Ако Москва удари икономически по ЕС, ударът ще бъде смъртоносен!


Ако Москва удари икономически по ЕС, ударът ще бъде смъртоносен!Русия има най-​голям инте­рес Украйна да не се разпадне, твърди зам.-председателят на Българо-​Руската търгов­ско промиш­лена палата Георги Мин­чев пред елек­трон­ното изда­ние „Поглед-​инфо”.

– Госпо­дин Мин­чев, може ли и трябва ли Бълга­рия да участва в евен­ту­ални санкции срещу Русия заради кри­зата в Украйна?

– Ние катего­рично ще бъдем една от най-​потърпевшите страни от налага­нето на санкции, защото как­вито и да са, ще имат ико­номи­че­ски про­екции. Ако се стигне до тях, риску­ваме от страна с „неуло­вим” рас­теж да се превър­нем в страна със съв­сем уло­вим отрица­те­лен рас­теж, при това за дълъг период от време. След при­бал­тийските страни, които са изклю­чи­телно зави­сими от търго­ви­ята си с Русия, както и Украйна, която бук­вално ще изчезне като ико­номи­че­ски субект, ако спре търго­ви­ята си с Москва, най-​потърпевша страна в ЕС ще бъде Бълга­рия. Ако се стигне до мащабни санкции от рода на ико­номи­че­ски бло­кади, нашата ико­номика про­сто ще изгасне.

– А има ли вари­ант при който можем да извле­чем полза от ситуацията?

– Не. Не можем да извле­чем полза. Полза могат да извле­кат шепа спе­ку­ланти. Ние можем само да губим от продължа­ващата деста­би­ли­за­ция в Украйна, както и от изо­стря­нето на отноше­ни­ята между Русия и ЕС. Възмож­ните загуби, които ще претърпи ЕС се оце­ня­ват между 50 и 100 млрд. евро годишно. Напом­ням, че общият сто­ко­обо­рот между ЕС и Русия е над 450 млрд. евро. Ние ще си поне­сем „достой­ната” и непро­порци­о­нална част от тези загуби.

– Защо нашата част да е непропорционална?

– Поради спе­ци­фич­ната форма на зави­симост на нашата ико­номика през енерге­ти­ката. Напри­мер въг­лищата, които хра­нят нашите тецове извън „Марица изток”. А това са цен­тра­лите, които балан­си­рат вет­ро­ге­не­ра­то­рите и фото­вол­та­иците, про­из­веж­дащи ток на висока цена. Тези два вида цен­трали са като сиам­ски близ­наци. Без тези цен­трали, които полз­ват въг­лища от Украйна и Русия, не можем да поддър­жаме мрежата в устой­чиво състо­я­ние. Без рус­кото ядрено гориво нямаме пети и шести блок на АЕЦ „Коз­ло­дуй”. Оста­ваме на еди­ния ТЕЦ „Марица Изток”, на „Бобов дол” и на вод­но­е­лек­три­че­с­ките цен­трали. Така че много бързо и много трайно ще вле­зем в режим на тока.

Без рус­кия газ ще оста­нем и без редица про­из­вод­ства, които се бази­рат на него — напри­мер, това на азотни торове. Тези торове ги про­из­веж­даме на наша тери­то­рия от руски газ. Без торо­вете сред­ният добив на пше­ница от около 500 кг от декар ще падне на под 200 кг. Освен това да не забра­вяме, че около поло­ви­ната от БВП е про­из­веж­дан в сфе­рата на туризма. Мащабна ико­номи­ческа бло­када срещу Русия ще доведе до апо­ка­лип­ти­чен сце­на­рий у нас.

– А адек­ватна ли беше българ­ската реакция на съби­ти­ята в Украйна?

– Бълга­рия не е геопо­ли­ти­че­ски фак­тор и това е сери­о­зна при­чина да си налягаме парца­лите. А не да тичаме и да даваме крайни оценки по всички въпроси. Геопо­ли­ти­че­с­ката игра не е тото, да залагаш на едната страна и да чакаш да спе­че­лиш джакпота. Да, ние сме част от ЕС и НАТО, като при това силно зави­сим ико­номи­че­ски от Русия, но освен това сме и част от общо­сла­вян­ската циви­ли­за­ция. Именно затова позици­ята ни трябва да бъде балан­си­рана и без излишни изхвър­ля­ния в една или друга крайност.

– Каква трябва да бъде позици­ята на Бълга­рия при това положение?

– Ико­номи­ките на ЕС и на Русия са тясно препле­тени. Русия е сери­о­зен промиш­лен про­из­во­ди­тел, при това не само на суро­вини. Всяка втора реги­стри­рана кола в движе­ние във Франция напри­мер е про­из­ве­дена в Русия. След една година ще бъде от всеки три коли — две. В Бълга­рия е същото, но никой не го казва. Русия преди 23 години стана най-​големият про­из­во­ди­тел на коли в света. И тези коли се движат по пътищата на целия ЕС. „Фолкс­ваген”, Шкода, Рено, Дачия, КИА, Хюн­дай, Крайслер, Форд, Опел, Мерце­дес, БМВ — всички тези компа­нии напра­виха заводи за про­из­вод­ство на тери­то­ри­ята на Рус­ката Феде­рация и про­из­веж­дат мили­они автомо­били годишно. За 10 години от над 65% отно­си­тел­ният дял от износа на енергийни суро­вини в бюджета на Русия падна до 52%, като само поло­ви­ната от тези 52% идват от ЕС. При това Русия посто­янно дивер­сифицира про­даж­бата на тези суро­вини по света. Ако Москва реши да удари ЕС чрез тази зави­симост, ударът ще бъде смър­то­но­сен. Ако ЕС реши да удари Москва, ударът ще бъде тежък, но Русия ще го преживее.

Нека не забра­вяме също така, че върви маща­бен процес на реин­ду­стри­а­ли­за­ция в Русия, като там са всички западни концерни и на първо място нем­ските — „Сименс”, „Тис­сен”, „Круп”, „Мане­сман” — с огромни предпри­я­тия, сложни в тех­но­логично отноше­ние. Това обо­рудване се про­из­вежда в ЕС, в това число по линия на коопе­ри­ра­ните доставки в такива страни като Бълга­рия и Румъ­ния. И това нещо отива за реин­ду­стри­а­ли­за­ция и модер­ни­за­ция на рус­ката ико­номика и промиш­ле­ност. Но Русия има алтер­на­тива за това обо­рудване и от Изток — Китай, Индия, Япо­ния и Южна Корея. Щом ЕС не иска, ще го про­из­веде някой друг или рус­наците ще си го напра­вят сами.

– А какво ще стане, ако се стигне до ико­номи­ческа конфронтация?

– Дано да не се стига. Дотук има сим­во­лични, непъл­ноценни и странно изглеж­дащи санкции. Към отделни фигури, неясно на какъв принцип под­брани. Това, което вреди повече от санкци­ите, е опитът Русия да се върне на масата на прего­во­рите със заплахи и крайни форми на лични нападки към рус­кото ръко­вод­ство. Исто­ри­че­ски никой досега не е постиг­нал нещо сми­слено по отноше­ние на Русия със заплахи. Не е този тонът и не е тази Русия от 90-​те години на мина­лия век.

– Спо­ред Вас как ще се раз­вие ситу­аци­ята сега?

– Най-​реално е ЕС да се вгледа в соб­стве­ния си инте­рес и да види, че стана съу­част­ник в една голяма беда. Че под европе­йски и демо­кра­тични лозунги стана един бан­дит­ски пре­врат, който взриви укра­ин­ската държава. В момента в Украйна не съще­ствува действаща цен­трална власт. И това стана въпреки пре­дупре­жде­ни­ята на здра­во­ми­слещите поли­тици в Украйна, в ЕС и в Русия. Ако нещата не бяха еска­ли­рали по този начин, сега Русия и ЕС щяха да бъдат парт­ньори по ста­би­ли­за­ци­ята на обста­нов­ката в Украйна. А сега тя е на ръба на граж­дан­ска война и един­ствено нали­чи­ето на руски въоръжени сили нао­коло по гра­ниците сдържа горещите глави и от едната, и от другата страна.

– Все пак, Украйна си остава големият потърпевш?

– Украйна е едно ума­лено копие на Съвет­ския съюз. Мул­ти­ет­ни­ческа, мул­ти­кул­турна, мул­ти­наци­о­нална и мул­ти­ре­лиги­озна държава. Тя попадна в ръцете на една крайно наци­о­на­ли­стична клика с явни про­фашистки идеи. Когато тази нео­фашистка клика се опита да преформа­тира рус­ко­е­зич­ното насе­ле­ние, както и другите малцин­ства, които по своя отно­си­те­лен дял събрани заедно са всъщ­ност мно­зин­ство, тогава започ­наха големите про­блеми. Не може над 20 мили­она души да бъдат насил­ствено преформа­ти­рани от шепа хора с нео­фашистка ориентация.

– А съще­ствува ли вари­ант Украйна да не се разпадне?

– Да. Ако заин­те­ре­со­ва­ните страни, които по принцип още през 1994 г. декла­ри­раха, че са гаранти на наци­о­нал­ната цялост на Украйна съста­вят рабо­тещ план и помогнат да се форми­рат леги­тимни органи на властта, да бъде овла­дян бан­ди­тизмът и корупци­ята. Вся­ка­кви опити за насил­ствено налагане на идеи и член­ства върху мили­онни групи от насе­ле­ни­ето биха пре­диз­ви­кали кръвопро­ли­тия. Съще­ству­ват предпо­ставки Вто­рата све­товна война да бъде доиг­рана на укра­ин­ска тери­то­рия докрай. Като е възможно да се изпадне в пара­док­сал­ната ситу­ация да вою­ват една срещу друга наци­о­на­ли­сти­че­ски групи от близки и дори натов­ски държави — унгарци, поляци, сло­венци, мол­довци, румънци и българи. Както споме­нах, един­ствено сери­о­з­ните руски въоръжени сили по гра­ницата в момента спи­рат граж­дан­с­ката война.

– Може ли да се оча­ква и други части на Украйна да послед­ват Крим и да се отде­лят от Украйна?

– Ако няма при­ем­лива форма на държав­ност — да, всяка област ще решава сама за себе си. За съжа­ле­ние проце­сите, които навремето доведоха до разпада на Юго­сла­вия в момента се наблю­да­ват в Украйна.

– Значи можем да гово­рим за песи­ми­сти­чен сценарий?

– Такъв песи­ми­сти­чен сце­на­рий би могъл да съще­ствува, ако там я нямаше Русия. С ней­ното при­съствие той няма как да се реа­ли­зира. Русия има инте­рес да запази тери­то­ри­ал­ната цялост на Украйна. И тя го доказа. Русия даде живи пари на Киев, докато ЕС сложи едно нечи­та­емо спо­ра­зуме­ние, което бе без ясни ангажименти, без ясни пер­спек­тиви за Украйна, и без ника­кви гаранции. А Русия извади $3 млрд. живи пари. Тя е тол­кова заин­те­ре­со­вана от запазва­нето на Украйна, че беше готова да направи всичко, за да не се разпадне Украйна, но не и да финан­сира анти­руски сце­на­рии с военни бази с оръжия, насо­чени срещу нея. За Русия и рус­ките хора Украйна никога няма да пре­стане да бъде дъл­боко вътрешен, болез­нено чув­стви­те­лен въпрос.

– Възможно ли е ЕС и Русия да се раз­бе­рат и да успо­коят обстановката?

– Оча­к­вам здра­вият разум да над­де­лее. Ико­номи­ките на Русия и ЕС са свър­зани като сиам­ски близ­наци. От друга страна, Москва и Вашинг­тон не са така свър­зани ико­номи­че­ски, но са свър­зани геопо­ли­ти­че­ски. И всеки един сери­о­зен геопо­ли­ти­че­ски про­блем не може да бъде раз­решен без уча­сти­ето както на едната, така и на другата страна.

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 02.04.2014, in Балканите and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: