Кой спечели и кой загуби в Женева


Кой спечели и кой загуби в ЖеневаВ края на мина­лата година след интен­зивни прего­вори в Женева най-​после се стигна до спо­ра­зуме­ние по иран­с­ката ядрена програма. След десет години ста­ра­ние мно­зина оце­ниха това като про­бив, но да се каже точно кой именно спе­чели и кой загуби не е лесно.

Постиг­на­тата дого­во­ре­ност има време­нен харак­тер, но се оча­ква, че тя ще положи осно­вите на окон­ча­тел­ното спо­ра­зуме­ние. Сега Техе­ран се задължи да спре ядре­ната си програма и да не обога­тява уран повече от пет процента. Ако Иран изпълни това, което обеща, след поло­вин година могат да бъдат снети ико­номи­че­с­ките санкции срещу стра­ната. Освен това част от санкци­ите бяха отме­нени неза­бавно, което може да донесе на иранците до 7 млрд. долара.

Всичко това става на фона на при­тес­не­ни­ята, че Иран се подо­зира в тайно про­из­вод­ство на ядрено оръжие, макар Техе­ран да твърди, че него­вата ядрена програма има изклю­чи­телно мирен харак­тер. Ако все пак Иран съз­даде своя атомна бомба, това би нару­шило баланса на силите в реги­она и ще съз­даде гло­ба­лен про­блем за сигур­но­стта. Има надежди, че женев­ското спо­ра­зуме­ние ще доведе до затоп­ляне на отноше­ни­ята между Техе­ран и Запада.

От това спо­ра­зуме­ние са доволни преди всичко тези страни, които се изявиха като посред­ници на отми­на­лите прего­вори, а именно — САЩ, Китай, Вели­ко­бри­та­ния, Русия, Франция и Герма­ния. Радва се на постиг­на­тия компромис, есте­ствено, и Иран. Той го пред­ставя като своя победа, тъй като постиг­на­тото спо­ра­зуме­ние потвър­ждава правото му да продължи ядре­ната си програма за мирни цели. Техе­ран се стреми активно и към отмяна на ико­номи­че­с­ките санкции, тъй като те силно изтощиха ико­номи­ката на страната.

Израел и Саудит­ска Ара­бия пък са убе­дени, че Иран е излъгал всички. Изра­ел­ският министър-​председател Бенямин Нета­няху нарече спо­ра­зуме­ни­ето с Техе­ран „исто­ри­ческа грешка”. Тел Авив не вярва на иранците и се стреми към задъл­бо­ча­ване на ико­номи­че­с­ките санкции. Поли­ти­че­ският елит в Израел смята, че така Техе­ран печели само време и пари, за да при­спи бди­тел­но­стта на Запада, и ще продължи да реа­ли­зира ядре­ните си амбиции. Недо­волни са също така Саудит­ска Ара­бия, Бах­рейн и Обе­ди­не­ните араб­ски емир­ства, тъй като на тези страни не им трябва силен Иран. Те имат свои инте­реси в реги­она — в Сирия напри­мер те са заин­те­ре­су­вани от успеха на въста­ниците, а Техе­ран се обя­вява на стра­ната на офици­а­лен Дамаск.

Ето защо все повече се говори за евен­ту­ална коа­лиция между Израел и Саудит­ска Ара­бия срещу Иран, че сауди­тите дори били готови да отво­рят за изра­елците своето въз­душно про­стран­ство за нана­сяне на авиаци­онни удари по иранците. Говори се и за сътруд­ни­че­ство между двете страни в областта на обмена на информация за Иран.

На Запад мно­зина са удо­вле­тво­рени от женев­ските дого­во­ре­но­сти. На първо място Аме­рика, защото за нея би било трудно и рис­ко­вано да се въвлече в още един вое­нен конфликт. Изглежда, че САЩ и другите западни страни про­сто искат да вяр­ват на иран­с­ките обеща­ния. Един­ствено с опре­де­лен скеп­тици­зъм към про­блема се отнася Канада. Спо­ред ней­ния външен мини­стър Бърд канад­ските санкции срещу Иран ще действат дотогава, докато не бъде постиг­нато окон­ча­тел­ното спо­ра­зуме­ние, сочещо, че Иран се е отка­зал от амбици­ите да при­тежава ядрено оръжие.

Русия и Китай се отне­соха изклю­чи­телно положи­телно към женев­ския компромис. Китай купува иран­ски нефт, а в бъдеще може да полу­чава и газ. Което обаче е изгодно за Китай, не е изгодно за Русия. През всич­кото това време Москва под­крепяше Техе­ран, но всичко това за нея може да се превърне в ико­номи­че­ски про­блеми. Иран при­тежава обширни запаси от газ в Пер­сийския залив и ако санкци­ите бъдат окон­ча­телно снети, Техе­ран ще получи достъп до съвременни газо­до­би­ващи тех­но­логии, а „Газпром” ще се сблъска със сери­о­зна кон­ку­ренция на све­тов­ния газов пазар.

Ето защо радо­стта на Кремъл за Иран има по-​скоро идео­логи­че­ско свойство. Русия под­крепи Техе­ран пре­димно в кон­тек­ста на бор­бата със запад­ния свят като автор на гло­бал­ните пра­вила на играта. Нещо повече — мини­стърът на външ­ните работи Сергей Лав­ров под­черта, че спо­ра­зуме­ни­ето с Иран отменя необ­хо­димо­стта от дис­лоци­ране на елементи от аме­ри­кан­с­ката система за ПРО в Европа, въпреки че по-​рано Москва не вяр­ваше в това обяснение.

Така от спо­ра­зуме­ни­ето в Женева спе­чели преди всичко Иран, тъй като финан­со­вата неста­бил­ност и соци­ал­ното недо­вол­ство са по-​голяма опас­ност за иран­ското ръко­вод­ство, откол­кото митич­ните заплахи, с които Техе­ран би могъл да се справи с помощта на ядре­ния заряд. Побе­ди­тели се чув­стват и запад­ните страни, които се бояха много от един нов конфликт в Близ­кия изток. Есте­ствено пече­ливша се чув­ства и Русия, тъй като не поз­воли на САЩ да дик­ту­ват усло­ви­ята си в региона.

Загу­би­лите са Израел и Саудит­ска Ара­бия. Еврей­с­ката държава оце­нява смек­ча­ва­нето на позици­ята на САЩ към Иран като пре­да­тел­ство, а оби­дата на Саудит­ска Ара­бия е свър­зана преди всичко с бор­бата й за вли­я­ние в реги­она — евен­туа­лен американско-​ирански вое­нен конфликт би отсла­бил геопо­ли­ти­че­ското реги­о­нално вли­я­ние на Иран, което днес е огромно.

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 21.01.2014, in Анализи, Международна политика and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: