На дребно


На дребноПра­ви­тел­ството на Русия пла­нира да даде на Крим ста­тута на осо­бена ико­номи­ческа зона (ОИЗ) и да съз­даде за него­вото раз­ви­тие отделна феде­рална целева програма, пише вест­ник „Ведомо­сти”. Крим­ската ОИЗ ще при­лича на тази на Кали­нинград­ска област, съз­да­дена през 1991 г. Рези­ден­тите на кали­нинград­ската ОИЗ в тече­ние на първите 6 години бяха осво­бо­дени от данък общ доход и имуще­ствен данък, върху тях не се разпро­стра­нява редът на задължи­телни про­дажби на част от валут­ната печалба.

Компа­ни­ята „Рос­нефт” е подпи­сала окон­ча­телно спо­ра­зуме­ние с бра­зил­ската компа­ния HRT O&G за при­до­би­ване на допъл­ни­телни 6% от про­екта „Солимойнс”, съобщиха от най-​голямата руска неф­тена компа­ния. „Рос­нефт Бра­зи­лия” в крайна сметка полу­чава 51% от про­екта „Солимойнс” и пъл­номощи­ята на негов опе­ра­тор. Стра­ните са се дого­во­рили да продължат съвмест­ната работа в областта на гео­логи­че­с­ките про­уч­ва­ния. Освен това, „Рос­нефт” ще купи от бра­зил­ската компа­ния четири мобилни сонди. Стой­но­стта на сдел­ките е 96 мили­она долара.

По време на пред­сто­ящото през май посеще­ние в Китай на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин, Китай­с­ката наци­о­нална неф­тога­зова корпо­рация и „Газпром” могат да подпишат дого­вор за про­кар­ване на газопро­вод от Русия за Китай и износ на руски газ, заяви отго­вор­ният за ико­номи­че­ския блок съвет­ник на китайското посол­ство в Москва Чжан Ди. Спо­ред него, съдейки по воде­ните в момента прего­вори между двете страни, може да се направи изводът, че позици­ите на стра­ните бързо се доб­лижа­ват. „Сле­до­ва­телно, подпи­сва­нето на дого­вора по време на майското посеще­ние на пре­зи­дента на Русия в Китай е напълно възможно” — каза дипломатът.

Спо­ред оцен­ките на Мини­стер­ството ико­номи­ката на Русия, нет­ното изти­чане на капи­тали от стра­ната — тоест изти­ча­нето минус при­тока, за пър­вото триме­се­чие на 2014 г. ще бъде 6570 мили­арда долара, заяви заместник-​министърът Андрей Клепач. Спо­ред него, охла­жда­нето на отноше­ни­ята с раз­ви­тите страни е съще­ствен отрица­те­лен фак­тор за ико­номи­че­ския рас­теж и влияе върху изти­ча­нето на капи­тали. Той добави, че стаг­наци­ята в рус­ката ико­номика продължава, но също така отбе­ляза, че реце­сия в ико­номи­ката няма и няма да има.

Москва и Техе­ран са се спо­ра­зумели да бъдат постро­ени две нови ядрени елект­роцен­трали в Иран. „Двете страни склю­чиха пред­ва­ри­телно спо­ра­зуме­ние за изграж­да­нето най-​малко на две нови АЕЦ в Бушер съобщи гово­ри­те­лят на Иран­с­ката орга­ни­за­ция за ядрена енерге­тика Бех­руз Камал­ванди. Русия вече при­ключи стро­ежа на пър­вата цен­трала с мощ­ност 1000 мега­вата, която офици­ално бе пре­да­дена на иранците през сеп­тем­ври 2013 г.

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 31.03.2014, in Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: