Открит е нов астероид


Открит е нов астероидОще едно име се появи в реги­стъра на мал­ките пла­нети. Уче­ните от Усу­рий­ската аст­ро­номи­ческа обсер­ва­то­рия към Рус­ката ака­демия на нау­ките в При­мо­ри­ето откриха нов асте­роид. Те твър­дят, че едно такова откри­тие е голям късмет. Уни­кал­ната находка е ста­нала възможна посред­ством най-​мощния в Далеч­ния изток теле­скоп от системата „Хами­л­тон”. Това обо­рудване е в обсер­ва­то­ри­ята от мина­лата есен и вече има такива резул­тати от рабо­тата с него.

„Няколко нощи поред изслед­вахме непо­зна­тия небе­сен гост, преди да напра­вим сен­за­ци­он­ния извод, че този асте­роид все още е непо­знат на света”, заяви един от авто­рите на откри­ти­ето Алек­сей Мат­кин. „Асте­ро­идът е обик­но­вен обект и не пред­став­лява опас­ност за нашата пла­нета. В момента орби­тал­ните данни за него се уточ­ня­ват с цел постро­яване на негова по-​точна орбита. Това е пър­вият асте­роид, който е открит в Далеч­ния Изток, а по-​специално в нашата аст­рофи­зи­ческа обсер­ва­то­рия”, добави той. Стана ясно, че разме­рите на новия асте­роид не надвиша­ват сто метра. Откри­ти­ето му вече е потвър­дено и от Хар­вард­ския меж­ду­на­ро­ден център за малки пла­нети. Непо­зна­тият досега кос­ми­че­ски обект получи соб­ствен номер в ката­лога с реги­стри­ра­ните 4500 малки небесни тела.

Всяка година учени от целият свят откри­ват до две­ста малки пла­нети, а само малка част от тези откри­тия се падат на руски изсле­до­ва­тели. Това, че откри­ти­ето е напра­вено в Усу­рий­ската обсер­ва­то­рия е истин­ска изне­нада, тъй като доскоро ней­ните аст­ро­номи се занима­ваха изклю­чи­телно с наблю­де­ни­ето на Слънцето и въз­действи­ето му върху живота на Земята. Не е изклю­чено новият асте­роид да раз­були тай­ните на Все­ле­ната. Ученият-​астроном Сергей Смир­нов, обясни, че трябва да се опре­дели към кое семейство се отнася това небесно тяло: „Семейства от асте­ро­иди поня­кога се обра­зу­ват в резул­тат на кос­ми­че­ски ката­строфи, при сблъ­сък на раз­лични обекти в Слън­че­вата система. Или, ако асте­ро­идът мине близо до голямо тяло като Юпи­тер или Марс, могат да настъпят драма­тични промени на орби­тата му, дори разрушаване”.

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 24.02.2014, in Наука и технологии and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: