Хуманитарното сътрудничество между Русия и Европейския съюз като инструмент на „меката сила”


1Татяна Зонова – доктор на политическите науки, професор в катедра по дипломация на МГИМО (У) на МВнР на Русия, експерт в РСМД

Хуманитарното сътрудничество между Русия и Европейския съюз е ефективен инструмент на „меката сила”. При това самият термин „хуманитарно сътрудничество” е достатъчно многозначен. На работните езици в Европейския съюз определението „хуманитарно” се използва преди всичко в контекста на противодействие на нарушаването на правата на човека и насилието, и оказване на помощ в извънредни ситуации. В Русия понятието „хуманитарно сътрудничество” се третира много широко, обхващайки областта на културните връзки, междуцивилизационния диалог и диалога с гражданските общества, а така също и отношенията със съотечествениците зад граница.

Русия и Европейският съюз, по точната оценка на бившия председател на Европейската комисия Романо Проди, удачно се допълват взаимно – „както хайверът и водката”. Действително Русия е, преди всичко, страна с европейска култура, тя е привърженик на универсалните демократични ценности, които включват гарантиране на правата и свободите на човека. Ресурсите на Русия са важни за Европа, така както нашата страна се нуждае от европейските технологии, от прецизна продукция, от инвестиции.

Русия на картата на стереотипите

 Проведените проучвания на общественото мнение свидетелстват за много предпазлив подход на значителна част от европейците към своя голям съсед. Картите на Европа, нарисувани от живеещия в Лондон български художник Янко Цветков, в шеговит тон фиксират стереотипите на възприемане от европейците на тази или друга страна. Така, Русия е изобразена като изцяло сива територия, над която виси надписът „Газпром”.

2Снимка Янко Цветков

„Стереотипи. Европа през очите на италианците”

Не е тайна, че при взаимното възприемане има стереотипите практически у всички народи. Те се подхранват от загрижеността за собственото благополучие. За отношението към Русия оказва въздействие безпокойството за възможно прекратяване на доставките на гориво в разгара на зимните студове. Съзнанието на европейците се разбунва от СМИ, оповестяващи за престъпните деяния на „руската мафия”, за корупционните скандали на руския управляващ елит. На свой ред, много в Русия не приемат европейската политическа коректност, с възмущение коментират признаването на еднополовите бракове, не се доверяват на мултикултурната толерантност.

Европейско-руските отношения лесно се поддават на политизиране

От 2008 г. между Русия и Европейския съюз се водят преговори за сключване на новото Споразумение за партньорство и сътрудничество, предприемат се стъпки към взаимно отменяне на визите. Готовност за безвизов режим заявяват и в Русия, и в Европа. Обаче някои членове на Евросъюза, използвайки действащия в ЕС принцип на консенсуса, настояват за това „визовите облекчения в отношенията с Русия да не напредват, а да се върви към визови облекчения за страните от Източното партньорство”.

Очевидно е, че двустранното сътрудничество с много от страните-членки на ЕС носи по-динамичен характер, отколкото отношенията по направление Русия-ЕС. Налице е стагнация в тяхното развитие, във връзка с което, по мнението на програмния директор на РСМД И.Н.Тимофеев, възниква необходимост „да се помисли за нови „пазари” на нашите отношения, тоест за тези сфери на сътрудничество, които досега са били недооценени”.

Хуманитарното сътрудничество – инструмент на „меката сила”

 За недооценена може да се смята сферата на хуманитарното сътрудничество, което е ефективен инструмент на „меката сила”, насочен към преодоляване на дефицита на взаимно доверие. Новата концепция на външната политика на Руската федерация гласи: „Неотменна съставна част от съвременната международна политика е „меката сила” – комплексен инструментариум за решаване на външнополитическите задачи с подкрепата на гражданското общество, информационно-комуникационни, хуманитарни и други, алтернативни на класическата дипломация методи и технологии”.

3Меката сила на Русия? Къде и как се проявява тя?

Дискусия по телевизионния канал ”Култура”

Отбелязваме, че самият термин „хуманитарно сътрудничество” е доста многозначен. На работните езици на Евросъюза (английски, френски, немски) определението „хуманитарно” се използва, преди всичко, във връзка с противодействието на нарушаването на правата на човека и насилието, с оказване на помощ в извънредни ситуации (снабдяване с храни, възстановяване на медицинските служби, разминиране на почвата и т.н.).

В този план нашите отношения се развиват доста успешно. Укрепва сътрудничеството в областта на миграцията, борбата с организираната престъпност, незаконният оборот на наркотици, финансирането на терористични организации и киберпрестъпността. Извършва се работа със съотечествениците зад граница. Русия е за създаване на единно общоевропейско правово пространство и единна система за защита правата на човека и основните свободи.

Европейският съюз – безпрецедентен социален и културен проект

В Русия понятието „хуманитарно сътрудничество” се третита доста широко и обхваща областта на културни връзки, междуцивилизационния диалог и диалога с гражданските общества, а също така отношенията със съотечествениците зад граница. По такъв начин, именно хуманитарното сътрудничество е призвано да бъде важен инструмент за подобряване образа на Русия зад граница и разширяване на нейното културно-хуманитарно влияние.

„Россотрудничество” разработи „План за мероприятията на правителството на Руската федерация за осъществяването на дейности в сферата на международното хуманитарно сътрудничество и съдействие на международното развитие на базата на руските центрове за наука и култура зад граница за 2013-2015 година”. Наистина, става въпрос само за двустранни инициативи, по-конкретно за учредяването на центрове за наука и култура, провеждане на „кръстосани години” и т.н.

Безусловно, това е голям принос за развитието на контактите с Европа, обаче двустранните инициативи не могат да заменят хуманитарното сътрудничество с ЕС като цяло. В това отношение руската политика губи спрямо политиката на Европейския съюз. Не е правилно да не се отчита, че Европейският съюз – това е не само процес на икономическа, политическа и правова интеграция, но и безпрецедентен социален и културен проект. Не случайно руските политици показват желание за развиване на проекта за Евразийския съюз като европейския интеграционен модел.

В епохата на господството на икономиката и финансите европейците подчертават, че именно „културата е централният момент в развитието на човешката цивилизация, тя предотвратява сблъсъка, стимулира междукултурния диалог и открива път към единство в разнообразието”. В документите на ЕС се отбелязва, че „Европейският съюз се стреми да стане в още по-голяма степен модел на „мека власт”, основана на норми и ценности, а именно – на уважението на човешкото достойнство, на солидарността, на толерантността, на свободата на словото, на уважението на различията”.

На практика Европейската комисия си поставя задачата да разпространява в страните, невлизащи в ЕС, знания за европейската идентичност и опит за строителство на междукултурни мостове, при което ударението се поставя на това, че европейските ценности непременно са намерили своето отражение във външната политика и дипломацията на Европейския съюз. Културата се разглежда също и като катализатор на креативността и иновациите. През 2012 г. Европейската комисия обяви световен конкурс за проекти под названието „Подкрепа за културата като вектор на демокрацията и икономическия ръст” с бюджет 22,2 милиона евро. Списъкът на страните и териториите имащи право да участват в конкурса, включва страните от Европейския инструмент за съседство и партньорство, в това число и Русия.

Парламентарна дипломация и дефицит на доверие

 За повишаването на нивото на взаимно доверие е призвана да способства парламентарната дипломация. Основен институционален механизъм на взаимодействие по това направление е Комитетът за парламентарно сътрудничество (КПС). В неговата работа вземат участие членовете на Федералното събрание на Руската федерация и депутатите от Европейския парламент. Важно допълнение към дейността на КПС е сътрудничеството между фракциите на Държавната дума и депутатските групи на Европейския парламент. Парламентарната дипломация придобива особено значение във връзка със значителното нарастване на ролята на Европарламента, както е предвидено в Лисабонския договор. Наистина, именно от залите на двата парламента идва най-рязката взаимна критика. Ясно е, че и по това направление също са необходими пробиви.

Публичната дипломация и образът на Русия в Европа

 Голяма роля в развитието на хуманитарното сътрудничество играе публичната дипломация, по-конкретно непрофесионалната дипломация, провеждана от неправителствени организации, творчески колективи и отделни личности. По това направление успешно действат Руският съвет по международни дейности, Фондът за подкрепа на публичната дипломация А.М.Горчаков. През 2008 г. в Брюксел започна работа Център „ЕС-Русия” – независима експертна организация, заявила намерение да способства за по-тесни връзки между Европейския съюз и Русия. На свой ред, както отбелязва шефът на представителството на Русия в ЕС В.А. Чижов, руските неправителствени организации (НПО), в това число и опозицонно настроените към руската власт, активно участват в диалога, техни представители редовно посещават Брюксел

За Русия знаят малко

 Значителна роля в хуманитарното сътрудничество има научно-експертната общност. Моят опит на преподаване в европейските страни, както и опитът на много мои колеги показва, че въпреки големият интерес, който студентите проявяват към Русия, техните знания за нея са твърде ограничени. Изключение правят само тези, които специализират изучаване на нашата страна.

В рамките на борбата за подобряване на имиджа на Русия, от правителството беше приета Федерална целева програма „Руски език” за периода 2011-2015 година. Насърчаването на изучаването на руски език е важно, разбира се, но недостатъчно. Образът на Русия в значителна степен зависи от това, доколко европейците, и преди всичко европейската младеж, са запознати с руската история, култура и политика. Необходимо е активно присъствие на руските учени, преподаватели и експерти в европейското образователно пространство. За това може да помогне и онлайн общуването и дистанционното образование.

С проявата на „мека сила” става и разширяване  на обмена в областта на образованието. Свидетелство за това стана Болонският процес. По-точно, в рамките на този процес през 2006 г. към МГИМО беше основан Европейски учебен институт, финансиран съвместно от ЕС и Русия. В него се обучават функционери от различни руски министерства и ведомства, а също така следващи магистратура и аспиранти, които желаят задълбочено да изучават европейско право, функционирането на европейските институти, механизна на вземане на решения в ЕС. Отделя се внимание също така на развиване на отношенията между ЕС и Русия, обмена на идеи и преодоляване на разногласията, предизвикани от културни различия. Следва да се отбележи също подкрепата на Евросъюза на европейски изследвания и преподаване на европейско право в други университети на Русия.

Как да се сближат Русия и Европа?

 4

Снимка: Colta.ru

Владимир Тарнополский, композитор, преподавател в Московската консерватория, инициатор на проекта «Европа през очите на руснаците, Русия през очите на европейците»

Междукултурният диалог предполага не само обмен на мнения и достижения, но и съвместни инициативи. Един от примерите за такова взаимодействия е проектът «Европа през очите на руснаците, Русия през очите на европейците», иницииран от известния композитор и преподавател в Московската консерватория Владимир Тарнополский. Проектът, спечелил финансиране от ЕС, беше подкрепен от културните центрове и образователните учреждения на Франция, Великобритания, Италия, Унгария, Румъния, Полша, Австрия, България и Латвия. Композитори от девет европейски страни написаха за Проекта съчинения, свързани с Русия, нейната култура и история, а руските композитори посветиха своите съчинения на тези девет страни, което позволи, според думите на организаторите, «да сближат Европа и Русия».

В редица културни акции, провеждани от Евросъюза, Русия също би могла да взема участие. По-конкретно – европейците планират провеждането на мероприятия, посветени на културата и културното наследство на аграрните общини. Русия има богат фолклор и тя има какво да сподели с жителите на Европа. Могат да се посочат много примери за възможното взаимодействие в сферата на културния обмен.

В развитието на хуманитарното сътрудничество активно участват субектите на Руската Федерация. Така например основна тема на поредното заседание на Съвета на лидерите на субектите на Руската Федерация, проведен на 22 ноември 2012 година в Москва, бяха перспективите за взаимодействие на федералната агенция „Россотрудничество“ и субектите на РФ в интерес на развитието на техните международни връзки. Беше посочено, че през 2012 година субектите на РФ са провели съвместни мероприятия с „Россотрудничество“ в 35 страни.

В това направление е задействана и публичната дипломация на Евросъюза. През последните години представителството на ЕС в Русия провежда в Москва, Санкт Петербург, Казан и Архангелск «Дни на Европа», в които се организират фестивали, творчески срещи и се обсъждат възможностите за участие на руските организации в научно-изследователските програми на Евросъюза. През 2010 година представителството на ЕС в Русия и дипломати от други европейски посолства инициираха проекта «Европейски училища», който стартира в Казан. На семинарите, проведени в рамките на проекта, се обсъждаха перспективите и сценариите за развитие на европейската интеграция.

* * *

Развитието на отношенията между Русия и ЕС се осъществява в условията на глобална взаимозависимост. Постиженията в конструктивното партньорство със страните, влизащи в сферата на европейската Политика за съседство и Източно партньорство, качественият пробив в отношенията със Съединените Щати, формирането на пространството за евроатлантическа сигурност, са значими предпоставки за прогрес в отношенията Русия – ЕС. В този контекст хуманитарното сътрудничество като инструмент на «меката сила» излиза на авансцената в качеството на едно от приоритетните направления във външната политика и дипломация на Русия. Постигането на успех в това направление ще изисква значителни усилия, политическа воля и, разбира се, достатъчно финансиране.

Posted on 01.06.2013, in Общество and tagged , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: