е невъзможно да се постигне поради рязкото намаление на вътрешното търсене, ограничени възможности за износ, ниска конкурентоспособност, разрушени връзки с руската икономика, тотална дестабилизация и несигурност в страната и загубено доверие в световните финансови среди.
2. Очаква се през 2014 г. инфлацията да достигне 16%. Идната година се очаква да спадне на 6%. Това също не е възможно. Действителната инфлация ще е по-висока.
3. Дългът на Украйна се очаква да достигне 70% от БВП. По някои оценки – до 100%. При сегашната сложна обстановка това не подлежи на прогноза. Възможен е още по-голям общ дълг поради тоталната дестабилизация на икономиката.
4. Казват, че безработицата сега е 8,5% и в програмата се очаква да спадне до 7,5% в 2016 г. Истинската безработица сега е и ще бъде много по-висока както поради вътрешния хаос в страната, ограничените възможности за износ на Запад, така и поради прекъсването на тесните стопански връзки с Русия. Част от преките технологични връзки между украински и руски предприятия, съществуващи от времето на Съветския съюз, вече са преустановени. В ход е прекратяването и на други важни връзки, особено във военнопромишления комплекс.
5. В програмата се очаква растежът на износа през 2015 – 2016 г. да е над 6%. Това не е възможно поради много причини, част от които вече споменах.
В. Заплати, пенсии, социални програми:
1. Средната месечна заплата в Украйна е 164 евро; в България – 333; Беларус – 353; Румъния – 395; Русия – 554; Полша – 681. Средната месечна пенсия в Украйна е 160 дол., а в Русия – 285 дол. Най-бедните 10% от населението в Украйна получават 3,4% от доходите, а най-богатите 10% – 25,7% (по данни от 2006 г.). По-нови официални данни няма, но е известно, че сега доходната поляризация в страната е още по-голяма.
2. Програмата предвижда всички заплати да останат на нивото им от 1 януари 2014 г. до края на годината, което най-вероятно ще бъде продължено и през следващата година. Замразяват се новите назначения в държавния сектор. Ще се ограничава заетостта. Пенсиите също се замразяват. Прекратява се индексирането на пенсиите с инфлацията. Като се има предвид, че за 2014-2015 г. натрупаната инфлация според програмата ще е 23% (а действителната още по-висока), реалните доходи и покупателната способност ще спаднат рязко през двете години. Влошаването ще продължи и през 2016-2017 г. Ограничават се всички социални фондове.
Г. Субсидии
1. Възприема се твърда политика за намаляване на субсидиите за държавните предприятия до пълното им премахване през следващите години, а също и съкращаване на инвестициите. Очаква се от това да се спестят 25,9 млрд. гривни (1 евро = 16.12 гривни).
2. Предвидено е прекратяване на огромните субсидии за „Нафтогаз“ до 2018 г.
Д. Енергийна политика:
1. Предвижда се тотална реформа на енергийния сектор. Главна мярка в тази реформа ще е повишението на вътрешните цени на енергоносителите и сближаването им с международните цени.
2. В програмата е отбелязано, че енергийните субсидии са били 7,5% от БВП през 2012 г., при което богатите са получавали по-голямата част от облагите. Премахването на субсидиите за „Нафтогаз“ ще се компенсира чрез

рязко повишение на цените на дребно

за газта, а също и на тарифите за отопление. Сегашните цени за газта са средно 85 дол. за 1000 куб. метра и се предвижда да бъдат повишени през следващите няколко години, за да се приближат до доставните цени на газта, които сега варират около 300-400 дол. за 1000 куб. метра. Допускането на такава огромна разлика в миналото е груба стопанска грешка. Сега се допуска нова грешка със стремежа за форсираното им сближаване, което населението трудно ще понесе. Това ще засегне болезнено десетки милиони потребители в домакинствата, а също и стопанския сектор. За най-бедните 27% се предвиждат скромни енергийни помощи, но те едва ли ще ги получат поради липса на средства и възприетата брутална рестриктивна бюджетна политика. Сближаването на вътрешните и външните доставни цени на газта е неизбежно, но трябва да е постепенно и предпазливо. Форсирането му ще предизвика социална експлозия с неоценими последствия.
3. От 1 май 2014 г. цените на газта за домакинствата са вече повишени средно с 56%. От 1 юли тарифите за отопление ще нараснат с 40%. През 2015 г. цените на газта и тарифите за отопление ще нараснат средно с още 40%, а през 2016 и 2017 г. с още по 20% годишно. Ако се спази този график, за 2014-2017 г. газта ще поскъпне с 315%. Това означава, че при сегашните вносни цени бюджетът на „Нафтогаз“ не може да се балансира към 2018 г., както пише в програмата. Ако са решили да спазят тази цел, ще трябва да повишат още цените на газта за крайните потребители. Това обаче ще надхвърли всички граници на социална поносимост.
4. От 7 април 2014 г. цените на газта за промишлените и бюджетните потребители са вече повишени в съответствие с действителните им доставни цени, без да се сочат числа. Това ще се отрази силно върху конкурентоспособността на промишлената и друга продукция на страната, ще повиши цените на вътрешния пазар и ще ограничи възможностите за износ с всичките неблагоприятни последствия.
Е. Банков сектор:
1. Предвижда се диагноза на всички банки и особено на 36-те най-големи и ще бъдат предприети произтичащите от това действия. Вероятно част от банките не ще издържат теста със сериозни последици за акционерите и за притежателите на влогове в тях.
2. Програмата предвижда и много други мерки за стабилизиране на банковия сектор, но те са твърде специфични и непонятни за непрофесионалисти и поради това няма да навлизам в тях. Важно е само да напомня, че рисковете за дестабилизация на банковия сектор са много големи и с тежки последствия.
Ж. Бюджетна политика:
1. През 2014 г. при липса на реформи е бил очакван бюджетен дефицит 12% от БВП. С утвърдената програма допустимият дефицит за тази година е намален на 9%. През всяка следваща година ще намалява с 2 процентни пункта и в 2016 г. трябва да спадне на 3% от БВП. Това не може да се постигне в такъв кратък срок. Тези, които искат да го направят на всяка цена, трябва да знаят, че
поемат голяма отговорност

за тежките социални и политически последствия. Толкова рязко намаление на дефицита в такава бедна, раздирана от конфликти страна, е заредено с огромни рискове.
2. Програмата предвижда през 2014-2016 г. силно ограничаване на бюджетните разходи чрез отмяна на повишенията на заплати и пенсии, планирани от правителството на Янукович за 2014 и 2015 г.; съкращения на заетите в публичния сектор; драстични съкращения във всички видове държавни разходи; рязко ограничаване на социалните помощи.
3. Програмата очаква повишения на бюджетните приходи чрез: подобряване събираемостта на данъците; преминаване към единни по-високи ставки на акцизите върху горивата; рязко повишаване на акцизите върху алкохола и тютюневите изделия; ограничаване на злоупотребите с ДДС и т.н.. Повишаването на акцизите ще предизвика допълнително поскъпване на съответните стоки.
4. Прекратява се нулевият ДДС за износа на зърно и други продукти. Въвежда се 7% ДДС за лекарствата и други медицински продукти, какъвто досега не е имало. Основният ДДС остава 20%, но се отменя предвижданото от правителството на Янукович намаление на този данък. Така ще се спестят 19,1 млрд. гривни.
З. Валутен курс:
1. Досега са имали фиксиран курс на националната валута – гривна. От март 2014 г. преминаха на плаващ курс. Това се смята за един от приоритетите на програмата. При изключително сложната икономическа, социална и политическа обстановка обезценяването на украинската валута започна и ще продължи през следващите години. То ще бъде допълнителен източник на инфлация със съответните последици по много направления. Въпреки това преходът към плаващ курс е правилна стъпка.
И. Ограничаване на корупцията:
1. В програмата има специален раздел за ограничаване на корупцията. Това обаче не звучи убедително, понеже почти всички най-важни настоящи политически личности са били в управлението на страната на най-високите равнища през последните 20 години: премиери, вицепремиери, министри, депутати и т.н. Като се почне от вероятния нов президент Порошенко (олигарх със собственост около 1,2 млрд. дол.) и се продължи надолу по административната стълба, включително и новоназначените областни управители, са

олигарси или хора от тяхното обкръжение

Ако желаеха, можеха да ограничават корупцията и досега, но не го направиха. Каква е гаранцията че ще го сторят сега?
Й. Обща оценка на програмата:
1. Програмата е направена по добре известния модел на МВФ, прилаган навсякъде по света, включително и в България. Общата му характеристика с една дума е „рестрикция“. Тежки години очакват десетки милиони украински граждани, чиито жизнено равнище, едно от най-ниските в Европа, ще спадне още повече. Ако се изпълнява стриктно настоящата програма, и без това мизерно ниското вътрешно потребление ще спадне с още 35-40% през следващите години. Това ще внесе допълнително напрежение в обществото, което ще се добави към съществуващите остри социални, етнически, културни, политически и други конфликти. Да не забравяме и заканата на г-жа Тимошенко за „трета фаза на революцията“, която тя ще поведе, ако не бъде избрана за президент. Последствията са трудно предвидими, но очевидно ще бъдат много сериозни.
2. Програмата е твърде оптимистична и същевременно амбициозна. Това я прави неосъществима. Имам предвид прогнозите за растежа на БВП; за износа; за инфлацията; за безработицата; за бюджетния дефицит; за платежния баланс; за изплащането на задълженията към „Газпром“; за намалението на дълга.

Несериозно е очакването, че Украйна ще се разплаща редовно с кредиторите си; че ще привлича лесно средства от частни външни инвеститори. Не са реални очакванията за цената на газта; че валутният курс на гривната ще остане 10,9546 за един долар до края на тази година; че ще ограничат рязко корупцията.
От началото на юни тази година се очаква прекратяване на подаването на газ за Украйна, ако не започнат да се разплащат с „Газпром“. Както през 2009 г., те ще започнат да отклоняват за себе си част от транзитирания за Европа газ, от което ще настъпят сериозни смущения в европейските страни, включително и у нас.
МВФ прави лоша услуга на Украйна с тази брутално рестриктивна и нереалистична програма. Правителството разполага с ограничени възможности да подпомага най-уязвимите слоеве от населението. Това ще бъде източник на икономическа, социална, политическа нестабилност и на още по-неблагоприятен ход на събитията. Гражданите на Украйна ще бъдат жестоко измамени за пореден път.

 

Иван Ангелов

Източник: http://duma.bg

Posted on 18.05.2014, in Анализи, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: