„Росатом“ е надежден партньор


"Росатом" е надежден партньор„Роса­том” ще се обърне към Меж­ду­на­род­ната агенция за атомна енергия (МААЕ) с молба да про­вери сигур­но­стта на атом­ните елект­роцен­трали в Украйна. Това обяви вицепреми­ерът Дмит­рий Рого­зин, който докла­два за пла­но­вете на „Роса­том” на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин. При изклю­чи­телно неста­бил­ната поли­ти­ческа и ико­номи­ческа ситу­ация в Украйна сигур­но­стта на ядре­ните цен­трали става не само вътрешен, но и меж­ду­на­ро­ден проблем.

Днес в стра­ната има 15 рабо­тещи реак­тора в четири АЕЦ и още четири затво­рени реак­тора на Чер­но­бил­ската АЕЦ. Цен­тра­лите рабо­тят в норма­лен режим, но има осно­ва­телни опа­се­ния за надежд­но­стта на тях­ната охрана, каза Дмит­рий Рого­зин. Този вид обекти пред­став­ля­ват голяма опас­ност в усло­ви­ята на фак­ти­че­ско без­вла­стие и хаос, и винаги при­в­ли­чат екс­треми­сти и такива, които могат да използ­ват обек­тите за шан­таж с поли­ти­че­ски цели.

Освен това напо­следък имаше про­блеми с тран­зита на ядрено гориво през Украйна към рус­ките парт­ньори в Източна Европа. То не се доставя и в Украйна, където запа­сите от горива ще стиг­нат само за след­ващия месец. Сегаш­ната ситу­ация съз­дава не само реална заплаха за Украйна в слу­чай на възможна дивер­сия, но и съсед­ните страни. Укра­ин­ските АЕЦ се охра­ня­ват от частни фирми, от силите на Мини­стер­ството на вътреш­ните работи и Служ­бата за сигур­ност на Украйна. След сблъ­съците в Киев обаче, когато силите на реда се ока­заха без­за­щитни срещу въоръже­ните с огне­стрелно оръжие ради­кални банди, сред сило­вите струк­тури настъпи обърк­ване. Затова днес охра­ната на АЕЦ буди тревога.

„Важен момент в гаран­ти­ра­нето на сигур­но­стта на ядре­ните обекти е не само спазва­нето на стан­дар­тите по тях­ната охрана, но и по целия цикъл на про­из­вод­ство. Освен реак­то­рите има редица възли и агрегати, където най-​малкото нару­ше­ние на инструкци­ите може да доведе до непред­ви­дими после­дици. Затова трябва да се защи­тават не само реак­то­рите и периметърът на цен­тра­лата, но и цялата про­из­вод­ствена система”, казва зам.-председателят на коми­си­ята по при­род­ните ресурси, окол­ната среда и еко­логи­ята в Думата Мак­сим Шингаркин.

Предпри­я­ти­ята на „Роса­том” имат готов­ност да използ­ват нови марш­рути и алтер­на­ти­вен транспорт за достав­ката на ядрено гориво до Бълга­рия в слу­чай на необ­хо­димост, съобщи рус­ката компа­ния. Тя изпъл­нява в срок всички задълже­ния по достав­ката на свежо ядрено гориво и обрат­ното изво­зване на отра­бо­те­ното. Неза­ви­симо от забра­ната за движе­ние на желе­зо­пътни компо­зиции, нато­ва­рени с про­дукция, свър­зана с ядре­ния гори­вен цикъл през тери­то­ри­ята на Украйна, компа­ни­ята за гориво на „Роса­том” — ТВЕЛ ще изпъл­нява сво­ите задълже­ния по достав­ката на ядрено гориво за чуж­де­стран­ните АЕЦ, увери ней­ният вицепре­зи­дент на Васи­лий Кон­стан­ти­нов. „Продължа­ваме да рабо­тим в оби­чай­ния си режим с всички чуж­де­странни парт­ньори и те се отне­соха с раз­би­ране към промя­ната на марш­рута”, допълни той.

По думите на гене­рал­ния дирек­тор на компа­ни­ята ALVEL, която наблю­дава достав­ките на руско ядрено гориво за чеш­ките АЕЦ, Йозеф Белач, не се пре­дви­жда ника­кво извън­редно раз­ви­тие на ситу­аци­ята. „ТВЕЛ невед­нъж е доказ­вала, че е надеж­ден достав­чик, който е в състо­я­ние опе­ра­тивно да решава въз­ни­кващите про­блеми. Уве­рени сме, че гори­вото за чеш­ките АЕЦ ще бъде доста­вено в срок, в пълно съо­т­вет­ствие със склю­че­ния дого­вор, неза­ви­симо от това колко ще продължи забра­ната за транспор­ти­ране на радио­ак­тивни мате­ри­али през Украйна”, каза Йозеф Белач.

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 19.03.2014, in Икономика and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: