Усъвършенстват военната подготовка на студентите


Усъвършенстват военната подготовка на студентитеВ Русия се въвежда нова система за военна подго­товка на сту­ден­тите във вузов­ските цен­трове и в базите на тех­ните фили­али. За тази цел беше съз­да­дена спе­ци­ална меж­ду­ве­дом­ствена работна група, съобщи начал­ни­кът на Глав­ното организационно-​мобилизационно управ­ле­ние и заместник-​началник на Гене­рал­ния щаб Васи­лий Тон­кош­ку­ров на засе­да­ние на колеги­ята на воен­ното ведом­ство.

Той уточни: „В рам­ките на дей­но­стта на тази група в Мини­стер­ството на отбра­ната вече се раз­ра­бот­ват про­екти на норма­тивни правни актове, регламен­ти­ращи целия комплекс от въпроси, свър­зани с усъвършен­ства­нето на системата за военна подго­товка на студентите.”

Спо­ред Тон­кош­ку­ров форми­ра­нето на новата система изис­ква срочно вна­сяне на промени в действащите феде­рални закони „За отбра­ната” и „За воин­ската обя­за­ност и воен­ната служба”, както и в други норма­тивни правни актове. Това ще поз­воли да се осигури подго­тов­ката на сту­ден­тите във вузов­ските цен­трове за военна подго­товка от сеп­тем­ври 2015 г.

Новата система за военна подго­товка на сту­ден­тите, раз­ра­бо­тена в съо­т­вет­ствие с посла­ни­ето на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин, ще поз­воли на Въоръже­ните сили да разши­рят възмож­но­стите за подго­товка на спе­ци­а­ли­сти по най-​сложните военни спе­ци­ал­но­сти, а също така ще осигури поддър­жа­нето в необ­хо­ди­мия обем воен­но­обу­чен човешки ресурс.

Заместник-​началникът на Гене­рал­ния щаб отбе­ляза: „Новата система при­до­бива осо­бена акту­ал­ност и като се имат пред­вид проме­ните, вне­сени в зако­но­да­тел­ството на Русия в частта за огра­ни­ча­ване на заемане на длъж­но­стите в държав­ните и муници­пал­ните граж­дан­ски служби от лица, които не са преми­нали военна служба без зако­нови осно­ва­ния.

Пред­лага­ната форма за военна подго­товка във вузо­вете ще поз­воли на сту­ден­тите, без да прекъ­сват обу­че­ни­ето си, да изпъл­нят своя кон­сти­туци­о­нен дълг и в бъдеще достойно и на зако­ново осно­ва­ние да се тру­до­устроят в системата на държав­ното управление.”

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 07.02.2014, in Въоръжени сили and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: