ПАК ФА е 15 пъти по-незабележим от Су-27


ПАК ФА е 15 пъти по-незабележим от Су-27Съз­да­те­лите на изтре­би­теля от пето поко­ле­ние Т-​50 (пер­спек­ти­вен авиаци­о­нен комплекс на фрон­то­вата авиация — ПАК ФА) успяха много­кратно да снижат забе­лежимо­стта на само­лета за рада­рите в срав­не­ние с нами­ращите се на въоръже­ние в Рус­ката армия образци. Тази информация се съдържа в пуб­ли­ку­ва­ния патент на многофункци­о­нал­ния само­лет на компа­ни­ята „Сухой”.

Ави­о­кон­струк­то­рите са снижили ефек­тив­ната повърх­ност на раз­сей­ва­нето (основна харак­те­ри­стика за забе­лежимо­стта на само­лета от ра­дио­ло­каци­он­ните станции на про­тив­ника) до средно зна­че­ние в диапа­зон от 0,1 до 1 кв. м. В документа този пока­за­тел се срав­нява с ефек­тив­ната повърх­ност на раз­сей­ване на изтре­би­теля от поко­ле­ни­ето Су-​27 — 10 – 15 кв. м.

За нис­ката забе­лежимост е допри­несло преме­ства­нето на цялото бор­дово въоръже­ние вътре в корпуса на само­лета и изме­не­ни­ето на формата на канала на въз­ду­хо­за­бор­ника — спо­ред патента на ПАК ФА той е изпъл­нен като S. Сте­ните на канала на въз­ду­хо­за­бор­ника са допъл­ни­телно покрити с мате­ри­али, които поглъщат радиовълните.

Луф­то­вете между раз­лич­ните елементи на кон­струкци­ята на пла­нера са запъл­нени токопро­во­дящи херме­ти­зи­ращи мате­ри­али, за да бъде изклю­чено допъл­ни­телно раз­сей­ване на елек­тро­маг­нит­ните вълни. Остък­ля­ва­нето на про­зрач­ния купол на каби­ната също е мета­ли­зи­рано за отра­зя­ване на падащите радиовълни.

Проме­ните в срав­не­ние с досега съще­ству­ващите образци са докос­нали и бор­до­вото обо­рудване. Обрат­ната страна на оптич­ните дат­чици на само­лета е покрита с радиопоглъщащо покри­тие. Когато дат­чиците не са активни, те са обър­нати със зад­ната страна към падащото радио­ло­каци­онно излъчване.

Сега пет обра­зеца на Т-​50 преми­на­ват изпи­та­ния. Държав­ните изпи­та­ния са насро­чени за тази година. Оча­ква се първите бойни машини да постъпят във войските през 2016 г. — Мини­стер­ството на отбра­ната е поръ­чало 60 самолета.

По-​рано глав­ният кон­струк­тор на ПАК ФА Алек­сандър Дави­денко заяви, че ефек­тив­ната повърх­ност на раз­сей­ва­нето на аме­ри­кан­ския изтре­би­тел от пето поко­ле­ние F-​22 е 0,3 – 0,4 кв. м.

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 19.01.2014, in Въоръжени сили and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: