Геоинженерите могат да управляват климата


Геоинженерите могат да управляват климатаЧове­че­ството невед­нъж е раз­съж­да­вало върху въпроса: може ли човек да влияе върху климата? Осо­бено послед­ните години, когато проме­ните на времето на пла­не­тата ни ста­ват все по-​осезаеми, карат мно­зина да се замис­лят по този въпрос.

Гео­инже­не­рите пред­лагат най-​различни методи, с чиято помощ да се управ­лява времето на Земята и то да става тол­кова леко, както, напри­мер, да се регу­лира темпе­ра­ту­рата в някое помеще­ние с климатик.

Известна тре­вога обаче съще­ствува при еко­ло­зите, които смя­тат, че тази човешка намеса най-​вероятно ще пре­диз­вика ката­строфални после­дици за чове­че­ството. Мод­ният термин „гео­инже­не­рия” предпо­лага ради­кална намеса на човека в при­род­ните процеси. При­върже­ниците на срав­ни­телно новата наука пред­лагат раз­лични вари­анти от изстрел­ва­нето в орбита на огле­дало, което да отра­зява слън­че­вите лъчи, до засаж­да­нето на Сахара с евка­липти за при­в­ли­чане на влага, трети вари­ант предпо­лага изпа­ря­ване на мор­ската вода с помощта на спе­ци­ални кораби и съз­да­ване по този начин на бели облаци.

Исти­ната е, че от гледна точка на физи­че­с­ките основи, вли­я­ни­ето върху климата е възможно. Но опас­но­стта е там, че после­диците могат да бъдат ката­строфални за пла­не­тата ни, казва ръко­во­ди­те­лят на програмата „Климат и енерге­тика” на Све­тов­ния фонд на дивата при­рода в Русия Алек­сей Кокорин:

Ако пра­вим нещо, което да отра­зява слън­че­вата ради­ация, напри­мер екран от дребни частици вода — т.нар. сул­фа­тен екран, или огле­дало, което да ни защи­тава от Слънцето, тогава разпре­де­ля­нето на слън­че­вата ради­ация между полю­сите и еква­тора може да се промени, а това ще пре­диз­вика нов лед­ни­ков период. И затова изводът на уче­ните е, че мащаб­ните експе­рименти в при­ро­дата са недопу­стими”, поясни Кокорин.

Въпреки това обаче, все по-​често се чуват изказва­ния в под­крепа на гео­инже­нерни про­екти. Основ­ното, с което те при­в­ли­чат, е про­сто­тата на реша­ва­нето на про­блема. Редица ико­номи­сти оце­ня­ват тези тех­но­логии дори като най-​ефикасни, тъй като резул­татът може да се получи много бързо — бук­вално след 1 или 2 години, а не след десетки или стотици.

Про­фе­сор Сергей Ава­кян от Санкт Петер­бург­ския държа­вен поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет смята, че ако хората решат да се наме­сят в есте­стве­ните при­родни процеси на Земята, поне да го пра­вят с помощта на по-​безобидни сред­ства, като това, да се засаж­дат гори:

„Трябва да се садят гори, най-​добре, чрез акуму­ли­ране на въг­ле­ро­ден дву­окис, действат горите в тайгата. Такива гори има само в Север­ното полукълбо, в Русия и Канада. Саде­нето на такива гори, вме­сто тях­ното изси­чане, наи­стина може да изиг­рае съще­ствена роля”, убе­ден е професорът.

Кри­тиците на гео­инже­нер­ните методи смя­тат, че чове­че­ството още не е готово за ради­кална намеса в клима­тич­ните процеси. Днес все още не съще­ству­ват ника­кви меж­ду­на­родни дого­вори, които да регу­ли­рат тези процеси. Съще­временно, гео­инже­не­ри­ята като научна тема­тика има право на съще­ству­ване. И би било най-​лоша поли­тика да се забра­ня­ват съо­т­вет­ните научни изследвания.

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 28.03.2014, in Наука и технологии and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: